Socialt ansvar

Respekt för mänskliga rättigheter

Varma kan genom sin verksamhet bidra till respekten för mänskliga rättigheter inom tre grupper: placeringsobjektens anställda, den egna personalen och anställda i företag i leveranskedjan. Vi förbinder oss i enlighet med våra verksamhetsprinciper att ingripa i verksamhet som bryter mot mänskliga rättigheter inom dessa grupper.

Vi bevakar placeringsobjekten för att se huruvida företagen följer nationella lagar och internationella människorättsavtal.

Varma har interna riktlinjer för överträdelser som gäller den egna personalen. Om det förekommer olämplig behandling ingriper vi resolut. Våra medarbetares observationer och erfarenheter av olämplig behandling kartläggs genom regelbundna enkäter.

Varmas leverantörer ska kunna bestyrka sina tillsynsmekanismer för att säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras i verksamheten och leveranskedjan. Eventuella brott mot de mänskliga rättigheterna ska utredas och korrigerande åtgärder vidtas omedelbart.

Principer för mänskliga rättigheter

Att trygga pensionerna

Hantering av pensionsmedlen är ett långsiktigt ansvar. Vårt uppdrag är att få bästa möjliga avkastning på våra placeringar genom kontrollerat risktagande, så att vi kan öka pensionstillgångarna och trygga utbetalningen av pensionerna. Hållbarhet styr alla våra placeringsbeslut.

Läs mer om tryggandet av pensionstillgångarna i års- och företagsansvarsrapporten (på finska)

Smidiga pensionsskyddstjänster är vårt grunduppdrag. Vårt mål är att ge pensions- och rehabiliteringskunderna sakkunnig rådgivning, tillräcklig information som stöd för deras beslutsfattande samt pensionsbeslut utan dröjsmål eller felaktigheter.

Läs mer om pensionsskyddstjänsterna i års- och företagsansvarsrapporten (på finska)

Hantering av risker för arbetsoförmåga

Hantering av risker för arbetsoförmåga bidrar till att minska antalet sjukskrivningar och fall av långvarig arbetsoförmåga, sänker kostnaderna för invalidpensioner, förbättrar arbetshälsan samt ökar produktiviteten.

Varma motverkar risken för arbetsoförmåga genom att handleda kundföretagen i att identifiera risker och välja rätt typ av åtgärder.

Vi stöder arbetsförmågan bland kundföretagens anställda genom att hjälpa dem att stanna kvar i arbetslivet så länge som möjligt. Arbetspensionsrehabilitering ger möjlighet att stanna kvar i arbetslivet om man har en sjukdom som försvårar arbetet. Om arbetsförmågan inte har återställts ännu eller om den har förlorats permanent tryggas utkomsten genom invalidpension.

Läs mer om vårt arbete för ett hållbart arbetsliv i års- och företagsansvarsrapporten (på finska)

Ansvar för Varmas anställda

Ansvaret för våra anställda innebär stöd för arbetsförmågan, likabehandling, uppmuntrande belöningar, kontinuerlig kompetensutveckling samt en flexibel och modern arbetskultur.

Vi satsar på att upprätthålla våra medarbetares arbetsförmåga och på arbetarskydd. Grunden för vår arbetsförmåga ligger i ett fungerande vardagsarbete som uppstår genom tydliga mål, personlig kompetensutveckling, enhetligt ledarskap, hänsyn till begränsningar i arbetsförmågan och partiell arbetsförmåga samt väl genomtänkta processer för aktivt stöd, företagshälsovårdssamarbete och återgång till arbete.

Varma är en jämlik och jämställd arbetsplats, där diskriminering, mobbning och trakasserier inte har någon plats. Vi arbetar för att vara en inkluderande arbetsplats som värdesätter mångfald. För att acceptera mångfald är utgångspunkten att vi alla får vara oss själva.

Varmas anställa arbetar med krävande och samhällskritiska arbetsuppgifter som kräver ständig utveckling och förnyelse. Varje medarbetare har en treårig personlig utvecklingsplan.

Läs mer om personalansvar i års- och företagsansvarsrapporten (på finska)

Siffror och åtgärder för socialt ansvar

89 %

Vi behandlar pensionsansökningarna snabbt. Cirka 90 procent av våra kunder får sin första pension på kontot samma månad som rätten till pension träder i kraft.

86 %

Yrkesinriktad rehabilitering hjälper kunderna att stanna kvar i arbetslivet trots problem med arbetsförmågan. Över 80 procent av de kunder som påbörjar ett rehabiliteringsprogram återvänder till arbetsmarknaden.

75 %

Av de fondbolag som Varma har placeringar i har 75 procent tagit fram en policy eller riktlinjer för mänskliga rättigheter.