Rehabiliteringsalternativ

I valet av rehabiliteringsalternativ beaktas din utbildnings- och arbetshistoria, ditt hälsotillstånd och dina egna intressen.

Vilka är mina alternativ till yrkesinriktad rehabilitering?

 • arbetsprövning
 • arbetsträning
 • utbildning
 • stöd för företagare/blivande företagare

Under rehabiliteringsprogrammet betalas rehabiliteringspenning ut till rehabiliteringsdeltagaren. Om du under rehabiliteringsprogrammet får rehabiliteringsstöd, dvs. invalidpension för viss tid, utbetalas även rehabiliteringstillägg.

Läs mer om utkomst under yrkesinriktad rehabilitering

Arbetsprövning

Arbetsprövning främjar arbetsförmågan och förebygger förlängda sjukledigheter. Arbetsprövningen kan genomföras hos den egna arbetsgivaren eller en ny arbetsgivare.

Genom arbetsprövning är det möjligt att

 • stödja anpassad återgång till det egna arbetet efter en lång sjukledighet
 • bedöma hur man klarar av sina arbetsuppgifter
 • anpassa arbetsuppgifterna så att de lämpar sig för hälsotillståndet
 • hjälpa arbetstagare hitta arbetsuppgifter som lämpar sig för hälsotillståndet hos en ny arbetsgivare
 • testa hur lämpliga de nya arbetsuppgifterna är

Vid planeringen av arbetsprövningen är det viktigt att ta hänsyn till att arbetet stödjer arbetsförmågan på lång sikt.

Ett pågående anställningsförhållande eller sjukledighet är inget hinder för arbetsprövning för att hitta nya arbetsuppgifter.

Planering av arbetsprövningen

Rehabiliteringsdeltagaren och arbetsgivaren planerar arbetsprövningen tillsammans på arbetsplatsen. Om det är fråga om arbetsprövning i det egna arbetet är det viktigt att företagshälsovården deltar i den gemensamma planeringen. Om arbetsprövningen görs i ett nytt arbete hos en ny arbetsgivare deltar förutom rehabiliteringsdeltagaren och arbetsgivaren ofta även en karriärcoach från någon av våra rehabiliteringspartner i planeringen.

Vid planering av arbetsprövningen kommer man överens om

 •  arbetsprövningens mål
 • arbetsuppgifterna under arbetsprövningen
 • arbetstiden och uppföljningen
 • huruvida arbetsprövningen sker med eller utan lön samt
 • ansvarspersonerna på arbetsplatsen och företagshälsovården

Om du genomför arbetsprövningen hos en ny arbetsgivare men fortfarande har ett giltigt anställningsförhållande med din tidigare arbetsgivare är det bra att arbetsgivaren och företagshälsovården är medvetna om din arbetsprövningsplan.

Arbetsprövningens längd och arbetstid

Arbetsprövningen kan pågå i 1–6 månader. Vanligen börjar man med 2–3 månader och förlänger arbetsprövningen efter en mellanutvärdering om det är motiverat.
Det lägsta antalet timmar vid arbetsprövning är 20h/vecka. Den dagliga arbetstiden kan variera mellan 4 och 8 timmar. Målet är att stegvis öka arbetstiden till heltid under arbetsprövningen.
Vi rekommenderar att eventuell semester tas ut efter arbetsprövningen. Om du måste ta ut semesterdagar under arbetsprövningen ska du meddela Varma om det innan arbetsprövningen börjar. Rehabiliteringsförmån betalas inte ut för semesterdagar.

Arbetsträning

Vid arbetsträning lär du dig ett nytt yrke genom att arbeta. Träningen kan genomföras hos din nuvarande eller en ny arbetsgivare. Arbetsträningen kan vid behov även omfatta skräddarsydd utbildning. Före arbetsträningen genomgås ofta en arbetsprövning för att säkerställa att de planerade arbetsuppgifterna lämpar sig för hälsotillståndet.

Planering av arbetsträningen

Rehabiliteringsdeltagaren och arbetsgivaren och/eller rehabiliteringspartnern utarbetar tillsammans ett arbetsträningsprogram där följande avtalas:

 • de arbetsuppgifter som eftersträvas genom arbetsträningen samt kompetenskraven
 • arbetsuppgifterna under arbetsträningen
 • arbetstiden och uppföljningen
 • huruvida arbetsträningen sker med eller utan lön samt ansvarspersoner på arbetsplatsen

Arbetsträningens längd och arbetstid

Arbetsträningens innehåll, längd och arbetstid planeras individuellt. Målet är att uppnå tillräcklig yrkeskompetens.

Arbetsprövning eller arbetsträning med eller utan lön?

Vid oavlönad arbetsprövning eller arbetsträning får du rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg. Varma tecknar en olycksfallsförsäkring för arbetsprövnings- eller arbetsträningsperioden.

Vid avlönad arbetsprövning eller arbetsträning betalar arbetsgivaren ut din lön och Varma betalar på arbetsgivarens ansökan ut rehabiliteringspenning till arbetsgivaren under arbetsprövningen eller arbetsträningen. Du får lön motsvarande heltidsarbete trots att du arbetar på deltid. Om rehabiliteringspenningen är större än den lön som arbetsgivaren betalar ut, betalas mellanskillnaden till rehabiliteringsdeltagaren.

Dokument som hänför sig till arbetsprövningen och arbetsträningen

Plan

Om du inte har fyllt i rehabiliteringsplanen i samband med ansökan kan du fylla i den i vår onlinetjänst när du har planen klar för dig.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Protokoll från nätverksmöte

Kom överens med företagshälsovården om vem som skickar protokollet från nätverksmötet till Varma. Om du fått ett nytt B-läkarutlåtande kan du även inkludera det.

Företagshälsovården kan skicka alla bilagor till Varma med skyddad e-post:

 1. Ange din e-postadress som avsändare. Ange mottagaren skannaus@varma.fi
 2. Klicka på ”Continue” (fortsätt), skriv ett ämne och ditt meddelande och lägg till nödvändiga bilagor. Klicka på ”Send” (skicka).

Beslut

Varmas rehabiliteringsspecialist sätter sig in i din plan och ger dig ett beslut om stöd. Du får även ett separat beslut om rehabiliteringspenning.

Avtal om arbetsprövning eller arbetsträning

Varmas rehabiliteringsspecialist skickar avtalet om arbetsprövning eller arbetsträning elektroniskt till kontaktpersonen på arbetsplatsen, till exempel chefen och eventuellt också HR.
Om en rehabiliteringspartner medverkar levererar denne avtalet till arbetsgivaren.

Avtal om arbetsprövning eller arbetsträning utan lön
Avtal om arbetsprövning eller arbetsträning med lön

För företagare

Avtal om arbetsplatsrehabilitering

Arbetsgivarens ansökan om rehabiliteringsförmån

Om arbetsprövningen eller arbetsträningen är avlönad betalar arbetsgivaren ut lön för heltidsarbete till arbetstagaren och ansöker om rehabiliteringspenning hos Varma.
En rehabiliteringsspecialist skickar ansökan elektroniskt till arbetsgivaren när beslutet om avlönad arbetsprövning eller arbetsträning har fattats.
Om en rehabiliteringspartner medverkar levererar denne ansökan till arbetsgivaren.

Arbetsgivarens ansökan om rehabiliteringsförmån

Respons

När arbetsprövningen och arbetsträningen upphör bedömer arbetsgivaren och arbetstagaren hur arbetsprövningen och arbetsträningen har lyckats och ger respons.

Om en rehabiliteringspartner medverkar levererar denne responsblanketten till arbetstagaren och arbetsgivaren.

Arbetsgivarens respons om rehabiliteringen
Arbetstagarens respons om rehabiliteringen

 

Företagshälsovård, arbetssäkerhet och uppföljning under arbetsprövningen och arbetsträningen

Arbetsgivaren, företagshälsovården och en eventuell rehabiliteringspartner följer upp hur arbetsprövningen eller arbetsträningen fortskrider enligt plan. Rehabiliteringsdeltagaren, arbetsgivaren eller företagshälsovårdens representant kan kontakta Varma om utmaningar uppstår.
Rehabiliteringsdeltagare som saknar anställning under arbetsträningen och därför inte har tillgång till företagshälsovård ska vända sig till primärvården.

Under arbetsprövningen och arbetsträningen följs lagarna om arbetssäkerhet samt föreskrifter och anvisningar som grundar sig på dem, på samma sätt som vid ett normalt anställningsförhållande. Arbetsgivaren och arbetstagaren binds av samma rättigheter och skyldigheter som vid ett anställningsförhållande men i arbetet beaktas arbetsprövningens eller arbetsträningens karaktär.

Rehabiliteringsdeltagaren ska meddela sjukfrånvaro till arbetsgivaren enligt arbetsplatsens regler. Vid sjukfrånvaro på över en vecka ska ett intyg över sjukledigheten skickas till Varma.

Utbildning

Omskolning är ett alternativ om det inte är möjligt att hitta ett lämpligt arbete på basis av din utbildning och arbetserfarenhet. Ibland räcker det inte med arbetsprövning eller arbetsträning på lång sikt. Det planerade utbildningsprogrammet ska leda till ett yrke som lämpar sig för ditt hälsotillstånd. Man ansöker till utbildningarna via den allmänna ansökan.

Varma kan understöda

 • kurser eller annan kortare kompletterande utbildning eller delexamen
 • yrkesinriktad grundexamen
 • yrkesexamen
 • specialyrkesexamen
 • yrkeshögskoleexamen

På vilka sätt kan studierna genomföras?

Du kan genomföra studierna på många olika sätt. Studiesätten varierar på olika studielinjer och läroinrättningar. Du kan be om information om intressanta studieprogram direkt från läroinrättningen.

Heltidsstudier omfattar i regel studier vid läroinrättningen samt arbetspraktik på arbetsplatsen.

Med flerformsstudier avses en kombination av studier som genomförs på läroinrättningen, självständiga studier och projektstudier. I studierna ingår även inlärning på arbetsplatsen. Flerformsstudier kan understödas när studiernas omfattning motsvarar heltidsstudier eller studierna är en del av ett arbetsträningsprogram.

 • Läroavtalsutbildning bygger på ett anställningsavtal på viss tid samt arbete på arbetsplatsen. I utbildningen ingår även studiedagar på en läroinrättning och självständiga studier.
 • Arbetstagaren, arbetsgivaren och läroavtalsbyrån utarbetar läroavtalet tillsammans. Läroavtalsbyrån ansvarar för teoriundervisningen. Kontakta läroavtalsbyrån när du hittat en läroavtalsplats.
 • Ett personligt studieprogram som utarbetats tillsammans med utbildningsanordnaren inkluderas som del av avtalet.
 • Under läroavtalsutbildningen betalar arbetsgivaren lön enligt kollektivavtalet. Rehabiliteringsdeltagaren beviljas rehabiliteringspenning som Varma betalar ut som ersättning till arbetsgivaren. Om rehabiliteringspenningen är större än lönen betalar Varma skillnaden till arbetstagaren. Om rehabiliteringspenningen är mindre än lönen ansvarar arbetsgivaren för skillnaden.
 • Varmas stöd förutsätter att arbetsgivaren också betalar lön under teoriutbildningen.
 • Utöver löneutbetalningen tar arbetsgivaren också hand om arbetspensions- och socialförsäkringsavgifter samt förskottsinnehållningen.
 • För utbetalningen av rehabiliteringspenningen meddelar arbetsgivaren arbetstagarens löneuppgifter samt sina egna kontouppgifter till Varma på blanketten Arbetsgivarens ansökan om rehabiliteringsförmån.

 

Ersättning under studierna och uppföljning av studierna

Under studierna består din utkomst av rehabiliteringspenning. Rehabiliteringspenningen betalas för hela kalenderåret. Ledig tid på över en månad under sommaren ska användas för att främja studierna.

Gör anmälan om yrkesinriktad utbildning eller läroavtal genast i början av studierna. Skicka också anmälan i början av varje termin i augusti–september och januari. Du kan skicka blanketten tidigast den dag när du börjar studera. Utöver rehabiliteringspenningen ersätter vi även kostnader för studiematerial och resor. Ersättningen för studiematerial betalas två gånger om året i början av terminen när vi har mottagit din studieanmälan.

Det är tillåtet att arbeta vid sidan av studierna. Arbetet får dock inte försena dina studier och dina inkomster ska hållas inom inkomstgränsen. Du kan kontrollera din personliga inkomstgräns i Varmas onlinetjänst.

Studieframgången följs upp terminsvis utgående ifrån studieregisterutdraget. Du ska studera på heltid och följa studieplanen. Yrkesinriktade studier räknas som heltidsstudier när omfattningen motsvarar minst 4,5 studiepoäng/studiemånad. Högskolestudier räknas som heltidsstudier när omfattningen motsvarar minst 5 studiepoäng/studiemånad.

Varmas rehabiliteringspartner kan hjälpa med uppföljningen av studierna.

Stöd för företagare

Yrkesinriktad rehabilitering erbjuder flera alternativ för företagare när arbetsförmågan försämrats och stör företagarverksamheten. Under rehabiliteringsprogrammet betalas rehabiliteringspenning ut till företagaren.

Plan för att återgå till arbetet

Om du behöver hjälp med att utarbeta en plan för att återgå till arbetet kan du få tillgång till coachningstjänster via Varmas rehabiliteringspartner. Du kan fundera på hurdana arbetsuppgifter som passar ditt hälsotillstånd tillsammans med en personlig coach.

Arbetsprövning för företagare

Genom arbetsprövning för företagare kan vi stödja din återgång till företagsverksamheten efter en lång sjukledighet. Målet med arbetsprövningen är en mjuk återgång till arbetet. Den dagliga arbetstiden kan variera mellan fyra och åtta timmar och arbetstiden kan förlängas gradvis under arbetsprövningen. Arbetsprövningen pågår i allmänhet från tre till sex månader. Genom arbetsprövning för företagare kan vi också erbjuda stöd när företagsverksamheten är i inledningsfasen.

Avtal om arbetsplatsrehabilitering för företagare

Företagarens arbetsträning för ny eller anpassad företagsverksamhet

Arbetsträning kan tillämpas för att starta en ny eller utveckla en befintlig företagsverksamhet. Träningens innehåll och längd avtalas individuellt och består i regel av både inlärning på arbetsplatsen och fortbildning.

Näringsstöd

Näringsstöd kan beviljas för att grunda ett företag eller anpassa företagsverksamheten. Stödet kan till exempel användas på hjälpredskap som underlättar arbetet eller anskaffning av nya verktyg. Stödet bygger på behovsprövning och förutsätter att det finns annan finansiering samtidigt.

Utbildning

I vissa situationer kan du till exempel genom läroavtalsutbildning för företagare få en möjlighet att anpassa din företagsverksamhet för ditt hälsotillstånd. Om du inte kan fortsätta arbeta som företagare på grund av ditt hälsotillstånd kan du få ett nytt yrke genom omskolning. Vår rehabiliteringspartner kan hjälpa dig med att utreda olika rehabiliteringsalternativ.

FöPL-försäkringen ska tecknas ända från företagsverksamhetens början.

Teckna en FöPL-försäkring

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina rehabiliteringsärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • ansöka om yrkesinriktad rehabilitering och skicka bilagor
 • göra och skicka in din rehabiliteringsplan
 • fylla i studieanmälan när studierna inleds och i början av varje termin i augusti–september och januari
 • kontrollera din inkomstgräns
 • skicka ett meddelande till din rehabiliteringsspecialist.