Anmälning av löner

Anmäl de anställdas löner till Skatteförvaltningens inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen. Vi på Varma får all information som behövs för beräkningen av försäkringsavgifter och pension från inkomstregistret.

Anmäl löner till inkomstregistret

Anmäl de anställdas löner till Skatteförvaltningens inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen. Du behöver inte anmäla lönerna separat till Varma. Vi får all information som behövs för beräkningen av ArPL-avgifter och pension från inkomstregistret.

Så här anmälar du löner till inkomstregistret

 1. Skaffa Suomi.fi-fullmakt. Kontrollera att firmateckningsrätterna är uppdaterade i handelsregistret. Läs mer om fullmakter på Skatteförvaltningens sidor. Du behöver certifikat om du anmäler löneuppgifter direkt från lönesystemet. Läs mer om certifikat på Skatteförvaltningens sidor.
 2. Teckna en ArPL-försäkring hos Varma. När du anmälar löner, använd Varmas pensionsarrangemangnummer dvs. försäkringsnummer. Det börjar 55- och är 11 tecken långt.
 3. Anmäl löneuppgifterna till inkomstregistret inom fem dagar efter lönebetalningen. Läs mer om anmälning på inkomstregistrets sidor.
 4. Om du behöver korrigera inkomstuppgifterna, gör korrigeringarna direkt i inkomstregistret. Inkomstregisterenheten eller Varma har inte rätt att ändra eller korrigera på uppgifter i inkomstregistret. Meddela Varma endast de korrigeringar som gäller inkomster före år 2019.

Kom ihåg att anmäla lönerna i tid

Anmäl lönerna till inkomstregistret inom fem dagar från betalningsdagen. Med betalningsdag avses den dag då lönen finns på arbetstagarens konto. Du kan anmäla löner till inkomstregistret på förhand tidigast 45 dagar före betalningsdagen.

De fem dagarna inkluderar lördagar, söndagar och andra helgdagar. Om den sista anmälningsdagen är en lördag, söndag eller annan helgdag kan du meddela uppgifterna följande vardag.

Som följd av en försenad anmälan kan arbetspensionsbolagets ArPL-avgift dock ackumulera en försäkringsavgiftsränta (4,10 % år 2024). Från och med 1.1.2021 påför Skatteförvaltningen en förseningsavgift, om löneuppgifterna lämnas in till inkomstregistret för sent.

Läs mer on försummelseavgiften på inkomstregistrets sidor

Anmälan av naturaförmåner

Se Skatteförvaltningens anvisningar om att anmäla naturaförmåner till inkomstregistret:

Detaljerade anvisningar om anmälan av naturaförmåner

Tidpunkten för anställningsförhållandes upphörande för arbetstagaren som pensionerar sig

För arbetstagare som går i pension anmäl även den dag då deras anställningsförhållande upphör till inkomstregistret. Om du anmäler löner för arbetstagare som går i pension flera gånger under månaden, ange den dag då anställningsförhållandet upphör i varje anmälan. Vi på Varma behöver alltid information om den dag då anställningsförhållandet upphör, för att vi ska kunna bevilja ålderspension.

Vi får löneuppgifter för arbetstagare som går i pension direkt ur inkomstregistret. Lönen behöver inte anmälas separat till Varma.

Hur ska ålderspensionering anmälas till inkomstregistret?

Även tillfälliga arbetsgivare anmäler löner till inkomstregistret

En tillfällig arbetsgivare är en arbetsgivare som behöver inget ArPL-försäkringsavtal.

ArPL-försäkringsavtal behövs inte om arbetsgivare

 • sysselsätter ingen permanent och
 • betalar löner vars belopp är lägre än 9 822 euro under sex månader (2024).

Arbetstagarnas löner anmäls emellertid till inkomstregistret och en ArPL-avgift betalas för dem. Du kan anmäla löneuppgifter i inkomstregistret till exempel i den avgiftsfria tjänsten Palkka.fi eller i en kommersiell lönetjänst såsom Palkkaus.fi (endast på finska).

 • Om du anmäler löner via inkomstregistrets e-tjänst eller överför löner direkt från löneadministrationssystemet, uppge Varmas bolagsbeteckning 55 och den tillfälliga arbetsgivarens pensionsordningsnummer 55-3999990D.
 • Om du använder tjänsten Palkka.fi, välj ur webblankettens meny som bolag "Varma". Du behöver inte skriva bolagsbeteckning och pensionsordningsnumret separat.

Vi fakturerar ArPL-avgiften på grund av din anmälan.

Läs anvisningar om anmälan av löner som tillfällig arbetsgivare

ArPL-lön eller inte?

Grundprincipen är att inkomster räknas som ArPL-lön om de utgör ersättning för arbete. ArPL-lönen för dina arbetstagare motsvaras vanligen av lönen som är föremål för förskottsinnehållning. Se de vanligaste exemplen nedan. Om du är osäker på huruvida en ersättning räknas som ArPL-lön kan du kontakta oss för att kontrollera om du ska innehålla arbetstagarens pensionsavgift. Om inkomsten inte räknas som ArPL-lön ger den inte heller arbetstagaren pension.

ArPL-lön är till exempel:

 • grundlön såsom månads-, tim- och ackordlön
 • naturaförmåner såsom bostads-, kost- och bilförmån
 • bonus och resultatpremie
 • lön för uppsägningstid för lagstadgad tid
 • semesterlön och semesterpenning
 • försäkringslön
 • lön för sjuktid som arbetsgivaren betalar
 • förtroendemannaarvode om personen är anställd av betalaren
 • arbetsinsatsdividender, som betalas ut efter 1.1.2021.

Läs på Pensionsskyddscentralens tjänst Telp.fi-Arbetspensionslagstifningen, vilka inkomster hör till ArPL-lönen

ArPL-lön är inte:

 • skattefria reseesättningar
 • skattefria dagpenningar
 • personalförmåner som gäller hela personalen
 • lön för uppsägningstid utöver lagstadgad tid
 • ersättning för uppsägning under permittering
 • kostnadsersättningar för till exempel arbetsredskap och kilometerersättningar
 • vinstutdelning eller vinstandel
 • extra lediga dagar enligt semesterlagen.

Läs mer:

Nyhet: En arbetstagares skattepliktiga rättegångskostnader är inte ArPL-inkomster

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina ArPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • granska ArPL-försäkringens fakturor och fakturaspecifikationer
 • granska inkomsten för olika arbetstagare
 • skicka meddelanden och bilagor till oss via en säker förbindelse
 • uppskatta ArPL-avgifter.
Logga in på Varma Onlinetjänst