Vad ska jag göra om jag är missnöjd med ett beslut?

Är du missnöjd med vårt beslut, men inte helt säker på hur du ska gå vidare? Vi svarar på de vanligaste frågorna om överklaganden nedan.

Hur kan man överklaga ett beslut?

Beslutet ska överklagas skriftligen.

Vilka uppgifter ska ingå i överklagandet?

Ange följande uppgifter:

 • ditt namn, din personbeteckning och adress
 • om ditt besvär gäller ArPL-försäkring: arbetsgivarens namn och ArPL-försäkringens nummer
 • det beslut eller en kopia av beslutet som du överklagar
 • de utredningar som du åberopar
 • i vilket beslut du söker ändring
 • till vilka delar du söker ändring i beslutet
 • vilka ändringar i beslutet du yrkar
 • på vilka grunder du yrkar ändring
 • att den är avsedd som ett överklagande till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Du kan lämna ytterligare information vid ett senare tillfälle.

Hur lämnas överklagandet in?

Överklaganden kan lämnas in elektroniskt, personligen eller via bud.

Var och till vem ska överklagandet skickas?

Elektroniska överklaganden

Söka ändring elektroniskt på Varma Onlinetjänst:

 1. Logga in på tjänsten med dina personliga nätbankkoder.
 2. Gå till sidan Meddelanden och dokument och där till sektionen Beslut och dokument.
 3. Välj det beslutet eller försäkringsbrevet som du vill söka ändring i.
 4. Klicka på Överklaga beslutet och fyll i blanketten.

Överklagande per post

Överklaganden som skickas per post ska skickas till följande adress:

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
Ändringssökande
PB 2
00098 VARMA

Rikta besvärsskriften till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, men sänd den till Varma.

Vilket är det senaste datumet för mottagande av överklagandet?

Besvärsskriften ska ha inkommit till Varma senast den trettionde (30) dagen efter det att du fått del av beslutet. Den måste komma in den sista dagen av överklagandet innan kundtjänstdisken stänger. Se öppettider för vår kundservice.

Vad händer om min adress ändras under överklagandeprocessen?

Vänligen meddela en eventuell adressändring till Varma och även till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, om ditt besvär har överförts dit.

Rättelse av beslut

Vi rättar vårt beslut, om vi anser dina yrkanden befogade. I annat fall överför vi ditt besvär till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden för behandling. Vi meddelar dig om överföringen.