Hantering av riskerna för arbetsoförmåga

Riskhantering hör till grundläggande företagsverksamhet. Liksom andra risker är det även möjligt att förutse och hantera risker för arbetsoförmåga. Det viktigaste är att identifiera eventuella risker och hur de uppstår för att inrikta de förebyggande åtgärderna på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Det är omöjligt att undvika alla risker i samband med arbetsförmågan men det är ändå smart att förbereda sig på dem.

Varmas tjänster som stöd i riskhanteringen

Kan du svara på t.ex. följande frågor:

 • Hur har effekterna av arbetsförmågan – eller arbetsoförmågan – på affärsverksamheten beskrivits i företagets strategi?
 • Berör avgiftsklassystemet för invalidpensioner ditt företag?
 • Hur upplever personalen sin arbetsförmåga?
 • Hurdan effekt har företagets hälsofrämjande åtgärder haft?
 • Var får jag hjälp om en arbetstagare förlorar arbetsförmågan?

När eventuella risker och riskgrupper har identifierats är det lättare att planera och inrikta åtgärderna för att minska riskerna. Bland Varmas verktyg lämpar sig bl.a. den nya Riskkartläggningen och Känn arbetsförmågecyklerna-enkäterna för detta ändamål. Vi hjälper dig också att skapa en fungerande modell för tidigt stöd och en stark arbetsförmågekedja som ger stöd när arbetsförmågan försämras. Du har också tillgång till Varma-Akademins kurser (för det mesta på finska) och aktuella webbinarier som utvecklas kontinuerligt och hjälper dig att hantera riskerna för arbetsoförmåga.

Börja använda Riskkartläggningen och enkäterna i Varma Onlinetjänst

Börja använda kurserna i Varma-Akademin (på finska)

Ekonomiskt stöd för hantering av risken för arbetsoförmåga till Varmas kunder

Syftet med det ekonomiska stödet för hantering av risken för arbetsoförmåga är att inrikta de riskförebyggande åtgärderna så effektivt som möjligt på risker och riskgrupper som identifierats på förhand. Varma följer upp och utvärderar risker för arbetsoförmåga bland sina kunder regelbundet som en del av den normala riskhanteringen för sina försäkringar.

Hur identifierar vi risker?

Vi inriktar det ekonomiska stödet på kundföretag och kundorganisationer som har identifierad risk för arbetsoförmåga.

För att identifiera risker genomför vi databaserade riskbedömningar som omfattar Varmas hela försäkringsbestånd. På så sätt identifierar vi kunder med en förhöjd risk för arbetsoförmåga. I vår bedömning beaktar vi företagets bransch, storlek, åldersstruktur och beviljade invalidpensionsbeslut.

För att få en bättre uppfattning av riskerna genomför vi en riskkartläggning tillsammans med kunden, där vi drar nytta av Varmas riskkartläggningsverktyg och eventuella andra data som kunden har tillgång till.

Vilka typer av stöd erbjuder vi för riskhantering?

Vi har ett omfattande utbud av digitala tjänster och verktyg för hantering av risker för arbetsoförmåga. För kunder med förhöjd risk erbjuder vi dessutom specialisttjänster samt ekonomiskt stöd.

 • Vi ger kunderna råd och vägledning i frågor som rör risker för arbetsoförmåga.
 • Vi hjälper företag att förstå hur riskerna uppkommer och orsakerna bakom arbetsoförmåga.
 • Vi söker tillsammans lösningar för att hantera riskerna.
 • När riskerna och orsakerna har fastställts kan vi erbjuda kunden ekonomiskt stöd för kollektiva åtgärder. Detta stöd finansieras med arbetspensionsavgiftens del för hantering av risken för arbetsoförmåga.

För vilka typer av åtgärder kan man få ekonomiskt stöd?

Stödet är riskbundet i enlighet med Finansinspektionens anvisningar. Utvecklingsåtgärder kan inriktas på till exempel de risker som identifierats i Varmas riskkartläggning eller i en arbetsplatsutredning, i rapporter från företagshälsovården eller i personalenkäter. Stödet kan beviljas till aktiviteter som genomförs av externa tjänsteleverantörer som syftar till att förebygga eller minska identifierade risker för arbetsoförmåga. I samband med ansökan om stödet ska bland annat följande frågor besvaras:

 • Vilken riskgrupp inriktas åtgärden på och hur har riskgruppen identifierats?
 • Vilken risk ska åtgärden minska eller förebygga?
 • Hur minskar åtgärden den identifierade risken och vilka mål har ställts upp för åtgärden?
 • Hur följer man upp och mäter åtgärdens effekter?

Exempel på åtgärder som kan beviljas stöd:

 • förbättring av ledningens och chefernas medvetenhet, engagemang och kunskaper inom hantering av risk för arbetsförmåga, kunskapsbaserad ledning av arbetsförmågan, strukturer och åtgärder som påverkar arbetsförmågan samt tillhörande roller och ansvarsområden
 • identifiering av belastningsfaktorer i arbetet och åtgärder för att förebygga/minska dem
 • kollektiva åtgärder och projekt för att minska eller eliminera risker för arbetsoförmåga bland identifierade riskgrupper.

Exempel på åtgärder som inte kan beviljas stöd:

 • åtgärder inriktade på enskilda individer (t.ex. vård eller terapi)​
 • inköp av datasystem och licenser
 • anskaffning av utrustning (t.ex. gymutrustning, skrivbord, hjälpmedel)​
 • verksamhet av belöningskaraktär och anställningsförmåner (t.ex. motions- och kulturförmåner, rekreationsaktiviteter)​
 • yrkesrelaterad coachning eller utbildning (t.ex. kollektivavtals-, språk-, projekt- och försäljningskurser)​
 • företagshälsovårdstjänster som arbetsgivaren är skyldig att ordna (omfattas av FPA-ersättning).

Hur mycket stöd kan man få?

Stödbeloppet kan högst uppgå till 50 % av åtgärdens totala kostnad. Varma följer upp genomförandet och åtgärdernas effekter som en del av den normala riskhanteringen för sina försäkringar.

Hur ansöker man om stöd?

Ansökan sker via Varmas Onlinetjänst 

I Onlinetjänsten hittar kunderna ett planeringsverktyg dit uppgifter om åtgärderna sparas och där man kan mäta och följa deras effektivitet.

Läs mer om principerna för hantering av risker för arbetsoförmåga

Vad menas med risk för arbetsoförmåga?

Med risk för arbetsoförmåga avses risken för att en arbetstagare tvingas gå i invalidpension enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL), vilket resulterar i kostnader för både företaget och arbetspensionsbolaget. Dessutom kan risken skada organisationens verksamhet om t.ex. en arbetstagares kunskaper och arbetsinsatser går förlorade.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina ärenden gällande arbetsförmågan på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • kartlägga riskerna för arbetsoförmåga i din organisation
 • granska data och analyser gällande arbetsförmåga
 • göra upp en plan för ledning av arbetsförmågan.