Hallinto

Hyvä hallintotapa Varmassa

Varman hallintoperiaatteiden lähtökohtana on yhtiön perustehtävä, eläkkeiden turvaaminen. Lakisääteinen työeläkejärjestelmä syntyi valtiovallan ja työmarkkinajärjestöjen sopimuksella, ja kolmikannalla on edelleen tärkeä rooli järjestelmän kehittämisessä. Työmarkkinajärjestöt osallistuvat myös työeläkeyhtiöiden hallintoon.

Hyvällä hallintotavalla vahvistetetaan Varman toiminnan ja hallinnon läpinäkyvyyttä, mikä osaltaan edistää myös yleistä luottamusta työeläkejärjestelmää kohtaan.

Varman hallinnon perustan muodostaa työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki. Varma noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia työeläkeyhtiöiden toimintaan soveltuvin osin. Listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavissa Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilta

Varma lyhyesti

Varma on Suomessa tehtävän työn eläkevakuuttaja. Varma on keskinäinen yhtiö, ja sen omistavat Varman yritys- ja yrittäjäasiakkaat, vakuutetut työntekijät sekä takuupääoman omistajat.

Huolehdimme yksityisten yritysten työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta tehokkaasti ja kilpailukykyisesti. Asiakkaanamme on noin 66 000 yrittäjä- ja työnantaja-asiakasta, ja vastaamme 862 000 henkilön työeläketurvasta.

Eläkemaksuina kerätyt varat sijoitamme tuottavasti ja turvaavasti nykyisiä ja tulevia eläkkeitä varten. 40,0 miljardin sijoituksillaan Varma on Suomen suurin yksityinen sijoittaja.

Varman toimitilat sijaitsevat Helsingin Salmisaaressa.

Kuvaus hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Lue lisää Varman hallinnosta

Vastuullinen Varma

Vastuullisuus on erottamaton osa Varman perustehtävää, eläkkeiden turvaamista. Vastuullinen Varma on myös keskeinen teema uudessa strategiassamme.

Eläkeuudistus

Vuoden 2017 alusta voimaan tulee eläkeuudistus, jonka tavoitteena on pidentää työuria.

Sisäpiirihallinto

Varmassa noudatetaan hallituksen vahvistamaa sisäpiiriohjetta, jonka tarkoituksena on edistää sijoitustoiminnan julkista luotettavuutta ja henkilöstön tietämystä sisäpiirisäännöksistä, jottei niitä tahattomastikaan rikota. Sisäpiiriohjetta sovelletaan Varman sijoitustoimintaan ja henkilöstön omiin arvopaperikauppoihin. Sisäpiiriohje edellyttää ennakkokonsultointia pörssiosakkeita ja niihin oikeuttavia arvopapereita koskeviin kauppoihin sellaisilta varmalaisilta, jotka on määritelty kuuluviksi pysyviin sisäpiiriläisiin sillä perusteella, että he asemansa tai tehtävänsä perusteella saavat haltuunsa säännönmukaisesti sisäpiiritietoa.

Ennakkokonsultoinnissa pyydetään compliance officerilta lupa ennen kaupan toteuttamista. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei Varmassa ole sisäpiiritietoa, joka koskee asianomaista pörssiosaketta; tämän compliance officer tarkistaa Varman sisäisestä rekisteristä ennen luvan myöntämistä. Pysyvää sisäpiiriläistä koskee myös ns. lyhyen kaupan kielto.

Ennakkokonsultoinnin jälkeen toteuttamastaan kaupasta pysyvä sisäpiiriläinen on velvollinen tekemään compliance officerille omistusilmoituksen, jossa kerrotaan hankittujen tai luovutettujen arvopaperien määrä Varman sisäistä rekisteriä varten.

Julkisen sisäpiirirekisterin tiedot ovat nähtävillä Euroclear Finland Oy:n linkin kautta.

Lähipiirirekisteri

Rekisteriperiaatteet

Hallituksen jäsenistä sekä toimitusjohtajasta ja muista johtoryhmään kuuluvista johtajista pidetään yhtiön sisäistä lähipiirirekisteriä. Rekisteri on 1.1.2015 alkaen ulotettu myös hallintoneuvoston jäseniin.

Merkittävät kaupat ja muut transaktiot, jotka Varma yhtiönä tekee lähipiirirekisteriin merkityn kanssa, on hyväksyttävä hallituksessa ennen niiden toteuttamista.