Ändring i lagen om pension för företagare (FöPL) godkändes i riksdagen – ändringen förtydligar fastställandet av arbetsinkomsten

Riksdagen godkände ett förslag till ändring av lagen om pension för företagare (FöPL), vars syfte är att förbättra företagarnas social- och pensionsskydd samt förtydliga fastställandet av FöPL-arbetsinkomsten, som har en central inverkan på dem. Begreppet FöPL-arbetsinkomst förändras inte. Arbetsinkomsten fastställs på basis av en helhetsbedömning, där man ska beakta företagarens faktiska situation. Målet är att arbetsinkomsten ska vara på rätt nivå under hela företagarens karriär. Arbetspensionsbolagen måste framöver regelbundet följa upp och kontrollera nivån på företagarens arbetsinkomst.

Riksdagen godkände i dag, den 9 december, en lagändring som träder i kraft i början av 2023, vars syfte är att förbättra företagarnas pensions- och socialskydd samt stödja verkställandet av lagen om pension för företagare. Målet är att FöPL-arbetsinkomsten bättre än i nuläget ska motsvara värdet på företagarens arbetsinsats.

– Lagändringen är ett steg i rätt riktning, även om många utvecklingsönskemål ännu blev kvar på bordet. Genom lagen fick vi ändå en tydligare och enhetligare verksamhetsmodell för fastställande och kontroll av arbetsinkomsten inom hela arbetspensionsbranschen. Vi får nu ett nytt ansvar att regelbundet kontrollera att FöPL-arbetsinkomsten går i rätt riktning med åren och när företagsverksamheten utvecklas, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

Arbetsinkomsten fastställs på basis av en helhetsbedömning

Med FöPL-arbetsinkomsten avses även framöver penningvärdet av företagarens arbetsinsats. Arbetsinkomsten ska motsvara den lön som skulle betalas ut om arbetet utfördes av en person med motsvarande yrkesskicklighet som företagaren själv. Lagändringen som nu godkänts behåller begreppet FöPL-arbetsinkomst, men kräver att arbetspensionsbolaget gör en helhetsbedömning utifrån branschens medianlön, arbetsinsatsens storlek, företagsverksamhetens omfattning, företagarens yrkesskicklighet och uppgifter som beskriver arbetsinsatsens värde.

Det kan vara svårt för företagaren att bedöma FöPL-arbetsinkomstens lagenliga nivå, så arbetspensionsbolagen introducerade i september en ny FöPL-arbetsinkomsträknare avsedd för Pensionsskyddscentralens företagare. Räknaren ger en rekommendation för arbetsinkomsten utifrån företagarens bransch och omsättning, och ett intervall inom vilket arbetsinkomsten i regel ska vara.

– Räknaren är ett hjälpmedel, och vi behöver förstås också andra uppgifter för att göra en helhetsbedömning. Därför ber vi alltid om mer information, som vid ansökan om en försäkring eller ändring av arbetsinkomsten kan påverka hur stor arbetsinkomst som fastställs för företagaren. Tilläggsuppgifterna kan enkelt uppges via vår onlinetjänst när man ansöker om en försäkring eller arbetsinkomst. Man kan alltid ta kontakt med oss om man funderar över något som gäller arbetsinkomsten, säger Arja Iisakkala, chef för försäkringstjänster.

Testa räknaren – FöPL-arbetsinkomsträknare

Läs mer om FöPL-arbetsinkomsträknaren i vår nyhet FöPL-arbetsinkomsträknaren underlättar fastställandet av företagarens FöPL-arbetsinkomst.

Företagarens arbetsinkomst kommer framöver att följas upp och kontrolleras vart tredje år

Företagarens intjänade pension och övriga sociala trygghet beräknas enligt arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen. Lagändringen förpliktar arbetspensionsbolagen att kontrollera nivån på företagarens arbetsinkomst enligt en helhetsbedömning regelbundet från och med den 1 januari 2023. Genom ändringen vill man säkerställa att arbetsinkomsten förblir aktuell och att de ofta låga arbetsinkomsterna hos nya företagare inte blir kvar på en för låg nivå när företagsverksamheten utvecklas. Framöver görs en kontroll alltid vart tredje år, om inte företagaren själv har ändrat sin arbetsinkomst före det.

Varma börjar kontrollera FöPL-arbetsinkomsterna enligt arbetspensionsbranschens gemensamma verksamhetsmodeller under senvåren 2023. Innan vi inleder den egentliga kontrollprocessen kontaktar vi alltid de företagare vars arbetsinkomst kommer att kontrolleras.

I sin enklaste form kan Varmas kontrollprocess se ut så här för företagaren:

  • Om kontrollen av arbetsinkomsten inte leder till någon förändring, informeras företagaren om att arbetsinkomsten är på den lagstadgade nivån.
  • Om det vid kontrollen framkommer ett behov av ändring, går processen vidare med ett hörande av företagaren. Företagaren får då möjlighet att ge mer information om faktorer som påverkar arbetsinkomsten. Det kan exempelvis handla om information om storleken på företagarens arbetsinsats, företagsverksamhetens omfattning, företagarens yrkesskicklighet och uppgifter som beskriver värdet på företagarens arbetsinsats.
  • De tilläggsuppgifter som företagaren gett beaktas när man bedömer den korrekta nivån på arbetsinkomsten.
  • Om företagaren inte lämnar några tilläggsuppgifter fastställs arbetsinkomsten till den nivå som föreslagits i samband med hörandet.
  • Företagaren får alltid ett beslut med motiveringar om fastställandet av arbetsinkomsten, som det är möjligt att överklaga.

Bra att veta om kontrollen av FöPL-arbetsinkomsten inom pensionsbranschen

Arbetspensionsbolaget ska framöver kontrollera företagarens arbetsinkomst vart tredje år. Denna skyldighet gäller alla arbetspensionsbolag. Kontrollen eller dess tidpunkt påverkas inte av att man exempelvis byter arbetspensionsbolag.

Om din försäkring börjat före den 1 januari 2023, gäller följande övergångsbestämmelser för kontrollen av din arbetsinkomst:

  • Vi kontrollerar arbetsinkomsten för de företagare vars arbetsinkomst är under 15 000 euro före slutet av 2023, arbetsinkomsten för de företagare vars arbetsinkomst är under 25 000 euro före slutet av 2024 och arbetsinkomsten för de företagare vars arbetsinkomst är över 25 000 euro före slutet av 2025. Om en väsentlig förändring har gjorts i din arbetsinkomst under de tre senaste kalenderåren, görs kontrollen först när det har gått tre år sedan din arbetsinkomst ändrades.
  • Om din arbetsinkomst senast fastställdes före den 1 januari 2023, kan din arbetsinkomst vid de två första kontrollerna höjas med högst 4 000 euro per gång. Om du ger ditt samtycke till det kan man göra en större höjning.
    • Du kan även framöver göra en ändring i din FöPL-arbetsinkomst, om det sker en väsentlig förändring i din företagsverksamhet. Din arbetsinkomst fastställs då till den lagenliga nivån, varvid höjningen kan vara större än ovan nämnda 4 000 euro.

Regeringens proposition RP 102/2022 rd (eduskunta.fi)
(på finska)

Punkt i protokollet för lagförslaget i fråga vid riksdagens plenum 9.12 PR 137/2022/9 vp (eduskunta.fi)
(på finska)

Lagförslagets behandlingsuppgifter RP 102/2022 rd (eduskunta.fi)
(på finska)

Varmas nyheter om ärendet

Vad handlar den föreslagna ändringen i lagen om pension för företagare (FöPL) om?
Varma stöder företagare att ställa FöPL-arbetsinkomsten på rätt nivå
Finanssivalvonta on julkaissut teema-arvion YELin mukaisen vakuutuksen toimeenpanosta

Du kunde också vara intresserad av dessa