Forskningsverksamhet

Arbetslivets förändringar återspeglas också i arbetsförmågan. Vi på Varma vill förstå arbetets förändringar och vilka utmaningar de medför för arbetshälsan för att vi ska kunna erbjuda våra kunder aktuell och tillförlitlig information. På den här sidan finns information om pågående projekt och de senaste forskningsresultaten.

Våra viktigaste mål

Våra mål är att

  • identifiera och beskriva befintliga och framväxande risker för arbetshälsan,
  • förstå hur olika riskfaktorer utvecklas och hänger ihop med förändringar i arbetslivet samt
  • producera information om metoder som kan bidra till hanteringen av risker för arbetsoförmåga.

Vi genomför undersökningar och utredningar själva och i samarbete med forskningsinstitut.

Publikationsserien Information om arbetsförmåga

Information om arbetsförmåga 1/2020: Arbetslivets förändringar och arbetsförmågan – perspektiv och redskap som stöd för ledning av arbetsförmågan

Arbetslivet har i många avseenden utvecklats positivt men samtidigt ger forskningen oroväckande signaler om utmaningar med arbetsförmågan. Sjukskrivningar, psykisk ohälsa och mängden invalidpensioner har börjat öka. Den här rapporten sammanställer forskningsrön om arbetsförmåga och arbetsoförmåga samt erbjuder experter nya praktiska redskap för att främja arbetsförmågan.

Arbetslivets förändringar och arbetsförmågan-forskningsrapport (på finska)

Arbetslivets förändringar och arbetsförmågan-undersökningens informationskort på finska

Arbetslivets förändringar och arbetsförmågan-undersökningens informationskort på engelska

Information om arbetsförmåga 1/2021: Kunskapsbaserad ledning av arbetsförmågan – lägesbild och utvecklingsbehov ur företagens perspektiv

Vi undersökte hur kunskapsbaserad ledning av arbetsförmågan ser ut och vilka utvecklingsbehov som finns bland våra kundföretag genom en enkätundersökning. Resultaten visar att företagen kan producera information om arbetsförmågan men användningen av informationen i hanteringen av risker för arbetsoförmåga borde utvecklas.

Kunskapsbaserad ledning av arbetsförmågan-forskningsrapport (på finska)

Kunskapsbaserad ledning av arbetsförmågan – sammanfattning av resultaten (på finska)

Kunskapsbaserad ledning av arbetsförmågan-undersökningens informationskort på finska

Kunskapsbaserad ledning av arbetsförmågan-undersökningens informationskort på engelska

Andra publikationer

Kundenkät om hur coronaviruset har påverkat arbetet och arbetsförmågan

Coronapandemin har påverkat arbetslivet på många sätt. Vi har kartlagt pandemins effekter på arbetet och arbetsförmågan bland Varmas kundföretag. På arbetsplatserna finns goda möjligheter att påverka arbetstagarnas arbetsförhållanden och stöda deras arbetsförmåga under förändringarna.

Resultat av enkät om hur coronaviruset har påverkat arbetet och arbetsförmågan 1/2021 (på finska)

Det här undersöker vi nu

Rehabiliteringen och främjandet av sysselsättningen bland rehabiliteringsdeltagare med mentala problem genom individuell arbetscoachning

Varma pilottestar en individuell arbetscoachning (Individual Placement and Support, IPS) i samarbete med coachningsföretaget Spring House som ett sätt för rehabiliteringsdeltagare med mentala problem att hitta sysselsättning och få rehabilitering. Tidigare forskning bestyrker IPS-modellens effektivitet. Varma genomför en jämförande studie över pilottestningen som utreder IPS-modellens effekt på arbets- och funktionsförmågan hos rehabiliteringsdeltagare med mentala problem och hur modellen hjälpt dem få in foten i arbetslivet. Studien beskriver och bedömer mekanismerna som gör verksamhetsmodellen effektiv.

Mer information om individuell arbetscoachning på projektets webbplats

Våra samarbetsprojekt

Flexibla arbetstagare i ett föränderligt arbetsliv

Varma deltar i Arbetshälsoinstitutets undersökning "Flexibla arbetstagare i ett föränderligt arbetsliv" (Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä, 2019–2022), vars syfte är att undersöka hur inkluderande ledarskap som värdesätter arbetstagarna stöder självstyrd verksamhet samt främjar proaktivt arbete, kompetensutveckling och arbetsengagemang. I projektet valideras ett nytt verktyg för att identifiera utbrändhet på arbetsplatserna och företagshälsovården. Flera av Varmas kundorganisationer deltar i projektet.

Mer information på finska om undersökningen "Flexibla arbetstagare i ett föränderligt arbetsliv"

Lyckad karriärstart – interventionsstudie om hur unga får in foten i arbetslivet

Interventionsstudien Lyckad karriärstart (Onnistuneesti työuralle, 2020–2023) genomförs av Arbetshälsoinstitutet och undersöker hur gruppcoachning och chefsutbildning för unga arbetstagare påverkar deras förankring på arbetsplatsen, målmedvetenhet och arbetsförmåga.

Mer information på finska om studien Lyckad karriärstart

Nya arbetsformer och stöd för arbetsförmågan – hälsovanor vid distansarbete

Arbetshälsoinstitutets undersökning "Nya arbetsformer och stöd för arbetsförmågan – hälsovanor vid distansarbete" (Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen - terveyskäyttäytyminen etätyössä, 2020–2023) producerar information om hur arbete som är oberoende tid och plats är kopplat till sunda levnadsvanor, i synnerhet alkoholförbrukning och dess potentiella risker för arbetshälsan, samt skapar nya modeller för att identifiera olika risker och upprätthålla arbetshälsan. Varma är samarbetspartner i projektet.

Mer information på finska om undersökningen "Nya arbetsformer och stöd för arbetsförmågan – hälsovanor vid distansarbete"

Läs Arbetshälsoinstitutets blogginlägg på finska: Hälsofrämjande distansarbete

Våra forskare

Auli Airila

Forskningschef

Forskning av ledning av arbetsförmågan

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina ärenden gällande arbetsförmågan på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • kartlägga riskerna för arbetsoförmåga i din organisation
  • granska data och analyser gällande arbetsförmåga
  • göra upp en plan för ledning av arbetsförmågan.
Logga in på Varma Onlinetjänst