Rehabiliteringspenning och ersättningar

Under yrkesinriktad rehabilitering får du rehabiliteringspenning. Rehabiliteringspenningen är lika stor som invalidpensionen +33 %. Om du får rehabiliteringsstöd (invalidpension på viss tid) och samtidigt deltar i yrkesinriktad rehabilitering får du utöver rehabiliteringsstödet ett rehabiliteringstillägg på 33 procent. Du tjänar även ålderspension för rehabiliteringstiden.

Rehabiliteringsförmånen betalas när du har inlett ditt rehabiliteringsprogram

Utbetalning av rehabiliteringspenningen kräver att rehabiliteringsprogrammet har börjat. Under den yrkesinriktade rehabiliteringen får du beroende på din situation till exempel lön, sjukdagpenning, arbetslöshetsförmån eller rehabiliteringsstöd. Kom ihåg att meddela FPA eller arbetslöshetskassan om att du får rehabiliteringsförmån för att undvika eventuellt återkrav.

Utbetalning av rehabiliteringsförmånen

Vi betalar ut rehabiliteringspenningen eller rehabiliteringsförmånen på ditt konto när

 • vi har godkänt din rehabiliteringsplan
 • den godkända rehabiliteringsplanen har startat, till exempel arbetsprövning eller utbildning
 • du har fått ett separat beslut om utbetalning av rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg från oss

Den första utbetalningen av rehabiliteringspenningen kan även betalas ut vid en annan tidpunkt än den första dagen i månaden, om rehabiliteringsprogrammet inleds i mitten av månaden.

I fortsättningen betalas rehabiliteringsförmånen in på ditt konto på månadens första bankdag.

Du kan kontrollera utbetalningsdagarna här 

Vissa arbetsgivare betalar ut lön under arbetsprövningen eller arbetsträningen. Då betalas rehabiliteringsförmånen till arbetsgivaren. Du får lön motsvarande heltidsarbete trots att du arbetar på deltid. Även under läroavtalsperioden får du lön och arbetsgivaren ansöker om rehabiliteringspenning hos Varma.

Du kan arbeta vid sidan om rehabiliteringen så länge du inte överskrider din inkomstgräns. Som inkomst räknas löneinkomsterna hos arbetstagare som jobbar som bisyssla och hos deltidsföretagare beaktas den fastställda FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten. Se till att arbetet inte stör ditt rehabiliteringsprogram. Var också noga med att dina inkomster inte överskrider den tillåtna gränsen. Kontrollera din inkomstgräns genom att logga in på vår onlinetjänst.

Beskattning av rehabiliteringsförmånen

Be om ett skattekort hos skattemyndigheten genast när du får beslutet om rehabiliteringsförmånen:

 • Beställ ett skattekort för sociala förmåner om du får rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsunderstöd. Utan skattekort blir förskottsinnehållningen 20–50 procent beroende på förmånens storlek.
 • Beställ ett skattekort för pension om du får rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg. Be i sådana fall skattemyndigheten att ange på skattekortet att det även gäller rehabiliteringstillägget för att undvika att 40 procent skatt uppbärs på rehabiliteringstillägget enligt Skatteförvaltningens anvisningar.

Beställ ett förmånsskattekort på vero.fi/minskatt, per telefon på 029 497 000 eller på skattebyrån. Skattemyndigheten skickar skattekortet direkt till oss.

Skattekortet skickas i första hand elektroniskt. Skattekortet kan också skickas till Varma via skyddad e-post eller brev. Skattekortet går inte att lämna in via vår onlinetjänst.

Be att Skattemyndigheten skickar ett nytt skattekort till oss i början av januari om din rehabiliteringspenning fortsätter över årsskiftet efter januari.

Logga in på MinSkatt

Ersättning av rehabiliteringskostnader

Du kan ha rätt till ersättning för rese- och studiekostnader när du får rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg. Du kan ansöka om kostnadsersättning för resor, boende eller besök hos vår rehabiliteringspartner i våra e-tjänster när kostnaderna gäller arbetsprövningen, arbetsträningen eller studierna. Gör reseräkningen kalendermånadsvis i efterhand. Ersättningen betalas in på ditt konto cirka två veckor efter ansökan. Observera att du måste ansöka om ersättning för rehabiliteringskostnader inom sex månader efter att de uppstått. Vi betalar inte resekostnader om din arbetsgivare betalar ut lön under arbetsprövningen, arbetsträningen eller praktiken. Ersättningarna grundar sig på Arbetspensionsförsäkrarna TELA:s rekommendationer, som uppdateras årligen.

Gör alltid reseräkningen månaden efter att resekostnaderna uppstått, till exempel i februari för januari månads resor. Du kan ansöka om ersättning för resekostnader när resan från ditt hem till arbetsprövnings- eller studieplatsen är minst 10 kilometer. Vi betalar inte resekostnader om din arbetsgivare betalar ut lön under arbetsprövningen, arbetsträningen eller praktiken. Avseende läroavtal är det alltid läroavtalsbyrån som ansvarar för resor mellan bostaden och läroinrättningen. Vi betalar inga resekostnader för läroavtalsutbildningar som inletts efter den 1 januari 2024. För läroavtal som inletts den 31 december 2023 eller tidigare betalar vi ersättning för resor mellan hemmet och arbetsplatsen. Ingen kilometergräns tillämpas på resor till rehabiliteringspartnern. Reseersättningen är 0,14 euro per kilometer och högst 720 euro i månaden.

Till studerande rehabiliteringsdeltagare betalar vi 300 euro per termin efter att vi har mottagit din studieanmälan genast i början av studierna och i fortsättningen i augusti–september och januari. Du kan använda beloppet på olika studierelaterade kostnader, till exempel en ny dator. Utbetalning av ersättningen förutsätter att du studerar minst två månader per termin. För delexamina som varar i mindre än ett år betalas studieersättning på 300 euro.

Vi kan ersätta extra boendekostnader om du på grund av det långa avståndet (resan i en riktning minst 70 kilometer) behöver en andra bostad under rehabiliteringen och därför har boendekostnader både på hemorten och rehabiliteringsorten. Ersättningen är 24 euro per dygn under den aktiva rehabiliteringstiden. Små kostnader ersätter vi enligt de faktiska utgifterna.

Du ska alltid komma överens på förhand med Varmas rehabiliteringsspecialist om exceptionella boende- eller övernattningskostnader i samband med flerformsstudier. Gör en utredning av dina boendekostnader via Varma onlinetjänst: Yrkesinriktad rehabilitering > Ansök om ersättning för rehabiliteringskostnader > Till reseräkningen. Skicka till exempel en kopia av hyresavtalet och hyreskvitton eller andra boendekostnader via Meddelanden och dokument.

Till personer som bor på hyra i en andra bostad ersätter vi även resor till hemorten högst fyra gånger per kalendermånad. Ersättningen är 0,14 euro per kilometer och högst 360 euro i månaden.

 

Utkomst under sommaren för studerande rehabiliteringsdeltagare

 • Rehabiliteringspenningen betalas utan avbrott under hela sommaren om studierna fortsätter följande termin.
 • Det är möjligt att hålla fyra veckor semester. Den övriga tiden bör användas för att främja studierna eller utföra studierelaterad arbetspraktik.
 • Om arbetspraktiken på sommaren inte är obligatoriskt praktik som läroinrättningen förutsätter ska arbetsplatsens kontaktuppgifter och praktikperioden meddelas till Varma. Då gör Varma ett arbetsträningsavtal för den oavlönade arbetspraktiken under sommaren och tecknar en olycksfallsförsäkring för perioden.
 • Studerande rehabiliteringsdeltagare behöver inte anmäla sina sommarplaner till Varma, med undantag för oavlönad arbetspraktik.
 • Se till så att din inkomstgräns inte överskrids under sommaren.

Rehabiliteringsunderstöd

Rehabiliteringsunderstöd kan beviljas för högst tre månader om du har fått ett förhandsbeslut om rehabilitering från oss och du inte har rätt till någon annan utkomst. Rehabiliteringsunderstöd kan beviljas i väntan på och mellan rehabiliteringsprogram.

Du kan ansöka om ett understöd som motsvarar invalidpensionens storlek med en fritt formulerad ansökan.

Annat förvärvsarbete under rehabiliteringen?

Du kan arbeta vid sidan om rehabiliteringen förutsatt att arbetet inte stör din rehabilitering. Se till att dina förvärvsinkomster eller din FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst inte överskrider den tillåtna gränsen.

Inkomstgränsen följs upp under rehabiliteringsprogrammet

 • Förvärvsinkomster vid sidan av rehabiliteringsprogrammet följs upp enligt rehabiliteringsdeltagarens individuella inkomstgräns.
 • Du kan kontrollera din inkomstgräns i vår onlinetjänst.
 • Om dina förvärvsinkomster hålls under inkomstgränsen får du full rehabiliteringspenning.
 • Om dina förvärvsinkomster regelbundet överskrider inkomstgränsen ska rehabiliteringspenningen ändras till partiell rehabiliteringspenning. Partiell rehabiliteringspenning uppgår till hälften av den fulla.
 • Om inkomstnivån stiger mycket är det bäst att kontakta Varma för att kontrollera inkomstgränsen.
 • Under perioden med rehabiliteringspenning kan förvärvsinkomsterna alltid uppgå till 976,59 euro i månaden (2024 års nivå) utan att inkomsterna påverkar rehabiliteringspenningen.
 • Varma ser dina månatliga inkomster från inkomstregistret, dit arbetsgivaren anmäler uppgifterna varje månad.

Kontrollera din inkomstgräns i våra onlinetjänst.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina rehabiliteringsärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • ansöka om yrkesinriktad rehabilitering och skicka bilagor
 • göra och skicka in din rehabiliteringsplan
 • ansöka om reseersättningar under arbetsprövning och rehabilitering
 • fylla i studieanmälan när studierna inleds och i början av varje termin i augusti–september och januari
 • kontrollera din inkomstgräns
 • skicka ett meddelande till din rehabiliteringsspecialist.
Logga in på Varma Onlinetjänst