Om anställningen upphör före pensionsålder

I arbetspensionssystemet finns det inte längre någon pensionsförmån baserad på arbetslöshet. Arbetslöshetsdagpenningen tryggar din utkomst under arbetslöshets- och permitteringstiden. Pensionen som beviljas efter arbetslöshetsdagpenningen är vanligtvis ålderspension. Du kan också direkt ansöka om ålderspension, om du är arbetslös och har redan uppnått din lägsta pensionsåldern.

Effekten av arbetslöshet på pensionsbeloppet

Arbetspensionen för löntagare bygger på lön som betalas för arbete. Vanligen motsvaras den pensionsgrundande inkomsten av lönen som är föremål för förskottsinnehållning. Om du blir arbetslös ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån senast den första dagen du är arbetslös, eftersom du får arbetslöshetsdagpenning endast om din arbetssökning är i kraft.

När arbetet avslutas slutar du tjäna in pension på arbetsinkomsterna. Du tjänar in pension på lön under lagstadgad uppsägningstid oberoende av om du arbetar eller inte. Du tjänar dock inte in pension på eventuellt avgångsvederlag eller motsvarande ersättning för avslutande av anställningen.

Pension för period med arbetslöshetsdagpenning

Sedan 2005 har ett antal förmåner under oavlönade perioder gett pension. En förutsättning är att du tjänat minst 20 571,69 euro (år 2024) under din arbetskarriär.

Inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan ger pension fram till den lägsta pensionsåldern, men lite mindre än under perioder när man är i arbete. Inkomstgrunden är de inkomster som arbetslöshetskassan använder för att beräkna dagpenningen. Vid beräkning av pensionen beaktas 75 % av inkomstgrunden. Intjäningsprocent är densamma som i pension som intjänas genom arbete, dvs. 1,5 % per år. Grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA ger inte pension.

Utbetalning av partiell ålderspension eller efterlevandepension påverkar inte din arbetslöshetsdagpenning. Du tjänar dock inte in pension på perioder med inkomstdagpenning, om du får delinvalidpension.

Pensionsalternativ före ålderspensionsåldern

Om du har fyllt 61 år, du kan ta ut 25 eller 50 % av din pension som partiell ålderspension redan innan du nått åldern för ålderspension. Du kan ta ut partiell ålderspension om du inte beviljats någon annan pension som grundar sig på ditt arbete. Partiell ålderspension påverkar inte din arbetslöshetsdagpenning. Du kan få arbetslöshetsdagpenning samtidigt med partiell ålderspension, eftersom partiell ålderspension inte kräver arbete vid sidan av pensionen.

Om du inte ännu är i åldern för ålderspension och din arbetsförmåga har minskat för längre tid på grund av sjukdom, kan du ansöka om rehabilitering eller permanent invalidpension.

Om du har fyllt 63 år och utfört tungt och påfrestande arbete i minst 38 år och dina förutsättningar för att fortsätta i arbetet har försämrats på grund av ditt hälsotillstånd, du har möjlighet att ansöka om arbetslivspension.

Hur länge betalas arbetslöshetsdagpenning?

Arbetslöshetsdagpenningen tryggar din utkomst i högst 500 dagar, dvs. ungefär två år. En arbetslös som närmar sig pensionsåldern kan få dagpenning längre, för så kallade tilläggsdagar. Tilläggsdagarna avskaffas helt för personer som är födda 1965 och därefter. Företagare har inte heller rätt till tilläggsdagar för arbetslöshetsdagpenning. Mer information om inkomstsdagpenning får du från din arbetslöshetskassa

Kontrollera hur mycket pension du har tjänat in

Du kan se din intjänade pension i ditt arbetspensionsutdrag genom att logga in på Varma Onlinetjänst.  Den intjänade pensionen för arbetslöshets- och permitteringstiden finns med i ditt pensionsutdrag senast följande vår. 

Du kan också göra en beräkning av ditt ålderspension på sidan Pensionsberäkningar. Välj ålderspension och starttidpunkt för pension. Du kan också lägga till slutdatumet för arbetet.

Läs mer i vår broschyr Pensionsskydd för arbetslösa (pdf)

Mer information om inkomstdagpenning får du från din arbetslöshetskassa eller från Arbetslöshetskassornas Samorganisation och om grunddagpenning från FPA.

Logga in på Varma Onlinetjänst