Vad jag ska göra om jag arbetar vid sidan av pensionen?

Du får arbeta medan du får pension, men kom ihåg att beakta din inkomstgräns om du får delinvalidpension, invalidpension, arbetslivspension eller deltidspension. Du tjänar in ny pension för ditt arbete under pensionen. Pensionstillväxten är 1,5 % per år.

Mer information om arbete under pensionen

På sidan arbete under pensionen kan du läsa mer om möjligheterna att kombinera arbete och pension.

Läs mer om arbete vid sidan av pension.


Vill du kontrollera din inkomstgräns? Eller fylla i en ålderspensionsansökan för pension som du tjänat in under din tid som pensionär? Det kan du göra via vår onlinetjänst.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Vanliga frågor om arbete under pensionsåren

Man får arbeta under ålderspensionen. Det finns inga inkomstgränser.

Alla inkomster som ökar din pension beaktas vid kontrollen av inkomstgränser.  Kapitalinkomster, till exempel hyres- och dividendinkomster, beaktas inte vid inkomstgränskontrollen. Vid inkomstgränskontrollen övervakas inte arbetstiden, endast bruttomånadsinkomsten.

Mer information om inkomster som ökar pensionen får du via Arbetspensionstjänsten.

 

Du kan kontrollera din inkomstgräns i vår onlinetjänst under ”Kontrollera din inkomstgräns”.

Du kan ansöka om pension för arbete som utförts under ålderspension tidigast när du nått din högsta pensionsålder. Kontrollera din högsta pensionsålder här.

Om anställningsförhållandet börjat före ålderspensionens början, och pension ännu inte beviljats för det, kan du ansöka om pensionen när anställningsförhållandet upphör.

Om du har arbetat under partiell ålderspension, kan du ansöka om den intjänade pensionen när anställningsförhållandet upphört och du har uppnått din lägsta pensionsålder.

Om du har arbetat under invalidpension, kan du ansöka om den intjänade pensionen när anställningsförhållandet upphört och du har uppnått din personliga pensionsålder.

Du kan ansöka om pension genom att logga in i vår onlinetjänst och fylla i ansökan om ålderspension.

Du kan ansöka om pension som intjänats för arbete utfört under pensionen genom att logga in i vår onlinetjänst och fylla i ansökan om ålderspension. Som begynnelsetidpunkt för pensionen ska du ange den dag från och med när du ansöker om pension som du intjänat vid sidan av pensionen.

Arbetspension kan inte ansökas per telefon eller via sidan Meddelanden och dokument i onlinetjänsten.

I frågor som gäller beskattning av pension är det bäst att vända sig till Skatteförvaltningen.

Läs mer om beskattning av pension och arbete på skatt.fi.