Forskningsverksamhet

Arbetslivets förändringar återspeglas också i arbetsförmågan. Vi på Varma vill förstå arbetets förändringar och vilka utmaningar de medför för arbetshälsan för att vi ska kunna erbjuda våra kunder aktuell och tillförlitlig information. På den här sidan finns information om pågående projekt och de senaste forskningsresultaten.

Våra viktigaste mål

Målet för vår forskningsverksamhet är att

  • identifiera och beskriva riskfaktorerna för arbetsoförmåga i arbetslivet samt
  • producera information om metoder som kan bidra till hanteringen av risker för arbetsoförmåga.

Vi genomför undersökningar och utredningar själva och i samarbete med forskningsinstitut och universitet. I forskningen använder vi oss av registeruppgifter från Varmas ansökningsdata och pensionsavgöranden samt uppgifter som samlas in från försökspersoner, till exempel via enkäter och intervjuer. Vi bidrar även till att utveckla Varmas arbetsförmågetjänster.

Hantering av etisk belastning angår hela arbetsgemenskapen!​

Med etisk belastning avses en konflikt mellan arbetets värderingar och möjligheter. Etisk belastning kan uppkomma i alla typer av arbeten. Långvarig etisk belastning kan försämra arbetsförmågan. Svaret på problemet finns dock på arbetsplatsen! En gemensam diskussion är en bra utgångspunkt för att hantera belastande situationer.

Publikationsserien Information om arbetsförmåga

I vår publikationsserie Information om arbetsförmåga behandlas fenomen relaterade till arbetsförmåga och arbetsoförmåga, faktorer som påverkar arbetsbelastning och krafter i olika branscher och yrken samt metoder för att hantera risker för arbetsoförmåga. Informationskorten Lösningar för att hantera arbetsbelastning ger arbetsplatser konkreta lösningar för att främja arbetsförmågan och hantera arbetsbelastningen. Informationskorten finns tillgängliga på finska, svenska och engelska. ​

IPS-rehabilitering främjar deltagande i arbetslivet

IPS-rehabilitering-informationskort

På en arbetsplats kan man stärka och stödja medarbetarnas psykiska hälsa på många sätt

Psykisk hälsa -informationskort

Byggbranschen – det finns sätt att hantera belastningsfaktorerna i arbetet

Arbetsförmåga inom byggbranschen -informationskort

Småföretag – led arbetsförmågan i vardagen

Arbetsförmåga i småföretag -informationskort

Social- och hälsovårdsbranschen – orosområden gällande arbetsförmågan för arbetstagare inom social- och hälsovård, arbetsförhållandena ska utvecklas systematiskt

Arbetsförmåga inom social och hälsövården -informationskort

Arbetsförmåga inom industrin – på industriarbetsplatser finns flera metoder för att hantera arbetsbelastningen

Arbetsförmåga inom industrin -informationskort

Arbetsförmåga i transportbranschen – att identifiera belastningsfaktorerna och resurserna är avgörande för att främja arbetsförmågan

Arbetsförmåga i transportbranschen -informationskort

Arbetsförmåga i servicebranschen – forskningsdata och nya metoder för hantering av arbetsbelastning inom handeln samt hotell- och restaurangbranschen

Arbetsförmåga i servicebranschen -informationskort

Arbetsförmåga inom informationsarbete – spelregler för hantering av hjärnbelastning

Arbetsförmåga i kunskapsarbete -informationskort

Det här undersöker vi nu

I våra forskningsprojekt undersöker vi olika fenomen relaterade till arbetsoförmåga. Forskningsresultaten publicerar vi exempelvis i form av vetenskapliga artiklar, i vår publikationsserie Information om arbetsförmåga samt i publikationer riktade till allmänheten.​

Undersökningen Individuell arbetscoachning (IPS)

Varma pilottestar modellen för individuell arbetscoachning (IPS = Individual Placement and Support) i samarbete med Spring House för rehabiliteringsdeltagare med psykisk ohälsa. Vi jämför effekterna av yrkesinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen och traditionell rehabilitering på förankringen i arbetet samt arbets- och funktionsförmågan hos rehabiliteringsdeltagare med psykisk ohälsa.

Orsaker till arbetsoförmåga och mångfalden av vägar

I vår långtidsstudie kartlägger vi orsakerna till arbetsoförmåga och de vägar som leder till arbetsoförmåga. I studien används registeruppgifter från ansökningar om invalidpension som Varma mottagit samt Varmas pensionsavgöranden. Genom studien produceras nya data som stödjer hantering av risker för arbetsoförmåga samt främjar identifieringen av riskgrupper för arbetsoförmåga.

Unga forskare och arbetsförmåga​

I undersökningen kontrollerar vi tillståndet för ungas arbetsförmåga och arbetsoförmåga samt faktorerna relaterade till dessa. I undersökningen använder vi oss av Varmas registermaterial och data från forskningsdeltagarna (enkäter, intervjuer). Undersökningen ökar förståelsen för ungas arbetsoförmåga och de mest centrala metoderna för att stöda arbetsförmågan. 

Forskningssamarbete

Vi samarbetar med forskningsinstitut och universitet om projekt som handlar om olika fenomen relaterade till arbetsoförmåga, såsom identifiering och hantering av risker för arbetsoförmåga i ett föränderligt arbetsliv. ​

Exempel på forskningssamarbete 

Exempel på forskningssamarbete som gjorts på den senaste tiden är Arbetshälsoinstitutets undersökningar ”Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä", ”Onnistuneesti työuralle” och ”Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen”.​

Våra forskare

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina ärenden gällande arbetsförmågan på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • kartlägga riskerna för arbetsoförmåga i din organisation
  • granska data och analyser gällande arbetsförmåga
  • göra upp en plan för ledning av arbetsförmågan.