Sökande av ändring

Med ditt pensionsbeslut får du anvisningar om hur du kan söka ändring om du är missnöjd med beslutet.

Du kan överklaga beslutet till Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Om du är missnöjd med ditt slutgiltiga pensions- eller rehabiliteringsbeslut har du rätt att söka ändring inom 7 + 30 dagar från att beslutet skickats. Om du har valt att få beslutet elektroniskt är tiden för att söka ändring (besvärstiden) 3 + 30 dagar. Vi korrigerar beslutet om vi anser att dina krav är befogade. Om vi inte kan korrigera beslutet enligt dina krav hänvisar vi ärendet till Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden.

Med ditt beslut har du fått en besvärsanvisning. Läs den omsorgsfullt innan du lämnar besvär.

Sök ändring på nätet

Snabbast får du ditt ärende under behandling genom att logga in på vår onlinetjänst och söka ändring där. Du kan söka ändring på sidan Pensionsansökningar. 

En elektronisk ändringsansökan ska vara inlämnad senast på besvärstidens sista dag.  

Ändringssökande i Varma onlinetjänst

Om du inte kan söka ändring elektroniskt

Om du inte kan söka ändring elektroniskt kan du skicka besvärsskriften till adressen Varma, Ändringssökande, PB 3, 00098 VARMA eller som skyddad e-post till Varma.

Besvären måste komma in senast på besvärstidens sista dag innan kundtjänsten stänger. Om besvärstidens sista dag inte är en vardag, kan besvären lämnas in följande vardag.

Beslutet ska överklagas skriftligen. Av besvärsskriften ska framgå följande

• att du vill överklaga ett beslut hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
• vilket beslut du söker ändring i
• till vilka delar du söker ändring i beslutet
• vilka ändringar i beslutet du kräver
• på vilka grunder du yrkar på ändring.


Ange ditt namn, din personbeteckning och din adress. Bifoga också det beslut som du överklagar, eller en kopia av beslutet, samt de utredningar som du åberopar. Du kan också lämna in kompletterande utredningar senare. Om besvären gäller familjepension, ska du också ange förmånslåtarens namn och personbeteckning.

Skicka skyddad e-post

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina pensionsärenden på nätet

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • se dina dokument
  • söka ändring i beslutet på sidan Pensionsansökningar
  • skicka och ta emot meddelanden och bilagor.