Försäkring av utlandsarbete

Ska du sända ut en anställd för arbete utomlands? Ska du anställa en utländsk arbetstagare? Behöver du mer information om social trygghet i ett visst land? Vi hjälper dig gärna med alla frågor som berör försäkring av utlandsarbete.

Försäkring av arbetstagare i internationella situationer

Försäkring av utlandsarbete regleras i Finlands och arbetslandets lagstiftning, EU-förordningar och överenskommelser om social trygghet som Finland ingått med andra länder. Klicka på rubrikerna nedan för tips i de vanligaste situationerna. Vi hjälper dig gärna med frågor som berör försäkring av utlandsarbete på 010 192 091.

Dina arbetstagare ska vanligen försäkras i landet där de arbetar, vilket också ger dem tillgång till sociala förmåner i arbetslandet. Du kan inte själv komma överens med arbetstagaren om försäkringslandet.

Arbetstagare kan dock fortfarande omfattas av den sociala tryggheten i Finland om de beviljats ett utsändningsintyg (t.ex. A1) eller om de arbetar samtidigt i två eller flera EU- eller EES-länder och/eller Schweiz och har beviljats A1-intyg i Finland.

Ansök om intyg för utsända arbetstagare i PSC:s webbtjänst

Arbetstagare som sänds ut till ett land som saknar överenskommelse om social trygghet med Finland ska försäkras enligt ArPL i Finland och vanligen även i arbetslandet.

Den som flyttar utomlands ska alltid meddela FPA. Även tillfällig vistelse utomlands och återkomst till Finland ska anmälas.

Dina arbetstagare ska vanligen försäkras i landet där de arbetar, vilket också ger dem tillgång till sociala förmåner i arbetslandet.

EU-/EES-länder och Schweiz

I EU-/EES-länder och Schweiz kan endast ett lands lagstiftning om social trygghet tillämpas på en och samma person. Huvudregeln är att man omfattas av den sociala tryggheten i landet där man arbetar.

Undantag till försäkringsreglerna finns för bland annat utsända arbetstagare och personer som arbetar i flera EU-/EES-länder samtidigt.

En utsänd arbetstagare ska uppfylla vissa kriterier för att omfattas av den finländska sociala tryggheten under arbetet utomlands. Arbetstagaren måste ha beviljats ett utsändningsintyg (A1).

Läs mer om arbete i EU-länder

Övriga avtalsländer

Finland har bilaterala överenskommelser om social trygghet med Australien, Chile, Indien, Israel, Kanada/Quebec, Kina, USA, Sydkorea och Japan.

Innehållet i och omfattningen av överenskommelserna varierar. De mest begränsade överenskommelserna gäller enbart pensionsförsäkringar. Avtalsländerna och EU-länderna har samma kriterier för när en arbetstagare räknas som utsänd arbetstagare.

Läs mer om arbete i länder med överenskommelse om social trygghet

När en person sänds ut för att arbeta i ett land som inte har en gällande överenskommelse om social trygghet med Finland, fastställs personens sociala trygghet utifrån både Finlands och sysselsättningslandets lagstiftning.

En arbetstagare som sänds till ett annat land av en finländsk arbetsgivare omfattas utan tidsbegränsning av arbetspensionsförsäkringen i Finland om det inte finns någon överenskommelse om social trygghet mellan Finland och sysselsättningslandet.

En arbetspensionsförsäkring i Finland är obligatorisk om en finländsk arbetsgivare sänder arbetstagaren utomlands. Då är det möjligt att försäkringsavgifter måste betalas i två länder. Om en finländsk arbetstagare anställs utomlands är det inte nödvändigt att teckna försäkring.

Utsända arbetstagare behöver inte vara finska medborgare, men de måste vid anställningens början omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Om arbetstagaren medan utlandsarbetet pågår byter sysselsättningsland men fortsätter arbeta för samma arbetsgivare, förblir ArPL-försäkringen i kraft.

Läs mer om arbete i icke-avtalsländer

Ska du sända en arbetstagare utomlands för en längre period än sex månader? Om arbetstagaren omfattas av finsk socialförsäkring ska ni ingå ett skriftligt avtal om försäkringslönen innan utlandsarbetet börjar. Vid utlandsarbete används i regel en försäkringslön som grund för de lagstadgade avgifterna och förmånerna i stället för de faktiska inkomsterna. Försäkringslönen ska motsvara den lön som skulle betalas för motsvarande arbete i Finland. Som utgångspunkt betraktas ofta arbetstagarens ArPL-inkomster i Finland före utlandsarbetet.

Under utlandsarbetet fastställs de lagstadgade avgifterna och förmånerna utifrån försäkringslönen. För utsända arbetstagare gäller samma anmälningsförfaranden som för arbetstagare som arbetar i Finland oavsett vem som betalar ut lönen.

Arbete som utförs i Finland försäkras normalt i Finland, oberoende av arbetsgivarens eller arbetstagarens nationalitet. Arbetsgivaren ska enligt lagen teckna en arbetspensionsförsäkring (ArPL) samt olycksfalls- och arbetslösförsäkring åt sina arbetstagare. Vi på Varma tar hand om ArPL-försäkringen.

I följande situationer behöver du inte försäkra utsända arbetstagare som kommer till Finland från utlandet enligt ArPL:

  • Arbetstagaren kommer från ett avtalsland och har utsändningsintyg.
  • Arbetstagaren arbetar samtidigt i två eller flera EU- eller EES-länder och/eller Schweiz och har ett A1-intyg från ett annat land.
  • Arbetstagaren kommer från ett icke-avtalsland och arbetar i Finland i högst två år.

Råd från Pensionsskyddscentralen

På Pensionsskyddscentralens (PSC) webbplats finner du heltäckande information om pensionsförsäkringar i internationella situationer.

Läs mer på PSC:s sidor om försäkring av utlandsarbete

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina ArPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • granska ArPL-försäkringens fakturor och fakturaspecifikationer
  • granska inkomsten för olika arbetstagare
  • skicka meddelanden och bilagor till oss via en säker förbindelse
  • uppskatta ArPL-avgifter.
Logga in på Varma Onlinetjänst