Dataskydd

Varma sköter pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och lagen om pension för företagare (FöPL). För fullgörandet av denna uppgift lagrar och behandlar Varma personuppgifter om de försäkrade och pensionstagarna. Bestämmelser om handläggningen av personuppgifter inom arbetspensionssystemet finns i lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och den övriga lagstiftningen om försäkringar och försäkringsbolag.

Vilka uppgifter samlar Varma in?

Varma samlar in personuppgifter av sina försäkringstagare, dvs. arbetsgivarna och företagarna, de försäkrade samt av pensionssökandena och pensionstagarna. Uppgifter fås även via de myndighetsregister som bolaget enligt lag har rätt att använda. Vi kan med ditt samtycke även spara dina personuppgifter för olika syften. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett återkallat samtycke påverkar inte lagligheten för behandlingen av personuppgifter innan samtycket återkallades.

Inom ramen för sin placeringsverksamhet låter Varma bygga hyresbostäder och beviljar kundkrediter. Inom uthyrningsverksamheten samlas personuppgifter in av bostadssökande och hyresgäster. Utöver de uppgifter som sökande av hyresbostäder och krediter själva uppger kontrollerar Varma deras kredituppgifter. I låneregistret samlas personuppgifter om privatkunder och borgensmän.

Vi samlar in personuppgifter endast för ovan nämnda ändamål och endast i nödvändig utsträckning. Vi strävar efter att säkerställa att uppgifterna är korrekta, fullständiga och aktuella.

I Varmas pensionsförsäkringsverksamhet, uthyrning av lägenheter och kreditgivning används personbeteckningen för identifiering. I arbetet med pensionsbeslut samt vid valet av hyresgäster på sociala grunder behandlas också konfidentiella uppgifter, till exempel uppgifter om personernas hälsotillstånd.

Inspelning av kundsamtal och lagring av chatmeddelanden i syfte att utveckla kvaliteten

Våra kundsamtal spelas in, även när vi ringer upp. Syftet med inspelningarna är att säkerställa kvaliteten, verifiera ärenden och utveckla våra tjänster. Från samtal som görs i utbildningssyfte raderas alla personliga identifikationsuppgifter. Meddelanden till vår chattjänst lagras för att utveckla kvaliteten.

Lagringen av samtals- och chatuppgifter sker datasäkert i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Uppgifterna behandlas enligt bestämmelser som binder Varma och de används inte för andra ändamål.

Behandling av dina personuppgifter hos Varma

Man kan kontrollera sina egna uppgifter

De personer vars personuppgifter finns i de register som bolaget för har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att kontrollera uppgifterna om sig själv samt att be om att eventuella fel rättas.

Ta del av registerbeskrivningarna för de personregister som Varma äger

Du kan lämna en begäran om information via formulär för begäran om personuppgifter.

Utlämnande av uppgifter till andra

Personuppgifter från våra register kan utlämnas till exempel till Pensionsskyddscentralen och övriga instanser som verkställer lagstadgat pensionsskydd och social trygghet. Till myndigheterna utlämnas uppgifter med stöd av lagen. Vi lämnar inte ut uppgifterna till utomstående. Informationen kan användas för direktmarknadsföring enligt gällande bestämmelser om dataskydd och behandling av personuppgifter om inte den registrerade separat har förbjudit det. Uppgifterna kan behandlas av Varmas underleverantörer. Underleverantörerna förutsätts ingå en sekretessförbindelse och personuppgifterna skyddas genom avtal. När det är fråga om verkställande av pensionsskyddet kan Varma utlämna personuppgifter till myndigheter i länder med avtal om social trygghet även utanför Europeiska unionen.