Eettiset liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct)

Varman perustehtävä, eläkkeiden turvaaminen, on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä, jossa korostuu eettisyyden ja läpinäkyvyyden vaade. Eettiset liiketoimintaperiaatteet on hyväksytty Varman hallituksessa 20.8.2020.

Jokaisen varmalaisen odotetaan tuntevan periaatteet ja toimivan niiden mukaisesti

Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia lakeja ja viranomaismääräyksiä. Varman eettiset liiketoimintaperiaatteet täydentävät noudatettavia lakeja ja määräyksiä ja kertovat tavastamme toimia.

Jokaisen varmalaisen odotetaan tuntevan periaatteet ja toimivan niiden mukaisesti. Eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin tutustuminen on osa perehdytystä työsuhteen alkaessa ja osaamista pidetään säännöllisesti yllä mm. kertaamalla vastuullisuusasioita verkkokurssilla. Esihenkilöiden tehtävänä on huolehtia, että periaatteita noudatetaan.

Vastuullinen toimintatapa kumpuaa arvoistamme, jotka ovat luotettavasti, rohkeasti ja kestävästi – ilolla ja intohimolla.

Varma on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Toimimme vastuullisesti

Vastuullisuus on osa Varman arkea ja liiketoimintaa. Kerromme aktiivisesti, mitä vastuullisuus meille tarkoittaa ja miten vastuullinen toimintamme näkyy yhteiskunnassa. Kehitämme jatkuvasti vastuullisia toimintatapojamme.

Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa Varmalle ennen kaikkea eläketurvan sujuvaa toimeenpanoa, vakavaraisuuden turvaamista ja hyvän työelämän ja työkyvyn kehittämistä. Ympäristönäkökohdat ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen huomioimme niin omassa toiminnassamme kuin sijoituksissakin. Toimintamme läpinäkyvyys ja avoin viestintä on meille tärkeää.

Varma on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI). Vastuullisen sijoittamisen periaatteet kattavat koko sijoitusomaisuuden. Keskeisiä perusteita sijoituskohteiden valinnassa ovat tuotto-odotusten lisäksi lainsäädännön noudattaminen, ihmisarvon kunnioittaminen, yhteiskunnallisen ja työolosuhteisiin liittyvän vastuun tunteminen sekä ilmastonmuutokseen ja ympäristönsuojeluun liittyvien näkökohtien huomioiminen.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia

Varma on sitoutunut edistämään ihmisoikeuksia ja toimimaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaisesti. Edellytämme, että myös toimittajamme toimivat samojen periaatteiden mukaisesti.

Sijoituskohteissamme tulee toimia kansainvälisten sopimusten ja normien mukaisella tavalla, joista tärkeimpiä ovat YK:n Global Compact, OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille sekä ILO:n työelämän konventiot.

Varmassa tehdään hyvää työtä

Varman menestys perustuu osaavaan ja hyvinvoivaan henkilöstöön. Innostamme ja valmennamme vastuulliseen toimintaan.

Varma on tasa-arvoinen työpaikka, jossa ei hyväksytä syrjintää, kiusaamista eikä häirintää. Epäasialliseen kohteluun ja häirintään puututaan poikkeuksetta, ja seurauksena voi olla huomautus, varoitus tai viime kädessä työsuhteen irtisanominen.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden toteutumista seurataan säännöllisesti henkilöstökyselyissä ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyssä̈.

Harmaan talouden ja rahanpesun torjunta

Varma tekee työeläkejärjestelmässä yhteistyötä harmaan talouden torjumiseksi. Edistämme rehellisen työnteon ja yritystoiminnan edellytyksiä. Osallistumme harmaan talouden tunnistamiseksi eläkejärjestelmän yhteisiin tarkistuksiin ja luovutamme tietoja tilaajavastuulain mukaisesti. Noudatamme toiminnassamme rahanpesun estämistä koskevaa sääntelyä ja määräyksiä, joihin kuuluvat esimerkiksi asiakkaan tuntemisvelvoitteet. Rahanpesun estämistä koskevat toimintaohjeet ovat osa prosessejamme. Henkilöstömme saa säännöllistä koulutusta säännösten noudattamisen varmistamiseksi.

Noudatamme hyvää vakuutustapaa

Varma ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon Varman vakuutuksenottajien, vakuutettujen ja korvauksensaajien edut.

Varma kohtelee asiakkaitaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Kaikki liiketoimet asiakkaiden kanssa tehdään markkinaehtoisesti. Sijoitukset asiakasyrityksiin ovat Varman sijoitustoiminnan kannalta perusteltuja ja markkinaehtoisia.

Varma harjoittaa vain toimilupansa mukaista toimintaa ja toimii riippumattomasti muista vakuutusyhtiöistä.

Varman omat hankinnat ja muut liiketoimet tehdään markkinaehtoisesti. Edellytämme, että palvelun- ja tavarantoimittajiltamme sitoutuvat ottamaan vastuuta toimintansa taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista (Supplier Code of Conduct).

Teemme vastuullista yhteistyötä työeläkejärjestelmässä

Varma harjoittaa lakisääteistä työeläkevakuuttamista ja eläkevarojen sijoittamista siten, että kilpailee tästä tehtävästä muiden samaa tehtävää harjoittavien kanssa.

Otamme toiminnassamme huomioon kilpailulainsäädännön vaatimukset ja edistämme Varman kilpailuetua. Samalla teemme lakisääteistä yhteistyötä työeläkejärjestelmässä yhteisesti hoidettavien asioiden toimeenpanoa vaativissa asioissa ja pidämme huolta työeläkejärjestelmän asiakkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta ja oikeusturvasta. Arvioimme osallistumista työeläkealan yhteistyöhön kilpailuoikeuden kannalta.

Lahjonta on Varmassa kielletty

Lahjonta on rikos ja Varman toiminnassa ehdottomasti kielletty. Varma ei hyväksy suoraa eikä epäsuoraa lahjontaa, korruptiota eikä epäasiallista vaikuttamista missään muodossa.

Varmalaiset eivät tarjoa ulkopuolisille tai ota vastaan lahjoja, maksuja, vieraanvaraisuutta tai muita etuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa päätöksentekoon. Annetut ja vastaanotetut lahjat eivät saa vaarantaa antajan tai saajan riippumattomuutta. Esihenkilöltä on pyydettävä etukäteen hyväksyntä, jos lahjan arvo on yli 100 euroa tai vieraanvaraisuuden arvo on yli 150 euroa. Tällaiset lahjat ja vieraanvaraisuudet on aina ilmoitettava Compliance Officerille.

Jos varmalainen on kutsuttu ulkopuolisen järjestämään tilaisuuteen pääkaupunkiseudun tai toimialueensa ulkopuolelle, tarvitaan osallistumiseen aina esihenkilön lupa. Varma maksaa tällöin matkakulut ja majoituksen. Tilaisuuden järjestäjä voi poikkeuksellisesti maksaa matkakustannukset, jos järjestäjänä on Tela, FA tai muu järjestö, jonka rahoitukseen Varma merkittävästi osallistuu.

Varma on laatinut erilliset lahjonnanvastaiset periaatteet.

Vältä ajautuminen eturistiriitatilanteeseen

Eturistiriidalla tarkoitetaan tilannetta, jossa päätöksentekoa ohjaa muu kuin Varman etu, esimerkiksi oma, ystävän tai perheenjäsenen hyöty. Jokaisella varmalaisella on velvollisuus toimia lojaalisti Varmaa kohtaan.

Eturistiriitoihin voi johtaa myös rinnakkainen työ, yritystoiminta tai ulkopuolinen hallitusjäsenyys liikeyrityksessä.

Eturistiriidat voi välttää siten, ettei ota vastaan töitä toiselta työeläkealan yritykseltä eikä Varman kumppaneilta. Älä sitoudu ulkopuoliseen liiketoimintaan, joka vie aikaasi ja vaatii toimenpiteitä työaikana.

Varman ylimpään ja keskijohtoon kuuluvien sekä sijoituspäätösten tekoon osallistuvien varmalaisten tulee aina hakea esimiehen hyväksyntä hallitusjäsenyydelle Varman ulkopuolisessa yrityksessä.

Poikkeuksena on hallitusjäsenyys taloyhtiössä, urheiluseurassa, ammattiliitoissa, puolueessa tai muussa vastaavanlaisessa yhteisössä.

Eläkevakuutustoiminnassa Varmaa velvoittavat hallintolain esteellisyyssäännökset.

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö on kielletty

Varmassa noudatetaan hallituksen vahvistamaa sisäpiiriohjetta, jonka tarkoituksena on edistää sijoitustoiminnan julkista luotettavuutta ja henkilöstön tietämystä sisäpiirisäännöksistä, jottei niitä tahattomastikaan rikota.

Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto koskee kaikkia varmalaisia. Varmassa on lisäksi erikseen määritelty henkilöt, joiden on noudatettava sisäpiiriohjeen menettelytapoja kaikissa arvopaperikaupoissaan.

Sisäpiirintiedon väärinkäytöksi kutsutaan toimintaa, jossa joku käyttää arvopaperiin liittyvää julkistamatonta ja olennaista tietoa hyväkseen arvopaperikaupassa omaan tai toisen henkilön lukuun. Sisäpiirintietoa ei saa myöskään ilmaista toiselle henkilölle, ellei se tapahdu osana työn tai tehtävien tavanomaista suorittamista.

Varman julkisen sisäpiirirekisterin tiedot ovat nähtävillä Euroclear Finland Oy:n kautta.

Tietosuoja ja tietoturva osana vastuullista toimintaa

Tietosuojan ja tietoturvan huomioiminen kaikessa toiminnassa on osa Varman vastuullisuutta. Käsittelemme luottamuksellisia tietoja lakien ja hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti vakuutussalaisuutta kunnioittaen.

Luottamuksellisiin tietoihin kuuluvat esimerkiksi asiakkaidemme ja varmalaisten henkilötiedot sekä Varman, asiakasyritystemme ja yhteistyökumppaniemme liiketoimiin ja taloudelliseen tilaan liittyvät tiedot. Näitä tietoja käsittelevät ainoastaan ne varmalaiset, joiden työtehtäviin ne kuuluvat. Noudatamme salassapidosta, tietosuojasta ja tietoturvasta annettuja ohjeita. Pidämme jatkuvasti yllä toimintamme lainmukaisuutta ja henkilöstömme tietoturvaja tietosuojaosaamista mm. kertaamalla näitä asioita verkkokurssilla vuosittain.

Henkilötietojen käsittelystä Varmassa kerromme tietosuojaselosteissamme.

Eettiset liiketoimintaperiaatteet pdf-dokumenttina:

Eettiset liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct)