Kundåterbäringar

Kundåterbäringen sänker försäkringsavgifter. Den betalas ut en gång om året på våren. Från och med 2023 kommer det belopp som ska fördelas som kundåterbäringar att baseras på arbetspensionsbolagets solvens. Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och därför är våra kundåterbäringar utmärkta. Alla kunder som tecknat en ArPL-försäkring hos Varma drar nytta av kundåterbäringarna ända från kundrelationens början.

Rabatt på ArPL-avgiften i form av kundåterbäringar

Kundåterbäringen är en årlig rabatt på dina försäkringsavgifter. År 2024 delade vi ut 141,5 miljoner euro till våra kunder som kundåterbäringar. Kundåterbäringen vanligen dras av från kommande fakturor. Om du vill kan vi också betala in kundåterbäringen på företagets konto. Enklast kontrollerar du din kundåterbäring via Varma Onlinetjänst.

Alla kunder som tecknat en ArPL-försäkring hos Varma drar nytta av kundåterbäringarna ända från kundrelationens början. Ju längre försäkringen är i kraft hos Varma och ju mer lön som betalas ut, desto högre kundåterbäring får du. Det lönar sig att ha en långvarig kundrelation med Varma. 

Kontrollera din kundåterbäring i Varma Onlinetjänst

Ju mer solvent arbetspensionsbolaget är, desto bättre blir kundåterbäringarna

Kundåterbäringarnas totala belopp bestäms på samma sätt i alla arbetspensionsbolag enligt respektive bolags solvens. Högst en procent av solvenskapitalet kan betalas ut årligen som kundåterbäringar. Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och därför är våra kundåterbäringar utmärkta.

Varje arbetspensionsbolag har egna principer för utdelning av kundåterbäringar som Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt på basis av bolagets ansökan. De fastställer på vilka grunder kundåterbäringarna fördelas mellan kunderna.

Kundens andel av det totala kundåterbäringsbeloppet som fördelas av Varma påverkas av lönesumman som försäkrats i Varma och fonden som bildats av försäkringsavgifterna. Kundåterbäringarna som betalas ut våren 2024 påverkas av 2023 års lönesumma och fonden som samlats fram till utgången av år 2022. Det lönar sig att ha en långvarig kundrelation med Varma.

Varma har varit det mest solventa pensionsförsäkringsbolaget 2013–2019 och 2021–2022. Ilmarinen var det mest solventa år 2020. Ilmarinen har varit näst eller tredje mest solvent, omväxlande med Veritas 2013–2019 och näst mest solvent 2021–2023. Veritas har varit tredje mest solvent 2021–2022 och fjärde mest solvent år 2023. Elo har varit fjärde mest solvent 2013–2022 och tredje mest solvent år 2023.
Stark solvens innebär lägre försäkringsavgifter för våra kunder. Varma har betalat de bästa kundåterbäringarna i 17 års tid. Vi har goda förutsättningar att betala de bästa kundåterbäringarna även i fortsättningen eftersom vi är det mest solventa arbetspensionsbolaget.

Återbäringar vid överföring av en försäkring

När du överför din ArPL-försäkring till Varma betalar vi den första kundåterbäringen på våren året därpå. Återbäringarna grundar sig på fjolårets försäkrade lönesumma och den insamlade fonden. Därför betalas de ut från det bolag som ditt företag var försäkrat hos under fjolåret.

ArPL-försäkring som överförs i början av året

Om du till exempel blev kund hos Varma 1.1.2024 betalar vi ut din första kundåterbäring på våren 2025. I år 2024 betalar ditt tidigare pensionsbolag ut kundåterbäringen som grundar sig på försäkringsavgiferna för 2023.

Ditt tidigare pensionsbolag kan också betala ut återbäring i efterskott i tre år efter att försäkringen har överförts. För att få återbäring i efterskott krävs att försäkringspavgifterna samlat minst 50 000 euro i fonden fram till utgången av året innan kundrelationen upphörde.

ArPL-försäkring som överförs under året

Om du överför din ArPL-försäkring till Varma under året betalar både Varma och ditt tidigare pensionsbolag ut kundåterbäring för året. Därutöver betalar ditt tidigare pensionsbolag ut återbäring i efterskott för de två åren efter överföringen. Ditt tidigare pensionsbolag betalar bara ut kundåterbäring och återbäring i efterskott om försäkringsavgifterna samlat minst 50 000 euro i fonden fram till utgången av året innan kundrelationen upphörde.

Pålitlig jämförelse av kundåterbäringar

Varmas kundåterbäringsprocent har varit konsekvent högre än Ilmarinen, Elo och Veritas sedan 2012. Varmas kundåterbäringsprocent är den högsta, Ilmarinens näst och Elos tredje. Veritas kundrabattprocent är den lägsta.

När du jämför kundåterbäringar är det viktigt att veta hur jämförelsen har gjorts och vilka antaganden som använts i beräkningen. Jämförelsekalkylerna kan skilja sig avsevärt från varandra beroende på vilka antaganden om till exempel löne- eller solvensutvecklingen som har använts. I jämförelsen kan man antingen använda sig av den genomsnittliga återbäringsnivån för ett visst år eller av de genomsnittliga återbäringarna för en viss period. Varma betalat ut den bästa kundåterbäringen åren 2007–2023.

Så här får du dina kundåterbäringar från Varma

Du får kundåterbäringarna från Varma årligen efter att Varmas bokslut har färdigställts.

Du kan använda kundåterbäringarna till att minska dina nästa försäkringsavgifter, eller så kan vi betala in dem till ditt företags bankkonto.

Som ny kund hos Varma får du kundåterbäringarna första gången på våren året efter att försäkringen börjat gälla.

Vår starka solvens innebär högre kundåterbäringar för dig.

Kundåterbäringsbeloppet kan variera årligen.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina ArPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • granska ArPL-försäkringens fakturor och fakturaspecifikationer
  • granska inkomsten för olika arbetstagare
  • skicka meddelanden och bilagor till oss via en säker förbindelse
  • uppskatta ArPL-avgifter.