Principer för hantering av risker för arbetsoförmåga

Varmas mål är att genom hantering av risker för arbetsoförmåga förebygga att arbetstagare som är försäkrade hos Varma blir invalidpensionerade och samtidigt kontrollera Varmas försäkringsrisk. Principerna för hantering av risk för arbetsoförmåga styr Varmas agerande för hantering av risker för arbetsoförmåga. Syftet med principerna för hantering av risker för arbetsoförmåga är att säkerställa att vår verksamhet är riskbaserad. Principerna styr också omfattningen på verksamheten inom hantering av risker för arbetsoförmåga. Principerna baserar sig på lagstiftning och följer Finansinspektionens anvisningar.

Hantering av riskerna för arbetsoförmåga

Helheten för hantering av risker för arbetsoförmåga består av

 • principerna för hantering av risker för arbetsoförmåga
 • en prognosmodell för risker för arbetsoförmåga hos kundföretagen
 • åtgärder för att hantera riskerna samt
 • uppföljning och rapporter.

Principer för hantering av risker för arbetsoförmåga

 • Varmas hantering av risker för arbetsoförmåga är riskbaserad. Vi riktar våra åtgärder för att minska riskerna till de företag där risken för arbetsoförmåga är större och där den effektivt kan minskas. Med åtgärder avses både ekonomiskt stöd för hantering av risker för arbetsoförmåga och Varmas egna åtgärder.
 • Riskhanteringen baserar sig på en prognosmodell för risker för arbetsoförmåga, som visar kundernas behov av hantering av risker för arbetsoförmåga. Prognosmodellen kompletteras genom att dess data berikas genom källor utanför Varma samt genom att situationen preciseras med hjälp av verktyg avsedda för kartläggande av risker.
 • I riskbedömningarna och planeringen av riskhanteringen använder vi vetenskapliga forskningsrön och försäkringsmedicinsk sakkunskap om bakgrundsfaktorer till arbetsoförmåga samt förebyggande av arbetsoförmåga och effektiva åtgärder.
 • Varma utvecklar hela tiden sina verktyg för hantering av risker för arbetsoförmåga. Vårt mål är att effektivt identifiera och förutse risker för arbetsoförmåga samt utföra effektiva åtgärder.
 • Varmas enhet för hantering av risker för arbetsoförmåga ansvarar för hanteringen av risker för arbetsoförmåga.

Prognosmodellen för risker för arbetsoförmåga

Riskhanteringen baserar sig på en prognosmodell, som berättar om kundföretagets behov av hantering av risker för arbetsoförmåga.

I prognosmodellen används data som Varma förfogar över om rehabiliterings- och pensionsförmåner, som berikas med samarbetspartners data och andra samhälleliga datakällor samt verktyg som planerats för ändamålet. Prognosmodellen berättar om storleken på och karaktären hos risken för arbetsoförmåga hos det specifika företaget.

Vi använder prognosmodellen för att rikta åtgärderna inom hanteringen av risker för arbetsoförmåga i enlighet med riskerna.

Åtgärder för hantering av risker för arbetsoförmåga

Åtgärderna för hantering av risker för arbetsoförmåga är

 • rådgivning och handledning för kundföretagen i frågor som rör arbetsförmåga samt
 • ekonomiskt stöd för kunderna.

Vi hjälper kunden att förstå vilka orsaker som ligger bakom risker för arbetsoförmåga, och funderar tillsammans på hur risken kan minskas så effektivt som möjligt. I rådgivning och handledning använder vi oss av Varmas digitala tjänster.

Vi kan också stödja kundernas hantering av risker för arbetsoförmåga genom ekonomiskt stöd. Vi riktar det ekonomiska stödet till de kunder som har konstaterats beröras av risker för arbetsoförmåga och vars risker kan minskas genom planerade åtgärder.

Ekonomiskt stöd är inte en primär metod. De primära metoderna är kundens egna åtgärder samt åtgärder i samarbete med företagshälsovården. Vi finansierar det ekonomiska stödet med den del av arbetspensionsavgiften som reserverats för hantering av risker för arbetsoförmåga. Utöver Varmas insats förutsätter vi att kunden bidrar med en minst lika stor ekonomisk insats, dit kundens egen personals arbetsinsats inte räknas.

Med delen för hantering av risker för arbetsoförmåga finansierar vi också Varmas egna utvecklingsprojekt, som ökar effektiviteten i hanteringen av risker för arbetsoförmåga.

Enheten för hantering av risker för arbetsoförmåga fattar beslut om användningen av ekonomiskt stöd och Varmas experttjänster för hantering av risker för arbetsoförmåga.

Övervakning och uppföljning av risker för arbetsoförmåga

Vi utreder förverkligandet av riskbaseringen genom en årlig oberoende granskning som utförs av Varmas läkarenhet och försäkringsteknik. Genom vår interna tillsyn följer vi upp efterlevnaden av processerna för hantering av risker för arbetsoförmåga och åtgärdernas lämplighet för kundens risksituation.

Vi följer upp åtgärdernas effektivitet genom enkäter till kunderna och genom kundernas bedömningar av åtgärdernas effektivitet.

Vi rapporterar om det ekonomiska stödet till Finansinspektionen enligt deras föreskrifter.