Stöd till arbetstagarna

Arbetsförmågan kan ge vika även om åtgärderna för att främja arbetsförmågan och minska riskerna för arbetsoförmåga är genomtänkta och väl genomförda. Varma kan hjälpa både arbetsgivare och arbetstagare i dessa situationer.

Yrkesinriktad rehabilitering

När är yrkesinriktad rehabilitering ett alternativ?

En av pensionsbolagets viktigaste uppgifter är att hjälpa arbetstagare att bli kvar i arbetslivet så länge som möjligt, åtminstone på deltid. Yrkesinriktad rehabilitering är en av de viktigaste metoderna för detta. Rehabiliteringen planeras alltid enligt personens individuella situation. Nedan beskrivs några typiska situationer, där Varmas yrkesinriktade rehabilitering kan vara en lösning:

  • En arbetstagare ska återgå till arbetet efter en lång sjukledighet och återgången måste ske i etapper så att arbetsbördan ökar så småningom.
  • Arbetsförmågan räcker inte för att klara av de nuvarande uppgifterna men det finns andra uppgifter i organisationen som kräver nya kunskaper.
  • Företaget kan inte erbjuda några uppgifter som lämpar sig för arbetstagarens arbetsförmåga men en annan organisation kan göra det.

Det är viktigt att rehabiliteringen planeras tillsammans med arbetstagaren, chefen och företagshälsovården för att fortsättningen i arbetslivet ska lyckas så bra som möjligt med tanke på arbetstagarens hälsotillstånd, hur arbetet löper och de krav som arbetet ställer. Kurserna i Varma-Akademin ger dig mer information om hur Varma kan hjälpa dig i dessa situationer. Varma-Akademins innehåll är för det mesta på finska.

Logga in på Varma-Akademin (på finska)

Var får jag hjälp och stöd?

Arbetstagaren måste själv vara aktiv när det gäller att upprätthålla arbetsförmågan. Aktivitet behövs också när arbetsförmågan ger vika. Men ingen behöver klara sig ensam.

Arbetstagare som är försäkrade hos Varma får klara anvisningar när det är aktuellt med yrkesinriktad rehabilitering, men de är osäkra på hur de ska göra för att ansöka om rehabilitering eller vilka alternativen som finns för att fortsätta i arbetslivet. Det bästa är att arbetstagaren, chefen och en HR-ansvarig undersöker alternativen tillsammans.

Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering

Våra experter på arbetsförmåga ger våra företags- och företagarkunder råd i rehabiliterings- och invalidpensionsfrågor. Våra experter hjälper dig med utmaningar kopplade till arbetsförmågan.

Vi betjänar dig vardagar klockan 9–15 på 010 192 100.

Vid långvarig arbetsoförmåga

Under en långvarig sjukdom får arbetstagaren vanligtvis sin utkomst från FPA i form av sjukdagpenning. FPA betalar ut sjukdagpenning för högst 300 vardagar, dvs. cirka ett år. Under perioden med sjukdagpenning har arbetstagaren eventuellt redan talat med sin chef, läkare eller HR-ansvariga om att återvända till arbetet och om möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering.

Rehabiliteringsstöd och invalidpension efter tiden med sjukdagpenning

Om sjukdomen orsakar arbetsoförmåga som fortsätter efter att rätten till sjukdagpenning upphör och det inte är möjligt att återgå till arbetet ens med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering kan arbetstagaren ansöka om

  • invalidpension för viss tid, dvs. rehabiliteringsstöd eller
  • invalidpension tills vidare.

Vi beviljar rehabiliteringsstöd om vi bedömer att arbetstagaren är oförmögen att arbeta men kan återfå arbetsförmågan med hjälp av behandling eller rehabilitering. Rehabiliteringsstödet kan beviljas för allt från en månad till flera år som en eller flera successiva perioder. Vi beviljar permanent invalidpension när vi bedömer att arbetstagaren är oförmögen att arbeta och inte förväntas återfå arbetsförmågan.

Invalidpension och rehabiliteringsstöd som stöd vid deltidsarbete

En arbetstagare kan ansöka om ett förhandsbeslut om delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd om han eller hon kan arbeta på deltid trots sjukdomen. Arbetstagaren kan lämna in ansökan medan han eller hon fortfarande arbetar på heltid, alltså även utan föregående sjukledighet.

Delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd kan även vara ett lämpligt alternativ efter yrkesinriktad rehabilitering i form av arbetsprövning om arbetstagarens arbetsförmåga inte är tillräcklig för heltidsarbete. Partiellt rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension kan beviljas om arbetsoförmågan pågår i minst ett år utan avbrott.

Arbetstagaren får ett förhandsbeslut där det anges huruvida hen har rätt till partiellt rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension. Om partiellt rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension beviljas inleder arbetstagaren förhandlingar om deltidsarbete med arbetsgivaren. Parterna kan fritt komma överens om arbetstiden och arbetsrytmen efter behov. I beslutet anges inkomstgränsen, dvs. hur stor lön som kan ges för deltidsarbetet. Observera att lönen även inkluderar eventuell semesterpenning och många andra lönetillägg som betalas ut under året.

Förhandsbeslutet gäller i 10 månader. Under den tiden ska arbetstagaren meddela Varma huruvida hen avser att ta emot pensionen.

Läs mer om rehabiliteringsstöd och invalidpension

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt ärenden gällande arbetsförmågan på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • ansöka om yrkesinriktad rehabilitering
  • ansöka om rehabiliteringsstöd och invalidpension
  • göra och skicka in din rehabiliteringsplan
  • skicka bilagor.