FöPL vid utlandsarbete

Avgörande för FöPL-försäkringen och hela din sociala trygghet är i vilket land du arbetar och var du bor. Som företagare omfattas du i regel av den sociala tryggheten i sysselsättningslandet. När du börjar arbeta som företagare utomlands övergår du i regel också till att omfattas av den sociala tryggheten i sysselsättningslandet och betalar de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna till landet.

Företagare utomlands

När du börjar arbeta som företagare utomlands till exempel på distans övergår du i regel också till att omfattas av den sociala tryggheten i sysselsättningslandet och betalar de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna till landet.

Om du arbetar tillfälligt som företagare utomlands kan FöPL-försäkringen vara i kraft i begränsad utsträckning, såvida du omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Du omfattas av FöPL-försäkringen också om du bedriver företagsverksamhet i både Finland och ett eller flera andra EU-/EES-länder, och Pensionsskyddscentralen har utfärdat ett beslut om att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Företagsverksamheten i Finland, bor utomlands

Om du arbetar som företagare inom EU-/EES-länder och i Schweiz omfattas du bara av den sociala tryggheten i ett land. Du betalar endast lagstadgade avgifter till ett land. Vanligtvis tillämpas den sociala tryggheten i landet där du arbetar. Om du endast arbetar i Finland försäkras du enligt FöPL även om du inte bor här.

Ansök om FPA-kort på FPA:s webbplats

Du kan inte omfattas av FöPL-försäkringen om du bor utanför EU-/EES-området även om du endast arbetar i Finland.

Exempel

Birgit Bilmålare bor i Haparanda i Sverige men arbetar som företagare enbart i Torneå på finska sidan. Birgit omfattas av den sociala tryggheten i Finland och är berättigad till pensionsskydd och till exempel dagpenning utgående ifrån FöPL-försäkringen.

Kiril Konsult bor i Ryssland men arbetar som företagare i Finland. Kiril omfattas inte av FöPL-försäkringen eftersom han inte uppfyller det lagstadgade villkoret om boende i Finland.

Tillfällig företagsverksamhet utomlands

Om du tillfälligt åker utomlands för att bedriva företagsverksamhet kan du i vissa fall omfattas av FöPL. Hur länge du kan hålla din FöPL-försäkring i kraft beror på vilket land du reser till och hur länge du stannar där. Du kan betraktas som en utsänd företagare om du har bedrivit företagsverksamhet inom ramen för FöPL i Finland i minst fyra månader innan du tillfälligt börjar arbeta utomlands.

Om du tillfälligt reser till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz för att arbeta kan du med stöd av ett undantagstillstånd omfattas av den sociala tryggheten i Finland i högst fem år. I detta fall betalar du alla lagstadgade avgifter endast till Finland. Du ska ansöka om ett beslut, dvs. ett A1-intyg, hos Pensionsskyddscentralen.

Ansök om A1-intyget på PSC:s webbplats

Om du reser till USA för att arbeta som företagare i högst ett år kan du ansöka om intyget FI/USA 1A, varvid du endast betalar pensionsförsäkringsavgifter till Finland.

Ansök om intyget FI/USA 1A på PSC:s webbplats

Om du på motsvarande sätt reser till Chile eller Israel för högst ett år kan Pensionsskyddscentralen utfärda ett undantagstillstånd om att du fortsättningsvis omfattas av den sociala tryggheten i Finland. På basis av intyget betalar du pensionsförsäkringsavgifter endast till Finland. Din övriga sociala trygghet fastställs utifrån den lokala lagstiftningen. Kontakta också FPA och meddela kortare vistelser och arbete utomlands.

I enlighet med Finlands överenskommelser om social trygghet med Indien, Kina och Sydkorea kan du som utsänd företagare i fem års tid omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Enligt överenskommelsen om social trygghet med Indien kan du efter fem år omfattas av den sociala tryggheten i Finland i ytterligare 3 år med dispens. Även överenskommelserna med Kina och Sydkorea möjliggör under vissa förutsättningar ansökan om och beviljande av dispens efter fem år som utsänd företagare.

Om du tillfälligt reser till vilket annat land som helst (inklusive avtalsländerna Australien och Kanada/Quebec) kan du hålla din FöPL-försäkring i kraft under tiden i utlandsarbete, såvida du återvänder till Finland inom ett år från att utlandsarbetet inletts. Det är dock möjligt att du blir tvungen att teckna en pensionsförsäkring för din företagsverksamhet enligt den lokala lagstiftningen. Dessutom fattar FPA ett separat beslut om din bosättningsbaserade sociala trygghet.

Observera

Om du inte ansöker om eller beviljas ett utsändningsintyg till ett sådant land för vilket intyg kan beviljas, upphör din FöPL-försäkring att gälla den sista dagen du arbetar i Finland. Om du arbetar utomlands längre än ett år upphör din FöPL-försäkring att gälla den sista dagen du arbetat i Finland. I dessa fall ska du kontakta vår kundtjänst.

Samtidig företagsverksamhet i Finland och ett annat land

Inom EU- och EES-länder eller i Schweiz omfattas du av den sociala tryggheten i ditt bosättningsland om en väsentlig del av din verksamhet utförs där. Med väsentlig del avses 25 procent av bland annat arbetstiden, inkomsten, omsättningen eller tjänsternas volym. Om kriterierna inte uppfylls, försäkras du i det land där företaget har sina huvudsakliga intressen.

Om du bedriver företagsverksamhet i flera EU- och EES-länder behöver du ett beslut (A1) om vilket lands sociala trygghet som ska tillämpas på dig. Om Pensionsskyddscentralen beviljar ett A1-intyg till dig omfattas du av den sociala tryggheten i Finland och tjänar in pension för all den företagsverksamhet som du bedriver inom EU utifrån din FöPL-försäkring. Du kan ansöka om ett A1-intyg på Pensionsskyddscentralens webbplats.

Om du verkar som företagare i både Finland och USA men är bosatt i Finland försäkras hela din verksamhet enligt FöPL. Du ska ansöka om intyget FI/USA 1A på Pensionsskyddscentralens webbplats. På basis av intyget betalar du pensionsförsäkringsavgifter endast till Finland.

Om du är bosatt i Finland och verkar som företagare i både Finland och Kanada eller Quebec kan endast den verksamhet som du bedriver i Finland försäkras enligt FöPL. Du kan ansöka intyget FI/CAN hos Pensionsskyddscentralen.

Om du bedriver samma företagsverksamhet i både Finland och Indien och är bosatt i Finland försäkras hela din företagsverksamhet enligt FöPL. Du ska ansöka om ett intyg om fortsatt rätt till social trygghet i Finland hos Pensionsskyddscentralen. Din övriga sociala trygghet fastställs utifrån den lokala lagstiftningen.

I fråga om övriga länder försäkras endast den företagsverksamhet som du bedriver i Finland enligt FöPL om du är bosatt i Finland.

Behöver du mer information?

Våra experter står till din tjänst – ring oss på numret 010 192 091.

Närmare information fås också från:

  • Pensionsskyddscentralen telefon 029 411 2110
  • Centret för internationella ärenden vid FPA telefon 020 634 0200

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina FöPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • ansöka om ändring av din FöPL-arbetsinkomst
  • granska tidigare och kommande FöPL-avgifter
  • be om mer betalningstid för fakturor.

Logga in på tjänsten med dina personliga bankkoder.