Arbete under pensionen

Du kan fortsätta arbeta som pensionär, men tänk på att det finns en inkomstgräns om du får invalid-, arbetslivs- eller deltidspension. Du tjänar in ny pension för ditt arbete under pensionen. Inkomster som är föremål för förskottsinnehållning, inklusive semesterpenning och naturaförmåner, räknas som pensionsgrundande inkomst. Kapitalinkomster som hyres- eller dividendinkomster påverkar inte din arbetspension. Om du arbetar som pensionär, kom ihåg att ansöka om den nya pensionen du tjänat in.

Arbete under ålderspensionen

Du kan förvärvsarbeta medan du får ålderspension utan att dina inkomster påverkar den ålderspension som nu betalas. Det finns ingen inkomstgräns.


När du går i ålderspension måste ditt anställningsförhållande upphöra innan pensionen börjar. Om du fortsätter arbeta för samma arbetsgivare när din ålderspension börjar måste det ske en ändring i anställningsvillkoren.


Vi rekommenderar en månads avbrott innan du inleder ett nytt anställningsförhållande. Om det inte är möjligt med ett avbrott måste en väsentlig ändring av arbetsuppgifterna, lönen eller arbetstiden ske. Om du ingår ett nytt anställningsförhållande med en annan arbetsgivare finns inget sådant krav.


Du kan tidigast ansöka om pensionen du tjänat in för arbete vid sidan av ålderspensionen när du nått din högsta pensionsålder. Gå till vår onlinetjänst och fyll i en ny ålderspensionsansökan.


Logga in på Varma Onlinetjänst

Arbete med partiell ålderspension

Du kan förvärvsarbeta medan du tar ut partiell ålderspension utan att dina inkomster påverkar pensionsbeloppet som betalas ut till dig. Det finns ingen inkomstgräns eller skyldighet att arbeta.


Du kan tidigast ansöka om pensionen du tjänat in för arbete vid sidan av din partiella ålderspension när du nått din lägsta pensionsålder. Då måste ditt anställningsförhållande upphöra. Gå till vår onlinetjänst och fyll i en ny ålderspensionsansökan.


Logga in på Varma Onlinetjänst

Arbete med invalidpension

Du kan arbeta medan du får invalidpension eller arbetslivspension, men kom ihåg att beakta din personliga inkomstgräns. När du arbetar tjänar du in ny pension som du måste ansöka om med en ålderspensionsansökan. Fyll i en ålderspensionsansökan på vår onlinetjänst när ditt arbetsförhållande upphör och du har uppnått din pensionsålder.


Din inkomstgräns beror på om du får invalidpension eller delinvalidpension. Du kan kontrollera inkomstgränsen på ditt pensionsbeslut eller via vår onlinetjänst.

 • Med full invalidpension kan dina förvärvsinkomster högst uppgå till 40 % av din tidigare inkomstnivå.
 • Med delinvalidpension kan dina förvärvsinkomster högst uppgå till 60 % av din tidigare inkomstnivå.
 • Du får dock tjäna minst 922,42 euro i månaden (år 2023) utan att det påverkar utbetalningen av din pension. Denna inkomstgräns gäller alltid även sjukpension från FPA.
 • Om du är företagare kan din FöPL-arbetsinkomst högst uppgå till den inkomstgräns som anges i beslutet (den månatliga inkomstgränsen gånger tolv).
 • Under arbetslivspensionen får förvärvsinkomsterna högst uppgå till 922,42 euro i månaden (år 2023).


Om du får folkpension eller någon annan förmån från FPA (t.ex. bostadsbidrag för pensionärer), meddela FPA om ditt förvärvsarbete. Om du får utländsk pension, kontakta det utländska pensionsbolaget.


Håll koll på dina inkomster månatligen och meddela oss i god tid om du överskridit gränsen. Om du vet att gränserna kommer att överskridas under de tre närmaste månaderna, kontakta Varma så kan vi lämna din pension vilande under överskridningen för att inte behöva återkräva pensionen. 

Kontakta Varma om du har frågor kring att lämna pensionen vilande eller i övrigt kring inkomstgränserna. Logga in på vår onlinetjänst och skicka ett meddelande under Meddelanden och dokument. Välj invalidpension som ämne.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Att lämna pensionen vilande


Om ditt hälsotillstånd förbättras så att du kan arbeta och få en högre förvärvsinkomst än vad din inkomstgräns tillåter kan du lämna din pension vilande och slippa oroa dig för inkomstgränsen (bestämmelsen gäller fram till 31.12.2024).

Det betyder att pensionen inte upphör utan lämnas vilande och utbetalningen avbryts i minst tre månader och högst två år.
När du slutar arbeta eller drar ner på arbetet så att dina förvärvsinkomster återigen ligger under inkomstgränsen, meddela Varma så börjar vi betala ut pensionen igen. Du kan meddela oss om inkomstminskningen med ett fritt formulerat meddelande via onlinetjänst.


Om din pension har lämnats vilande och det visar sig att du inte kunnat arbeta så mycket att inkomstgränsen överskrids under tre månader får du din pension utbetald från och med det datum då den lämnades vilande. Kontakta Varma. Om du arbetar och överskrider inkomstgränsen under en längre tid än två år kommer pensionen att upphöra.

Arbete med deltidspension

Om du är deltidspensionerad har du när pensionen började fått personliga inkomstgränser för dina arbetsinkomster.

 • Du kan sporadiskt överstiga eller understiga din personliga inkomstgräns med högst 15 procent.
 • Dina inkomster får dock aldrig minska under 35 procent eller öka över 70 procent jämfört med din inkomstnivå vid heltidsarbete.

Du kan återgå till deltidspension om deltidsarbetet avbryts i högst sex månader. Om avbrottet pågår längre än sex månader kan du inte återgå till deltidspension, eftersom nya deltidspensioner inte längre beviljas.


Om din lön ändras mer än gränserna tillåter, arbetet avbryts i mer än sex veckor eller du slutar arbeta helt och hållet, kontakta Varma. Logga in på vår onlinetjänst och skicka ett meddelande under Meddelanden och bilagor. Välj ålderspension som ämne. På det sättet når du personen som hanterar din deltidspension.


Fyll i en ålderspensionsansökan på vår onlinetjänst när du nått din lägsta pensionsålder och slutat deltidsarbeta.


Logga in på Varma Onlinetjänst

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina pensionsärenden enkelt på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • beställa ett nytt arbetspensionskort
 • skicka och ta emot meddelanden och bilagor
 • se ditt pensionsbeslut och handlingar i det eletroniska arkivet
 • uppdatera dina kontaktuppgifter och höja skatteprocent.

 

Logga in på Varma Onlinetjänst