ArPL-avgift och avgiftsklass för storarbetsgivare

Som storarbetsgivare påverkas storleken på ArPL-avgiften av ditt företags lönesumma och avgiftsklass. Ju färre invalidpensioner som beviljas till dina arbetstagare, desto mindre är ditt företags avgiftsklass och ArPL-avgift.

ArPL-avgift för storarbetsgivare

År 2024 anses ditt företag vara en storarbetsgivare om lönesumman som företaget betalade ut till arbetstagarna 2022 överskred 2 251 000 euro.

Om ditt företag är en storarbetsgivare består ArPL-avgiften av en ArPL-grundavgift och omkostnadsdel samt följande delar:

För storarbetsgivare fastställs en avgiftsklass som påverkar ArPL-avgiftens invalidpensionsdel. Om ditt företags lönesumma underskred 2 251 000 euro år 2022, fastställs ingen avgiftsklass för år 2024.

Vad är avgiftsklass?

Som storarbetsgivare hör ditt företag alltid till en avgiftsklass. Avgiftsklassen fastställs utifrån ditt företags risk för arbetsoförmåga och påverkar ArPL-avgiftens storlek.

Det finns sammanlagt 11 avgiftsklasser. Minsta avgiftsklass är 1 och största är 11. Avgiftsklass 4 är grundklassen där risken för arbetsoförmåga motsvarar arbetspensionssystemets genomsnittliga nivå.

Avgiftsklassen påverkar avgiften på följande sätt:

  • Avgiftsklasserna 1–3 sänker avgiften.
  • Avgiftsklasserna 5–11 höjer avgiften.

Hur fastställs avgiftsklassen?

Avgiftsklassen och därmed invalidpensionsavgiften påverkas av dina arbetstagares invalidpensioner. Avgiftsklassen beräknas alltid på förhand för nästa år baserat på verkställda pensionsutgifter.

Med pensionsutgifter avses en summa med vilken arbetstagarens invalidpension kan betalas i genomsnitt upp till den lägsta pensionsåldern. Arbetstagarens ålder, pensionsbeloppet och arbetsoförmågans varaktighet påverkar pensionsutgifternas storlek.

Avgiftsklassen fastställs utifrån riskförhållandet som beräknats för den. Riskförhållandet beräknas genom att jämföra ditt företags invalidpensionsutgifter med genomsnittliga invalidpensionsutgifter. Om ditt företags invalidpensionsutgifter är större än de genomsnittliga pensionsutgifterna, är riskförhållandet högre och därmed även avgiftsklassen.

Riskförhållandet beräknas som ett genomsnitt av riskförhållandena från två och tre år tillbaka. Till exempel fastställs avgiftsklassen för 2024 utifrån det genomsnittliga riskförhållandet för åren 2021 och 2022. Avgiftsklassen påverkas alltså av invalidpensionsutgifterna för 2021 och 2022.

Vilken inverkan har avgiftsklassen?

Ditt företags lönesumma påverkar hur mycket avgiftsklassen påverkar ArPL-avgiften. Ju större lönesumman är, desto större är den så kallade självriskgraden och därmed inverkan på invalidpensionsavgiften.

Självriskgraden fastställer hur stor del av invalidpensionsavgiften som utgörs av grundavgiften, som beror på arbetstagarnas åldersstruktur, och hur stor del av avgiften som är enligt avgiftsklassen.

  • Om ditt företags lönesumma överskred 36 024 000 euro år 2022, är ditt företag helt självriskansvarigt år 2024. Därmed grundar sig invalidpensionsdelens storlek helt på avgiften enligt avgiftsklassen.
  • Om ditt företags lönesumma underskred 36 024 000 euro år 2022, men överskred 2 251 500 euro, är ditt företag delvis självriskansvarigt år 2024. Invalidpensionsdelen för ett företag som är delvis självriskansvarigt grundar sig delvis på avgiften enligt avgiftsklassen.

Avgiftsklassens inverkan varierar enligt ditt företags självriskgrad, alltså lönesumman och avgiftsklassen.

Avgiftsklassen och självriskgraden kan ändras som följd av företagsomstruktureringar.

Se i tabellen hur avgiftsklassen påverkar ArPL-avgiften för företag av olika storlek

Självriskgraden ökar i förhållande till lönesumman. Om ett företags lönesumma överskred 2 251 500 euro men underskred 36 024 000 euro år 2022, är företaget delvis självriskansvarigt år 2024. Om ett företags lönesumma överskred 36 024 000 euro år 2022, är företaget helt självriskansvarigt år 2024.

Självriskgraden ökar i förhållande till lönesumman. Ju större företaget är, desto mer påverkar företagets invalidpensioner invalidpensionsavgiften genom avgiftsklassen.

Du kan påverka avgiftsklassen genom ledning av arbetsförmågan

Du kan påverka ditt företags avgiftsklass genom att sköta om dina arbetstagares arbetsförmåga, eftersom ju färre invalidpensioner som beviljas till dina arbetstagare, desto mindre är ditt företags avgiftsklass och ArPL-avgift. Varma erbjuder dig pålitlig expertis och effektiva verktyg för att sköta om dina arbetstagares arbetsförmåga samt identifiera risker för arbetsoförmåga.

Läs mer om Varmas tjänster för ledning av arbetsförmåga

Varma-Akademin är en gratis webbaserad inlärningsmiljö där du hittar webbkurser, webbinarier och färdiga inlärningsvägar för chefer, HR-personal och medarbetare som utvecklar ledning och upprätthållande av arbetsförmågan.

Läs mer om Varma-Akademin

Avgiftsklassmodellen förnyas

Avgiftsklassmodellen förnyades i början av 2024. Syftet med ändringarna är att uppmuntra arbetsgivarna att vidta verkningsfulla åtgärder i god tid för att förebygga arbetsoförmåga och rehabilitera arbetstagare.

Läs mer om förnyelsen av avgiftsklassmodellen i vår nyhet

Vad är rabatt på avgiftsförlustdelen?

ArPL-avgiften innehåller en avgiftsförlustdel för att täcka de arbetspensionsbolagets kreditförluster som uppkommer till följd av obetalda pensionsavgifter. Som storarbetsgivare får du rabatt på avgiftsförlustdelen.

Hur fastställs rabatten på avgiftsförlustdelen?

Rabatt på avgiftsförlustdelen är en viss procentandel av ArPL-lönesumman, och dess storlek beror på lönesummans storlek. Procenten för rabatten på avgiftsförlustdelen år 2024 fastställs enligt den utbetalda lönesumman år 2022.

Se i tabellen hur stor rabatten på avgiftsförlustdelen är i företag av olika storlek

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina ArPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • granska ArPL-försäkringens fakturor och fakturaspecifikationer
  • granska inkomsten för olika arbetstagare
  • skicka meddelanden och bilagor till oss via en säker förbindelse
  • uppskatta ArPL-avgifter.