Hantering av riskerna för arbetsoförmåga

Riskhantering hör till grundläggande företagsverksamhet. Liksom andra risker är det även möjligt att förutse och hantera risker för arbetsoförmåga. Det viktigaste är att identifiera eventuella risker och hur de uppstår för att inrikta de förebyggande åtgärderna på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Det är omöjligt att undvika alla risker i samband med arbetsförmågan men det är ändå smart att förbereda sig på dem.

Varmas tjänster som stöd i riskhanteringen

Kan du svara på t.ex. följande frågor:

  • Hur har effekterna av arbetsförmågan – eller arbetsoförmågan – på affärsverksamheten beskrivits i företagets strategi?
  • Berör avgiftsklassystemet för invalidpensioner ditt företag?
  • Hur upplever personalen sin arbetsförmåga?
  • Hurdan effekt har företagets hälsofrämjande åtgärder haft?
  • Var får jag hjälp om en arbetstagare förlorar arbetsförmågan?

När eventuella risker och riskgrupper har identifierats är det lättare att planera och inrikta åtgärderna för att minska riskerna. Bland Varmas verktyg lämpar sig bl.a. den nya Riskkartläggningen och Känn arbetsförmågecyklerna-enkäterna för detta ändamål. Vi hjälper dig också att skapa en fungerande modell för tidigt stöd och en stark arbetsförmågekedja som ger stöd när arbetsförmågan försämras. Du har också tillgång till Varma-Akademins kurser (för det mesta på finska) och aktuella webbinarier som utvecklas kontinuerligt och hjälper dig att hantera riskerna för arbetsoförmåga.

Börja använda Riskkartläggningen och enkäterna i Varma Onlinetjänst

Börja använda kurserna i Varma-Akademin (på finska)

Ekonomiskt stöd för hantering av risken för arbetsoförmåga

Varma kan erbjuda ekonomiskt stöd för åtgärder för att hantera riskerna för arbetsoförmåga som kunden genomför med hjälp av en valfri partner. I dessa projekt ansvarar kunden själv för minst 50 procent av kostnaderna.

Stödet är riskbundet och inriktas alltså i första hand på våra kunder med större risk för arbetsoförmåga. På detta sätt blir åtgärdernas effekt och hanteringen av riskerna för arbetsoförmåga bättre.

Det ekonomiska stödet är inte förstahandsalternativet för att hantera riskerna för arbetsoförmåga. Det viktigaste är att kartlägga de faktorer som orsakar risken för arbetsoförmåga och utarbeta en verksamhetsplan för att hantera riskerna.

Stödbeloppet beror på riskens och kundföretagets storlek. I bedömningen och profileringen av riskerna används Varmas prognosmodell och verktyg för att kartlägga risker för arbetsoförmåga.

Ansökan om ekonomiskt stöd sker i Varma Onlinetjänst.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Vad menas med risk för arbetsoförmåga?

Med risk för arbetsoförmåga avses risken för att en arbetstagare tvingas gå i invalidpension enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL), vilket resulterar i kostnader för både företaget och arbetspensionsbolaget. Dessutom kan risken skada organisationens verksamhet om t.ex. en arbetstagares kunskaper och arbetsinsatser går förlorade.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina ärenden gällande arbetsförmågan på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • kartlägga riskerna för arbetsoförmåga i din organisation
  • granska data och analyser gällande arbetsförmåga
  • göra upp en plan för ledning av arbetsförmågan.
Sköt dina ärenden på webben