Lagen om pension för företagare förnyades – vad är egentligen nytt?

Ändringen av lagen om pension för företagare (FöPL) trädde i kraft 1.1.2023. Lagändringen väckte mycket diskussion i tidningspressen och i sociala medier efter att Social- och hälsovårdsministeriet förra sommaren lämnade sitt ändringsförslag till riksdagen. Bakgrunden till lagändringen var målet att utreda olika sätt att förbättra pensionsskyddet och den sociala tryggheten för företagare som lades fram i regeringen Marins regeringsprogram.

Lagändringen som nu har trätt i kraft är liten, men har samtidigt stor betydelse. FöPL-försäkringar grundar sig även fortsättningsvis på FöPL-arbetsinkomsten, som ska motsvara den lön som en företagare skulle betala för sitt jobb till en utomstående person med samma erfarenhet. I det avseendet är allt precis som det varit sedan 1970.

Lagändringen går att summera i tre punkter:

1. FöPL-arbetsinkomsten fastställs utifrån en samlad bedömning

Sedan 1.1.2023 ska FöPL-arbetsinkomsten enligt lagen grunda sig på medianlönen i branschen. Arbetsinkomsten fastställs dock utifrån en samlad bedömning. I denna bedömning beaktas alla faktorer som påverkar värdet av företagarens arbetsinsats, till exempel verksamhetens omfattning och heltids- och deltidsarbete.

För att uppskatta sin arbetsinkomst kan företagarna använda en arbetsinkomsträknare som ger en rekommenderad arbetsinkomst och ett intervall som den kan ligga inom utifrån företagarens bransch och företagets omsättning. Inom detta intervall får företagaren själv välja en arbetsinkomst efter sina egna behov utan särskilda motiveringar. I regel kommer en företagare vars företag har en lägre omsättning än medianen i branschen att rekommenderas en arbetsinkomst som är lägre än medianlönen i branschen. Om företagaren ansöker om en arbetsinkomst som ligger utanför intervallet kommer pensionsbolaget att begära tilläggsuppgifter för att kunna fastställa arbetsinkomsten.

2. Motivering av beslut

Arbetspensionsbolagen har framöver en skyldighet att motivera sina beslut som gäller FöPL-arbetsinkomsten. Motiveringen ska inkludera de faktorer och uppgifter som påverkat beslutet och vilka bestämmelser som tillämpats. I praktiken kan faktorerna som påverkar beslutet till exempel vara de uppgifter som företagaren lämnat i sin ansökan samt andra tillgängliga uppgifter om företagarverksamhetens omfattning och medianlönen i branschen.

3. Regelbundna justeringar

Den största förändringen är arbetspensionsbolagens skyldighet att justera företagarnas arbetsinkomster vart tredje år för att FöPL-arbetsinkomsten ska motsvara de förändringar som skett i företagarens arbete. Justeringarna inleds under försommaren 2023 inom samtliga arbetspensionsbolag. Dessa kommer först att inriktas på företagare vars arbetsinkomst understiger 15 000 euro och inte har justerats väsentligt under de senaste tre kalenderåren. Om företagarens FöPL-arbetsinkomst är för låg enligt tillgängliga uppgifter kommer arbetsinkomsten under de två första justeringarna åren 2023–2028 att höjas med högst 4 000 euro per gång. Denna gräns på 4 000 euro gäller dock inte om FöPL-försäkringen har börjat 1.1.2023 eller senare, eller om FöPL-arbetsinkomsten har ändrats på företagarens begäran efter 31.12.2022. Om arbetsinkomsten vid justering skulle ändras med högst 5 procent görs ingen justering.

Exempel

Erik Eltekniker

Har startat sitt företag 2021 och ansökt om ändring av FöPL-försäkringens arbetsinkomst från och med 1.1.2023. Eftersom Eriks FöPL-arbetsinkomst senast har fastställts efter 31.12.2022 kommer pensionsbolaget att justera hans arbetsinkomst 2026. Eftersom arbetsinkomsten senast har fastställts efter att lagändringen trädde i kraft kommer gränsen på 4 000 euro inte att tillämpas vid justeringen år 2026.

Sofia Svetsare

Började som företagare på deltid 2015. FöPL-arbetsinkomsten är under 15 000 euro och har inte ändrats under de tre senaste åren. Därför kommer pensionsbolaget att justera Sofias arbetsinkomst år 2023.
Enligt tillgängliga uppgifter har Sofias företagarverksamhet växt avsevärt under åren och arbetsinkomsten borde ligga kring 35 000 euro. Sofias arbetsinkomst höjs med 4 000 euro i samband med den första justeringen 2023.
Sofia kan när som helst ansöka om att ändra arbetsinkomsten till en nivå som motsvarar värdet på hennes arbetsinsats.

Isak Ingenjör

FöPL-försäkringens arbetsinkomst är 26 000 euro och försäkringen har varit i kraft sedan år 2000. Eftersom arbetsinkomsten överstiger 25 000 euro och Isak inte har ansökt om någon ändring kommer arbetsinkomsten att justeras av pensionsbolaget år 2025. Enligt tillgängliga uppgifter borde Isaks arbetsinkomst vara 37 500 euro, men kan variera mellan 26 250 och 48 750 euro. Eftersom Isaks arbetsinkomst skulle ändras med mindre än 5 procent (26 000 vs 26 250 euro) kommer arbetsinkomsten inte att ändras vid justeringen.

 

Ändringen av lagen om pension för företagare (FöPL) godkändes av riksdagen – ändringen förtydligar fastställandet av arbetsinkomsten

FöPL-arbetsinkomstsräknare hjälper företagare att uppskatta arbetsinkomsten

Läs Vanliga frågor om justering av FöPL-arbetsinkomsten 

Arja Iisakkala

Kundservicechef

Du kunde också vara intresserad av dessa