Anvisningar och information för våra kunder om coronavirusets konsekvenser

Coronavirusets globala spridning har försatt företag och hela samhället i en exceptionell situation. Vi har sammanställt ett informationspaket med aktuell information om coronavirusets konsekvenser för Varmas kunder.

Nyheten har uppdaterats 26.3. kl. 18.04.

Försäkringstjänstens kundservice är överbelastad på grund av ett ökat rådgivningsbehov angående situationen med coronaviruset. Gör helst alla försäkrings- och betalningsrelaterade ändringar via vår webbtjänst.

I övrigt betjänar vår kundtjänst dig som vanligt.

Arbetspensionsavgifter

Jag har svårigheter att betala mina ArPL-räkningar i tid. Vad kan jag göra?

Som vår ArPL-kund har du vanligtvis möjlighet till två månaders betalningstid för dina ArPL-avgifter. I och med den nya betalningsfristen kan du ytterligare begära upp till tre månaders betalningstid för de ArPL-avgifter som baserar på löneutbetalningar gjorda under tiden februari-maj. Till exempel för de löner som har utbetalats i mars kan du få betalningstid fram till sista augusti.

För den förlängda betalningstiden uppbärs endast den gällande försäkringsavgiftsräntan på 2 %, men ingen dröjsmålsränta eller andra avgifter.

Du kan begära mer betalningstid på grund av coronaviruset via vår webbtjänst.

Navigeringsinstruktioner: Logga in på vår webbtjänst – välj ArPL-försäkring – välj Fakturor för ArPL-avgifter – Välj försäkringen som begäran gäller – välj fliken Corona-betalningstid – välj önskad betalningstid – klicka på Skicka.

Jag har svårigheter med att betala FöPL-räkningarna i tid. Vad kan jag göra?

1. Som FöPL-kund hos oss kan du få upp till 3 månader extra betalningstid för de avgifter som förfaller 20.4–30.6.2020. För den förlängda betalningstiden uppbärs endast den gällande försäkringsavgiftsräntan på 2 %, men ingen dröjsmålsränta eller andra avgifter. Vi har redan automatiskt beviljat en månad extra betalningstid för de FöPL-avgifter som skulle betalas 20.3.

2. Om du behöver en kortare förlängning av betalningstiden kan du ringa vår kundtjänst vardagar kl. 8–17 på numret 010 192 100 (+358 10 192 100 om du ringer från utlandet). Du når oss även via chatten.

3. Om villkoren uppfylls kan du använda din rätt till flexibilitet och betala en 10–20 procent lägre försäkringsavgift. Sänkningen minskar inte dagpenningen från FPA. Läs mer Flexibla FöPL-avgifter (pdf). Ansök om flexibel betalning via Varmas e-tjänst.

4. Du kan be om att ändra FöPL-avgifternas förfallomånader förutsatt att hälften av årets FöPL-avgifter förfaller före 1.8.2020.

I vår webbtjänst finns en ny sida under FöPL-fakturor där du kan begära om längre betalningstid på grund av situationen med coronaviruset.

Navigeringsinstruktioner: Logga in på vår webbtjänst – väj FöPL-försäkringFöPL-avgifter, intyg och begäran om betalningstid - välj fliken Corona-betalningstid – välj önskad betalningstid – klicka på Skicka.

Kommer det lättnader i ArPL-försäkringsavgifterna?

Regeringen har 20.3.2020 godkänt arbetsmarknadsorganisationernas förslag att tillfälligt sänka arbetspensionsavgifterna för arbetsgivare inom den privata sektorn med 2,6 procentenheter.

Den temporära sänkningen gäller ArPL-försäkringsavgiften och genomförs så snart som möjligt, dock senast från och med 1.6.2020. Sänkningen gäller fram till utgången av år 2020.

Om sänkningen träder i kraft 1.6.2020 innebär det en minskning på cirka 910 miljoner euro i arbetspensionsavgifter för arbetsgivarna i den privata sektorn.

För sänkningen används arbetspensionssystemets EMU-buffert. Buffertfonden återuppbyggs genom att tillfälligt höja arbetsgivarnas avgifter åren 2022–2025, så att den temporära sänkningens inverkan kompenseras fullständigt.

Arbetstagarnas ArPL-avgift förblir som den är.

Förändringen av ArPL-avgiften förutsätter en lagändring. Vi informerar mer så fort detaljerna klarnar.

Min affärsverksamhet har drabbats och jag arbetar mindre. Vad ska jag göra?

Om din affärsverksamhet minskar permanent eller betydligt under en längre tid kan du minska FöPL-försäkringens arbetsinkomst. Om du minskar din arbetsinkomst, sänks FöPL-avgiften. Enklast gör du ändringen via vår e-tjänst.

Observera att en lägre arbetsinkomst kan sänka dagpenningen från FPA om du blir sjuk eller försatt i karantän. Det kan även påverka din rätt till arbetslöshetsskydd. För att ha rätt till arbetslöshetsdagpenning som företagare måste din arbetsinkomst uppgå till minst 13 076 € om året. Om du tillhör SYT-kassan, kom ihåg att också meddela dem om ändringen av arbetsinkomsten.

Min företagsverksamhet har avbrutits och jag är osäker om den kommer att fortsätta. Vad ska jag göra med min FöPL-försäkring?

Om ditt arbete som företagare avbryts för en längre tid eller om du tills vidare arbetar väldigt lite kan du säga upp din FöPL-försäkring. Uppsägningen kan vid behov göras retroaktivt. Uppsägning av FöPL-försäkringen innebär även att företagarens olycksfallsförsäkring upphör. Kom ihåg att meddela ditt olycksfallsförsäkringsbolag om att din FöPL-försäkring har upphört.

Försäkringens sista giltighetsdag är din sista arbetsdag. Gör en uppsägningsbegäran via vår e-tjänst.

Kommer det lättnader till ArPL-försäkringsavgifterna? 

Lättnader av ArPL-avgifterna är planerade. Regeringen har 20.3.2020 godkänt arbetsmarknadsorganisationernas förslag att tillfälligt sänka arbetspensionsavgifterna för arbetsgivare i den privata sektorn med 2,6 procentenheter. Beredningen av ärendet fortsatte förra veckan under Social- och hälsovårdsministeriets ledning. En sänkning av ArPL-avgifterna väntas ske från och med början av maj och gälla fram till slutet av 2020. 

Förändringen skulle sänka arbetsgivarnas andel av pensionsförsäkringsavgiften. Sänkningen skulle uppgå till 2,6 procentenheter för löner som omfattas av ArPL mellan maj och december. Förändringen påverkar inte arbetstagarnas avgiftsandel. 

Den temporära sänkningen beaktas automatiskt i fakturor för löner som betalats ut i maj och därefter. 

För sänkningen används arbetspensionssystemets EMU-buffert. Buffertfonden återuppbyggs genom att tillfälligt höja arbetsgivarnas avgifter åren 2022–2025, så att den temporära sänkningens inverkan kompenseras fullständigt. 

Den tillfälliga sänkningen av avgifterna förutsätter en lagändring och dess beredning fortsätter. 

Jag använder Palkka.fi. Kan jag få mer betalningstid på grund av situationen med coronaviruset?

Om du använder Palkka.fi för att sköta dina arbetsgivaravgifter kan du ansöka om betalningstid genom att välja Räkning skickad av arbetspensionsförsäkringsbolag som faktureringssätt. Valet finns under arbetsgivarens uppgifter i Palkka.fi. Valmöjligheten finns endast i företagsgränssnittet och kräver ett FO-nummer.

Sjuk eller i karantän

Vad ska jag göra om jag blir försatt i karantän?

Med karantän avses en situation där en anställd har förordnats att utebli från sitt arbete för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom, till exempel coronaviruset. Dagpenning utbetalas enligt lagen om smittsamma sjukdomar även till vårdnadshavare för barn under 16 år om barnet har försatts i karantän och vårdnadshavaren därför inte kan bedriva företagsverksamhet. FPA beviljar dagpenning enligt lagen om smittsamma sjukdomar till företagare som försatts i karantän utifrån ett läkarbeslut. Dagpenningens storlek grundar sig på FöPL-arbetsinkomsten. Läs mer om dagpenning vid smittsam sjukdom på FPA:s webbsidor.

Vad ska jag göra om jag blir smittad?

En företagare som insjuknat i coronaviruset kan ansöka om sjukdagpenning från FPA för den tid som hon eller han är förhindrad att bedriva företagsverksamhet. För att få sjukdagpenning krävs alltid att sjukdomen konstaterats med läkarintyg. Läs mer om sjukdagpenningen på FPA:s webbsidor.

Hur bestäms storleken på sjukdagpenningen för företagare?

Sjukdagpenningens storlek grundar sig på FöPL-arbetsinkomsten och beräknas utifrån en granskningsperiod på 12 kalendermånader före den kalendermånad då rätten till dagpenningen börjar. Att höja arbetsinkomsten i sista stund påverkar i regel inte dagpenningens storlek. Förändringar som inte gäller själva företagsverksamheten, såsom virusepidemier, kan inte ligga till grund för en höjning av arbetsinkomsten. Läs mer om sjukdagpenningen på FPA:s webbsidor.

Kan jag få ersättning för inkomstbortfall?

Regeringens åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset påverkar nästan alla finländares liv. Regeringen rekommenderar exempelvis att undvika onödig vistelse på allmänna platser och att företag ställer in fritids- och sportaktiviteter. Tyvärr orsakar åtgärderna inkomstbortfall för många företagare och kan innebära en väldigt tuff ekonomisk situation under de närmaste månaderna.

I dessa fall handlar det dock inte om inkomstbortfall på grund av karantän eller sjukdom. Det handlar i regel inte heller om ett sådant bindande myndighetsförordnande som direkt gäller en försäkrad affärsverksamhet eller en fastighet där evenemanget hålls. Ett sådant förordnande är till exempel om myndigheterna förbjuder användningen av en fastighet för att förhindra spridningen av smittsam sjukdom.

Ett bindande myndighetsförordnande är vanligen en förutsättning för att skadeförsäkringsbolaget skall kan ersätta ekonomiska förluster orsakade av ett avbrott i affärsverksamheten. Även omfattningen av försäkringsskyddet är avgörande. Vid frågor som berör omfattningen av din olycksfallsförsäkring och eventuell rätt till ersättning kan du vända dig till ditt eget olycksfallsförsäkringsbolag.

Handläggning av pensionsansökningar och utbetalning av pensioner

Handläggningen av pensions- och rehabiliteringsansökningar samt utbetalning av pensioner fungerar normalt trots coronaviruset.

Arbetspensionerna för den privata sektorn betalas för närvarande till största del med arbetspensionsavgifter som uppbärs av dem som arbetar. Om epidemin leder till omfattande permitteringar eller uppsägningar kan arbetspensionsavgifterna som uppbärs bli mindre än vad som ursprungligen uppskattats. I en sådan situation skulle pensionssystemets buffertfonder användas i större grad.

Rehabilitering och rehabiliteringsstöd upphör

Vad ska jag göra om mitt rehabiliteringsprogram avbryts eller inte kan inledas?

Kontakta vår rehabiliteringstjänst om

  • ditt rehabiliteringsprogram (arbetsprövning, arbetsträning, utbildning) har börjat och men måste avbrytas i över en månad eller helt och hållet på grund av karantän, permittering eller vård av barn medan skolorna och daghemmen är stängda
  • du inte kan påbörja ditt rehabiliteringsprogram
  • dina studier eller din läroavtalsutbildning avbryts helt och hållet eller
  • du ser ut att bli klar med studierna senare på grund av coronaviruset.

Enklast kontaktar du våra rehabiliteringsexperter via vår e-tjänst: Varma.fi > Logga in > Meddelanden och bilagor.

Hur ska jag gå till väga om mitt rehabiliteringsstöd upphör och jag inte kan att få ett nytt B-utlåtande på grund av coronaviruset?

Kontakta Varma i god tid innan rehabiliteringsstödet upphörom det inte går att få ett B-läkarutlåtande på grund av undantagstillståndet.

Du sköter dina ärenden enklast via vår e-tjänst: Varma.fi > Logga in > Meddelanden och bilagor.

Vi hjälper dig med alla försäkrings-, pensions- och rehabiliteringsärenden vardagar kl. 8–17 på numret 010 192 101 (+358 10 192 101 om du ringer från utlandet).

Läs mera i den separata nyheten.

Hyresgäster

Varmas fastighetstjänster betjänar hyresgästerna som vanligt per telefon och via e-post. Vid frågor som berör affärslokaler, kontakta din egen kontaktperson.

Vid frågor som berör Varmas hyresbostäder, kontakta Newsec Kodisto. Kontaktinformation och mer information hittar du på Newsecs webbsidor.

Som fastighetsägare vill Varma stöda de hyresgäster i våra affärslokaler, vars affärsverksamhet påverkas särskilt mycket av undantagssituationen. Vi har kontaktat de berörda hyresgästerna.

Mer information

Mer information om coronavirusets konsekvenser för arbetspensionssystemet finns på Telas webbsidor.

Information om kundservicen

Försäkringstjänstens kundservicen är överbelastad på grund av ett ökat rådgivningsbehov angående situationen med coronaviruset. I övrigt betjänar vår kundtjänst dig som vanligt.

Gör helst alla försäkrings- och betalningsrelaterade ändringar via vår webbtjänst. Där kan du smidigt sköta alla dina övriga pensions- och rehabiliteringsärenden.

Vi hjälper dig med försäkrings-, pensions- och rehabiliteringsärenden vardagar kl. 8–17 på numret 010 192 101 (+358 10 192 101 om du ringer från utlandet). Du kan också nå oss via chatten.

Vårt kundserviceställe på Sundholmen i Helsingfors är stängt tills vidare.

Du kunde också vara intresserad av dessa