Justering av FöPL-arbetsinkomsten

FöPL-reformen 2023 förutsätter att pensionsbolagen regelbundet justerar företagarnas arbetsinkomster vart tredje år. Målet är att FöPL-arbetsinkomsten bättre än i nuläget ska motsvara värdet på företagarens arbetsinsats också när verksamheten fortsätter.

Vad betyder FöPL-reformen?

Lagen om pension för företagare (FöPL) förnyades vid ingången av 2023. Syftet med FöPL-reformen är att förbättra pensionsskyddet och den sociala tryggheten för företagare. Den ger arbetspensionsbolagen skyldighet att följa utvecklingen av arbetsinkomsterna och att justera företagarens arbetsinkomster vart tredje år. Målet med FöPL-reformen är att säkerställa att FöPL-arbetsinkomsten bättre motsvarar värdet av företagarens arbetsinsats under hela arbetslivet.

Vad betyder justeringen av FöPL-arbetsinkomsten?

När vi justerar arbetsinkomsten får du ett förslag på en ny nivå för arbetsinkomsten utifrån de uppgifter vi har tillgång till. Innan vi fattar ett beslut har du möjlighet att lämna dina synpunkter på arbetsinkomsten och presentera tilläggsuppgifter om faktorer som påverkar den. Det enklaste sättet att skicka ytterligare information är att använda Varma Onlinetjänst.

Om din arbetsinkomst ligger på den nivå som lagen kräver eller skulle ändras med högst fem procent från din tidigare fastställda arbetsinkomst kommer vi inte att skicka något förslag. I så fall får du bara ett meddelande om att justeringen har gjorts och att din arbetsinkomst förblir oförändrad.

Vår arbetsinkomsträknare gör det lättare att fastställa din FöPL-arbetsinkomst! Beräkna den rekommenderade FöPL-inkomsten med räknaren.

Vanliga frågor om justeringen av FöPL-arbetsinkomsten

Är det något du funderar över när det gäller justeringen av FöPL-arbetsinkomsten? Här hittar du svar på vanliga frågor.

En höjning som görs i samband med justeringen gäller från och med början av den andra kalendermånaden efter att justeringsförfarandet inletts. Om Varma till exempel inleder justeringen i juli kommer den ändrade arbetsinkomsten att gälla från början av augusti.

Vi justerar din arbetsinkomst under det kalenderår då det gått tre år sedan din arbetsinkomst senast har fastställts.

Arbetsinkomster för FöPL-försäkringar som börjat före 1.1.2023 justeras enligt följande:

 • år 2023 justerar vi arbetsinkomster under 15 000 euro
 • år 2024 justerar vi arbetsinkomster under 25 000 euro
 • år 2025 justerar vi arbetsinkomster över 25 000 euro

Den första justeringen sker dock tidigast när det har gått tre år sedan du tecknat din FöPL-försäkring eller sedan den senaste väsentliga ändringen (över 15 %) av din arbetsinkomst. Exempelvis kommer alltså arbetsinkomsten för FöPL-försäkringar tecknade 2022 i regel att justeras år 2025.

Det går tyvärr inte. Du kan dock själv ansöka om att höja din arbetsinkomst till den nivå som lagen förutsätter, vilket vanligen innebär att justeringstidpunkten flyttas framåt med tre år. Efter att lagen trätt i kraft kommer arbetsinkomsten att justeras det år då det gått tre år sedan arbetsinkomsten senast har justerats väsentligt (över 15 %).

Ett byte av arbetspensionsbolag påverkar inte justeringen eller dess tidtabell. Justeringsskyldigheten gäller alla arbetspensionsbolag. Om du vill byta bolag kommer justeringen att göras av ditt nya arbetspensionsbolag.

Arbetsinkomsten justeras inte retroaktivt.

FöPL-försäkringen måste vara i kraft när justeringen börjar gälla. Arbetsinkomsten kommer med andra ord inte att justeras om din FöPL-försäkring upphör på grund av till exempel ålderspension eller av någon annan orsak innan justeringen inleds.

Du får alltid ett beslut om justeringen av din arbetsinkomst och har rätt att söka ändring. Du får ditt beslut antingen per post eller via Varma Onlinetjänst om du har valt att sköta dina försäkringsärenden elektroniskt.

Vi kommer även att meddela företagare vars FöPL-arbetsinkomst inte ändras om att justeringen har gjorts.

Om din försäkring har börjat före 1.1.2023 och försäkringens arbetsinkomst inte har ändrats på din egen begäran efter att lagändringen trädde i kraft kan arbetsinkomsten i samband med de två första justeringarna högst höjas med 4 000 euro per justering.

Om din försäkring har börjat 1.1.2023 eller senare, eller om din arbetsinkomst har ändrats år 2023 finns ingen gräns för höjningen.

Du kan logga in på Varma Onlinetjänst för att kolla när din FöPL-arbetsinkomst senast har fastställts.

Du har möjlighet att ge dina synpunkter på arbetsinkomstens storlek och lämna tilläggsuppgifter om faktorerna som påverkar den. Vi tar hänsyn till uppgifterna du lämnar i vår bedömning av nivån på din arbetsinkomst.
Utifrån uppgifterna du lämnar blir vårt beslut något av följande:

 • din arbetsinkomst behöver inte ändras
 • ändringen blir mindre än den föreslagna
 • arbetsinkomsten ändras enligt vårt förslag trots uppgifterna du lämnat

Du får alltid ett beslut om ändring av arbetsinkomsten och har rätt att söka ändring.

Din arbetsinkomst ska motsvara den årslön som skulle betalas ut för samma arbete till någon annan med samma yrkeskunskaper. Som arbetsinkomst betraktas i regel medianlönen i företagarens bransch. Dessutom beaktar vi uppgifter som beskriver:

 • storleken på och värdet av företagarens arbetsinsats
 • företagarverksamhetens omfattning
 • företagarens yrkesskicklighet

Du kan till exempel skicka tilläggsuppgifter om att din verksamhet är säsongsbetonad, om att företagarverksamheten är huvud- eller bisyssla eller om du har anställda.

Frivilliga pensionsförsäkringar beaktas inte vid fastställande av den lagstadgade nivån på arbetsinkomsten.

Du måste inte svara på förslaget om du godkänner den arbetsinkomst vi föreslagit och inte vill lämna tilläggsuppgifter. Om du inte svarar på förslaget eller lämnar tilläggsuppgifter om faktorerna som påverkar arbetsinkomsten skickar vi ett överklagbart beslut till dig om din justerade arbetsinkomst i enlighet med vårt förslag.

Svar på förslaget skickar du enkelt och på ett datasäkert sätt via Varma Onlinetjänst. Vid behov kan du även begära mer tid för att lämna tilläggsuppgifter. En sådan begäran påverkar dock inte tidpunkten för när din arbetsinkomst eventuellt justeras.

Den maximala höjningen på 4 000 euro gäller endast i situationer där arbetspensionsbolaget justerar arbetsinkomsten och arbetsinkomsten senast bekräftades före den 1 januari 2023.

Om du redan har ansökt eller ansöker om ändring av din arbetsinkomst i år före justeringen, fastställs din arbetsinkomst till den lagstadgade nivån. I detta fall kan din fastställda arbetsinkomst skilja sig från det belopp som du ansökte om och kan öka med mer än den maximala ökningen på 4 000 euro. I detta fall kommer justeringen av din arbetsinkomst på arbetspensionsbolagets initiativ att ske tidigast efter tre år.

Din FöPL-arbetsinkomst justeras inte om din FöPL-försäkring inte är giltig, till exempel på grund av pensionering eller föräldraledighet, i början av den månad under vilken din arbetsinkomst skulle förändras.

När du har fått ett beslut om din nya arbetsinkomst ser du din nya FöPL-avgift i Varma Onlinetjänst.

Svar på justeringen av arbetsinkomsten

Om du godkänner den rekommenderade arbetsinkomsten, behöver du inte göra någonting.

Om du motsätter dig den arbetsinkomst vi föreslår, har du möjlighet att ge oss din syn på arbetsinkomstens nivå och ge oss en utredning om de faktorer som påverkar din arbetsinkomst. Det enklaste sättet att skicka in din utredning är via Varma Onlinetjänst.

Logga in på Varma Onlinetjänst.

Om du motsätter dig den FöPL-arbetsinkomst som vi föreslår men inte kan använda Varma Onlinetjänst, skicka ditt svar till oss med skyddad e-post eller per post.

Så här skickar du ditt svar:

 • Skyddad e-post: Fyll i formuläret Svar på justering av arbetsinkomsten. Du behöver inte underteckna formuläret när du skickar det elektroniskt. Spara formuläret på din enhet och skicka det till oss som PDF med skyddad e-post.
 • Per post: Om du inte kan använda skyddad e-post kan du också skicka formuläret undertecknat per post till: Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, PB 2, 00098 VARMA.

Se på en minut hur vi justerar FöPL-arbetsinkomsterna

Hur justerar vi arbetsinkomsterna? Se en kort video om justeringen av arbetsinkomsten.

Behöver du mer information om justering av FöPL-arbetsinkomsten i 2024 eller FöPL-reformen?