Kuntoutusvaihtoehdot

Kuntoutusvaihtoehdon valinnassa huomioidaan koulutus- ja työhistoriasi, terveydentilasi sekä oma kiinnostuksesi.

Mitkä ovat ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdot?

 • työkokeilu
 • työhönvalmennus
 • koulutus
 • tuki yrittäjälle/yrittäjäksi aikovalle

Kuntoutusohjelman aikana kuntoutujalle maksetaan kuntoutusrahaa. Jos kuntoutusohjelman aikana saa kuntoutustukea, eli määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä, maksetaan kuntoutustuen lisäksi kuntoutuskorotusta.

Lue lisää ammatillisen kuntoutuksen aikaisesta toimeentulosta

Työkokeilu

Työkokeilulla edistetään työkyvyn palautumista ja ehkäistään sairausloman pitkittymistä. Työkokeilu voi toteutua omalla työnantajalla tai uuden työnantajan palveluksessa.

Työkokeilun avulla voidaan

 • tukea kevennettyä paluuta omaan työhön pitkän sairausloman jälkeen
 • arvioida selviytymistä omassa työssä
 • muuttaa työtehtäviä terveydentilalle paremmin sopiviksi
 • tukea sijoittumista uudelle työantajalle terveydentilan kannalta soveltuviin työtehtäviin
 • testata uusien työtehtävien soveltuvuutta

On tärkeää, että työkokeilua suunniteltaessa arvioidaan, että työ on pitkällä tähtäimellä työkykyä tukevaa.

Työsuhteen voimassaolo tai sairausloma ei ole este työkokeilun käynnistämiselle uuden työtehtävän löytämiseksi.

Työkokeilun suunnittelu

Työkokeilu suunnitellaan työpaikalla kuntoutujan ja työnantajan yhteistyönä. Mikäli kyseessä on työkokeilu omaan työhön, on tärkeää, että työterveyshuolto on mukana yhdessä tehtävässä suunnittelussa. Mikäli työkokeilu suuntautuu uuteen työhön uudella työantajalla, on suunnittelussa kuntoutujan ja työnantajan lisäksi mukana usein kuntoutuskumppanin uravalmentaja.

Työkokeilun suunnittelussa sovitaan

 • työkokeilun tavoitteesta
 • työtehtävistä työkokeilun aikana
 • työajasta ja seurannasta
 • työkokeilun palkallisuudesta tai palkattomuudesta sekä
 • vastuuhenkilöistä työpaikalla ja työterveyshuollossa

Mikäli työkokeilusi suuntautuu uudelle työnantajalle, mutta työsuhteesi on vielä voimassa entiselle työnantajalle, on työnantajan ja työterveyshuollon hyvä olla tietoinen työkokeilusuunnitelmastasi.

Työkokeilun kesto ja työaika

Työkokeilu voi olla kestoltaan 1-6kk. Tavallisimmin kokeilu aloitetaan 2-3 kuukauden mittaisena ja sitä voidaan väliarvioinnin jälkeen perustellusti jatkaa.

Minimituntimäärä työkokeilulle on 20h/vko. Päivittäinen työaika voi vaihdella 4-8h välillä. Tavoitteena on nostaa työaikaa asteittain täyteen työaikaan työkokeilun aikana.

Mahdolliset lomat suosittelemme pitämään työkokeilun jälkeen. Mikäli lomapäiviä on välttämätöntä pitää työkokeilun aikana, ilmoitetaan siitä Varmaan ennen työkokeilun aloittamista. Lomapäivien ajalta ei makseta kuntoutusetuutta.

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus on uuden ammattitaidon hankkimista työssä oppimalla. Valmennus voidaan toteuttaa nykyisen tai uuden työnantajan palveluksessa. Työhönvalmennukseen voidaan liittää tarvittaessa räätälöityä koulutusta. Työhönvalmennusta edeltää usein työkokeilu, jonka avulla on selvitetty, että suunniteltu työnkuva on terveydentilan kannalta soveltuva.

Työhönvalmennuksen suunnittelu

Kuntoutuja ja työnantaja ja/tai kuntoutuskumppani laativat yhdessä työhönvalmennusohjelman, jossa sovitaan

 • työhönvalmennuksella tavoiteltavasta työnkuvasta ja sen vaatimasta osaamisesta
 • työtehtävistä työhönvalmennuksen aikana
 • työajasta ja seurannasta
 • työhönvalmennuksen palkallisuudesta tai palkattomuudesta sekä vastuuhenkilöistä työpaikalla

Työhönvalmennuksen kesto ja työaika

Työhönvalmennuksen sisältö, kesto ja työaika suunnitellaan yksilöllisesti. Tavoitteena on riittävän ammattitaidon saavuttaminen.

Palkaton vai palkallinen työkokeilu tai työhönvalmennus?

Palkattomassa työkokeilussa tai työhönvalmennuksessa toimeentulona myönnettävä kuntoutusraha tai kuntoutustuki ja kuntoutuskorotus maksetaan sinulle. Varma ottaa työkokeilun tai työhönvalmennuksen ajaksi tapaturmavakuutuksen työtapaturman varalle.

Palkallisessa työkokeilussa tai työhönvalmennuksessa työnantaja maksaa palkkaa ja Varma maksaa kuntoutusrahan työkokeilun tai työhönvalmennuksen ajalta työnantajalle työnantajan hakemuksen perusteella. Työnantaja maksaa palkan kokoaikatyön mukaisesti, vaikka kuntoutuja tekee osittaista työaikaa. Jos kuntoutusraha on suurempi kuin työnantajan maksama palkka, kuntoutusrahan ja palkan välinen erotus maksetaan kuntoutujalle.

Työkokeiluun ja työhönvalmennukseen liittyvät asiakirjat

Suunnitelma

Jos et ole täyttänyt kuntoutussuunnitelmaa jo hakemuksesi yhteydessä, täytä se suunnitelman valmistuttua asiointipalvelussamme.

Kirjaudu Varma Asiointiin

Työterveysneuvottelumuistio

Sovi työterveyshuollon kanssa, kuka lähettää työterveysneuvottelumuistion Varmaan. Liitteenä voi toimittaa uuden lääkärinlausunto B:n, jos sellainen on käytettävissä. 

Työterveyshuolto voi lähettää kaikki liitteet suojatulla sähköpostilla Varmaan:

 1. Lisää lähettäjäksi oma sähköpostiosoitteesi ja vastaanottajaksi skannaus@varma.fi
 2. Paina "Jatka" ja kirjoita aihe ja viesti sekä lisää tarvittavat liitetiedostot. Paina "Lähetä".

Päätös

Varman kuntoutusasiantuntija tutustuu suunnitelmaasi ja antaa sinulle päätöksen sen tukemisesta. Saat lisäksi erillisen päätöksen kuntoutusrahasta.

Työkokeilu- tai työhönvalmennussopimus

Varman kuntoutusasiantuntija lähettää sähköisesti työkokeilu- tai työhönvalmennussopimuksen työpaikan yhteyshenkilölle, esimerkiksi esimiehelle ja mahdollisesti myös HR:ään. Työkokeilu- tai työhönvalmennussopimusta ei tarvitse palauttaa Varmaan. 

Jos mukana on kuntoutuskumppani, hän toimittaa sopimuksen työnantajalle.

Työkokeilu- tai työhönvalmennussopimus, palkaton

Työkokeilu- tai työhönvalmennussopimus, palkallinen

Yrittäjä

Sopimus työpaikkakuntoutuksesta

Työnantajan hakemus kuntoutusetuudesta

Jos työkokeilu tai työhönvalmennus on palkallinen, työnantaja maksaa kokoaikatyön palkan työntekijälle ja hakee kuntoutusrahan Varmalta.

Kuntoutusasiantuntija toimittaa hakemuksen sähköisesti työnantajalle, kun päätös palkallisesta työkokeilusta tai työhönvalmennuksesta on tehty

Jos mukana on kuntoutuskumppani, hän toimittaa hakemuksen työnantajalle. 

Työnantajan hakemus kuntoutusetuudesta

Palaute

Työkokeilun ja työhönvalmennuksen päättyessä työnantaja ja työntekijä arvioivat työkokeilun ja työhönvalmennuksen toteutumista ja onnistumista ja antavat palautteen.

Jos mukana on kuntoutuskumppani, hän toimittaa palautekyselyn työntekijälle ja työnantajalle.

Työnantajan palaute kuntoutuksesta

Työntekijän palaute kuntoutuksesta

Terveydenhuolto, työturvallisuus ja seuranta työkokeilun ja työhönvalmennuksen aikana

Työnantaja, työterveyshuolto ja mahdollinen kuntoutuskumppani seuraavat työkokeilun tai työhönvalmennuksen etenemistä suunnitelman mukaisesti. Kuntoutuja, työnantaja tai työterveyshuollon edustaja voivat olla Varmaan yhteydessä, mikäli ilmenee haasteita.

Jos työsuhde ei ole työhönvalmennuksen aikana enää voimassa eikä työterveyshuolto tämän vuoksi käytettävissä, toteutuvat terveydenhoidon toimet perusterveydenhuollossa.

Työkokeilun ja työhönvalmennuksen aikana noudatetaan työturvallisuutta koskevia lakeja ja niiden perusteella annettuja ohjeita ja määräyksiä, kuten normaalisti työsuhteessa. Työnantajaa ja työntekijää sitovat työsuhteen velvoitteet ja oikeudet, mutta työnteossa otetaan huomioon työkokeilun tai työhönvalmennuksen luonne.

Kuntoutujan tulee ilmoittaa sairauspoissaoloista työnantajalle työpaikan sääntöjen mukaisesti. Yli viikon poissaolosta tulee toimittaa sairauslomatodistus Varmaan.

Koulutus

Uudelleenkoulutus on mahdollinen vaihtoehto, mikäli koulutuksesi ja työkokemuksesi pohjalta ei ole mahdollista löytää soveltuvaa työtehtävää. Joskus myöskään työkokeilu tai työhönvalmennus ei ole pitkällä tähtäimellä riittävä toimenpide. Suunnitellun koulutusohjelman tulee johtaa terveydentilalle soveltuvaan ammattiin. Koulutuksiin haetaan yleisten hakukäytäntöjen mukaisesti.

Varman tukema koulutus voi olla

 • kurssi tai muu lyhyempi täydennyskoulutus tai osatutkinto
 • ammatillinen perustutkinto
 • ammattitutkinto
 • erikoisammattitutkinto
 • ammattikorkeakoulututkinto

Millaisia vaihtoehtoja on opintojen suorittamiselle?

Voit suorittaa opintoja monella eri tavalla. Opiskelutavat vaihtelevat eri opintolinjoilla ja oppilaitoksissa. Voit kysyä sinua kiinnostavasta opinto-ohjelmasta suoraan oppilaitoksesta.

Päiväopinnot ovat pääsääntöisesti oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua sisältäen työharjoittelut työpaikalla.

Monimuoto-opinnoilla tarkoitetaan sekä oppilaitoksessa että itsenäisesti tehtävien opintojen ja projektien kautta tapahtuvaa opiskelua. Lisäksi opintoihin kuuluu työssäoppimista. Monimuoto-opiskelua voidaan tukea, kun opintojen laajuus vastaa kokopäivätoimista opiskelua tai opinnot ovat osa työhönvalmennusohjelmaa.

 • Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa opiskelua työpaikalla työtä tehden. Koulutukseen sisältyy lisäksi opiskelupäiviä oppilaitoksessa sekä opiskelua itsenäisesti.
 • Oppisopimus laaditaan yhteistyössä työntekijän, työnantajan ja oppisopimustoimiston kanssa. Teoriaopetuksen ostosta vastaa oppisopimustoimisto. Ole yhteydessä oppisopimustoimistoon kun sinulla on oppisopimuspaikka tiedossa.
 • Sopimuksen liitetään koulutuksen järjestäjän kanssa laadittu henkilökohtainen opiskeluohjelma.
 • Oppisopimuskoulutuksen aikana työnantaja maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Varma maksaa työnantajalle korvaukseksi kuntoutujalle myönnetyn kuntoutusrahan. Jos kuntoutusraha on suurempi kuin palkka, Varma maksaa erotuksen työtekijälle. Jos kuntoutusraha on pienempi kuin palkka, jää kustannus erotuksesta työnantajalle.
 • Varman tuen saaminen edellyttää, että työnantaja maksaa palkan myös teoriakoulutuksen ajalta.
 • Palkanmaksun lisäksi työnantaja huolehtii työeläke- ja sosiaalivakuutusmaksuista ja ennakonpidätyksen suorittamisesta.
 • Kuntoutusrahan maksamista varten työnantaja ilmoittaa Varmaan työntekijän palkkatiedot ja omat tiliyhteystietonsa erillisellä Työnantajan hakemus kuntoutusetuudesta-lomakkeella.

Opintojen aikaiset korvaukset ja opintojen seuranta

Opintojen aikainen toimeentulosi on kuntoutusraha. Kuntoutusrahaa maksetaan koko kalenterivuoden ajalta. Kuukauden ylittävä kesäloma on hyödynnettävä opintojen edistämiseen.

Tee ilmoitus ammatillisesta koulutuksesta tai oppisopimuksen alkamisesta heti opiskelun alkaessa. Lähetä ilmoitus myös jokaisen lukukauden alettua elo-syyskuussa ja tammikuussa. Voit lähettää lomakkeen aikaisintaan sinä päivänä, kun aloitat opiskelun. Kuntoutusrahan lisäksi sinulle maksetaan korvausta opiskelutarvikekustannuksista ja matkakuluista. Opiskelutarvikekustannus maksetaan kaksi kertaa vuodessa aina lukukauden käynnistyessä, kun olemme saaneet opiskeluilmoituksesi. 

Työskentely opintojen ohessa on mahdollista. Työskentely ei kuitenkaan saa hidastaa opintoja ja ansioiden tulee pysyä ansiorajoissa. Henkilökohtaisen ansiorajasi voit tarkistaa asiointipalvelusta. 

Opintojen edistymistä seurataan lukukausittain opintorekisteriotteen perusteella. Opintojen tulee olla päätoimista ja edetä opintosuunnitelman mukaisesti. Ammatilliset opinnot ovat päätoimisia, jos niiden laajuus on vähintään 4,5 osaamispistettä/opintokuukausi. Korkeakouluopinnot ovat päätoimisia, jos niiden laajuus on vähintään 5 opintopistettä/opintokuukausi.

Varman kuntoutuskumppanit voivat olla apuna opintojen seurannassa.

Tuki yrittäjälle

Ammatillinen kuntoutus tarjoaa useita vaihtoehtoja yrittäjälle, kun työkyky on heikentynyt ja haittaa yrittäjänä toimimista. Kuntoutusohjelman aikana yrittäjälle maksetaan kuntoutusrahaa. 

Työhönpaluusuunnitelma

Jos tarvitset apua työhönpaluusuunnitelman laatimiseen, Varma voi tarjota kuntoutuskumppanin valmennuspalvelua. Henkilökohtaisen valmentajan kanssa voit pohtia terveydentilallesi soveltuvia työtehtäviä.

Yrittäjän työkokeilu

Pitkän sairauspoissaolon jälkeen voimme tukea työhönpaluutasi omaan yritystoimintaasi yrittäjän työkokeilulla. Työkokeilun tavoitteena on paluu työhön kevennetysti. Päivittäinen työaika voi vaihdella neljän ja kahdeksan tunnin välillä ja työaikaa voidaan työkokeilun aikana pidentää asteittain. Työkokeilu voi yleensä kestää kolmesta kuuteen kuukauteen. Yrittäjän työkokeilua voimme tukea myös siinä tilanteessa, jossa uusi yritystoiminta on vasta alkuvaiheessa.

Sopimus yrittäjän työpaikkakuntoutuksesta

Yrittäjän työhönvalmennus uuteen tai muuttuvaan yritystoimintaan

Työhönvalmennusta voidaan käyttää uuden yritystoiminnan aloittamiseen tai nykyisen yritystoiminnan kehittämiseen. Valmennuksen sisältö ja kesto sovitaan yksilöllisesti ja se koostuu yleensä työssäoppimisesta ja lisäkoulutuksesta.

Elinkeinotuki

Elinkeinotukea voidaan myöntää yrityksen perustamiseen tai yritystoiminnan muuttamiseen. Tuen avulla voidaan kustantaa esimerkiksi työtä helpottavia apuvälineitä tai uusien työvälineiden hankkimista. Tuki perustuu tarveharkintaan, ja sen rinnalla on oltava myös muuta rahoitusta.

Koulutus

Joissakin tilanteissa esimerkiksi yrittäjän oppisopimuskoulutus voi tarjota sinulle mahdollisuuden kehittää yritystoimintaasi terveydentilallesi sopivaksi. Jos et voi jatkaa yrittäjänä työskentelyä terveydellisistä syistä, uudelleenkoulutus voi tarjota sinulle uuden ammatin. Koulutusvaihtoehtoja voidaan selvittää kuntoutuskumppanimme tuella.

YEL-vakuutus otetaan heti yritystoiminnan alusta alkaen.

Ota YEL-vakuutus 

Apua asiointiin

Hoida kuntoutusasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm. 

 • hakea ammatillista kuntoutusta ja lähettää liitteitä
 • laatia ja lähettää kuntoutussuunnitelman
 • täyttää opiskeluilmoituksen opiskelun alettua ja lukukausien alussa elo-syyskuussa ja tammikuussa
 • tarkistaa ansiorajasi
 • lähettää viestin kuntoutusasiantuntijallesi.
Kirjaudu Varma Asiointiin