Pensionens belopp

Ditt pensionsbelopp beror på dina arbetsinkomster och hur många år du arbetat. För företagare beräknas pensionen utifrån FöPL-arbetsinkomsten. Även vissa sociala förmåner ger dig pension.

Kontrollera hur mycket pension du har tjänat in

 1. Logga in på Varma Onlinetjänst med dina bankkoder eller ditt mobil-ID
 2. Kontrollera ditt pensionsutdrag för att se hur mycket pension du har tjänat in

Arbetspension tjänas in för arbetsinkomster

Arbetspensionen för löntagare bygger på lön som betalas för arbete. Vanligen motsvaras den pensionsgrundande inkomsten av lönen som är föremål för förskottsinnehållning.

Vi får löneuppgifterna från inkomstregistret, dit alla arbetsgivare ska anmäla utbetalda löner. Pensionen beräknas utifrån bruttoinkomsterna.

Företagare tjänar in pension enligt FöPL-försäkringens arbetsinkomst.

Pensionstillväxten är

 • 1,5 % per år mellan 17 och 52 års ålder och efter 63 års ålder
 • 1,7 % per år mellan 53 och 62 års ålder (gäller fram till utgången av 2025)
  Pensionen beräknas för ett år i taget.

Du fortsätter tjäna in pension fram till din högsta pensionsålder. Kontrollera din pensionsålder med pensionsräknaren.

Beräkningsformeln är enkel: 1,5 % av årsinkomsterna divideras med 12, vilket ger månadsbeloppet av pensionen som du tjänat in under året.

Pensionsbeloppet påverkas dessutom av

Folkpension

Folkpensionen kan komplettera din arbetspension om den är lägre än FPA:s inkomstgränser:

 • 1 601,21 euro i månaden om du bor ensam (år 2024)
 • 1 434,88 euro i månaden om du är i ett parförhållande (år 2024)

Läs mer om folkpensionen på FPA:s webbplats

Läs mer om arbetspension

Varma tryggar din arbetspension

Information om pensionsgrundande inkomster på Pensionsskyddscentralens webbplats

Pension för oavlönade perioder

Sedan 2005 har ett antal förmåner under oavlönade perioder gett pension. En förutsättning är att du tjänat minst 19 578,92 euro (år 2023) under din arbetskarriär.

Pensionen för dessa oavlönade perioder tjänas in enligt olika procentandelar beroende på förmån. Inkomstgrunden för pension för oavlönade perioder ser du i ditt pensionsutdrag. Förmånerna finns med i ditt pensionsutdrag senast följande vår. Intjäningsprocenten är alltid 1,5.

Inkomstgrunden för pension för oavlönade perioder varierar

Inkomstgrunden för moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning (fr.o.m. 1.8.2022 graviditets-, särskild graviditets- och föräldrapenning) är vanligen den arbetsinkomst som fastställts i beskattningen. För företagare är inkomstgrunden FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten.

Vid beräkning av pensionen beaktas 121 % av inkomstgrunden.

Inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan ger pension fram till den lägsta pensionsåldern. Inkomstgrunden är de inkomster som arbetslöshetskassan använder för att beräkna dagpenningen.

För företagare som får inkomstrelaterad dagpenning är inkomstgrunden högst lika stor som FöPL-arbetsinkomsten.

Vid beräkning av pensionen beaktas 75 % av inkomstgrunden.

Grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA ger inte pension.

Inkomstgrunden är de inkomster som alterneringsersättningen bygger på. Vid beräkning av pensionen beaktas 55 % av inkomstgrunden.

Perioder med sjukdagpenning ger pension under den tid som sjukdagpenningen har betalats ut till förmånstagaren själv.

 • Sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning och specialvårdspenning: inkomstgrunden är vanligen den arbetsinkomst som fastställts i beskattningen, och för partiell sjukdagpenning hälften av den. För företagare beräknas inkomstgrunden utifrån FöPL-arbetsinkomsten som sjukdagpenningen grundar sig på. Vid beräkning av pensionen beaktas 62 % av inkomstgrunden.
 • Dagpenning vid smittsam sjukdom: inkomstgrunden motsvarar din lön eller om du är företagare din FöPL-arbetsinkomst. Vid beräkning av pensionen beaktas 65 % av inkomstgrunden.
 • Rehabiliteringspenning: inkomstgrunden är dina genomsnittliga inkomster under fem kalenderår före ansökningsåret. Vid beräkning av pensionen beaktas 65 % av inkomstgrunden. Inkomstgrunden för rehabiliteringspenning från FPA är vanligen den arbetsinkomst som fastställts i beskattningen. Vid beräkning av pensionen beaktas 55 % av inkomstgrunden.
 • Dagpenning enligt trafik- och olycksfallsförsäkring samt försäkring för olycksfall i militärtjänst: förmånen bygger på en utredning från din arbetsgivare eller på dina beskattningsuppgifter, eller om du är företagare på företagets bokföring. Vid beräkning av pensionen beaktas 65 % av inkomstgrunden.

Vuxenutbildningsstöd: för arbetstagare är inkomstgrunden arbetsinkomsterna för föregående år. För företagare är inkomstgrunden 857,15 euro i månaden (2024).

Vid beräkning av pensionen beaktas 65 % av inkomstgrunden.

En högskole- eller yrkesexamen ger pension med en förmånsgrundande inkomst på 857,15 euro från 18 års ålder (2024).

 • Högre högskoleexamen: pension tjänas in för högst fem år.
 • Yrkeshögskoleexamen och motsvarande: pension tjänas in för högst fyra år.
 • Lägre högskoleexamen: pension tjänas in för högst tre år.
 • Yrkesinriktad grundexamen: pension tjänas in för högst tre år.

Om du avlagt två olika examina räknas de ihop och den totala tiden begränsas till fem år.

Om du avlägger en examen utomlands tjänar du in pension på samma sätt som för en examen i Finland, förutsatt att du fått studiestöd i enlighet med lagen om studiestöd.

Pensionen du tjänat in för studier syns i ditt pensionsutdrag först när du har avlagt din examen.

Om du stannar hemma för att ta hand om ett barn under 3 år tjänar du in pension enligt en månadsinkomst på 857,15 euro (2024). Du tjänar endast in pension för den tid då du inte tjänar in pension för arbete.

Arbetspensionens belopp och olika pensionsformer

Pensionsbeloppet beror på vilken slags pension det är frågan om. Logga in på vår onlintjänst för att beräkna din ålderspension, partiella ålderspension, invalidpension eller rehabiliteringspenning utifrån dina uppgifter.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Som ålderspension får du den pension som du tjänat in under alla dina år i arbetslivet som anställd och/eller företagare. Du får ålderspension när du nått pensionsåldern, ditt anställningsförhållande har upphört och du har lämnat in en pensionsansökan. Kontrollera när du kan gå i pension med vår pensionsräknare.

Ålderspension

Som partiell ålderspension kan du ta ut antingen 25 eller 50 procent av din pension redan före pensionsåldern. Om pensionen börjar före din lägsta pensionsålder görs en permanent minskning av den uttagna delen. Minskningen är 0,4 procent för varje månad fram till din lägsta pensionsålder.

Partiell ålderspension

Invalidpensionens belopp motsvarar den pension du tjänat in fram till dess att du blev sjuk samt vanligen även så kallad pension för återstående tid, dvs. för tiden från att du blev sjuk fram till din lägsta pensionsålder. Delinvalidpensionens belopp är hälften av en full invalidpension.

Invalidpension

Arbetslivspensionens belopp är den pension du tjänat in fram till dess att pensionen börjar. Arbetslivspensionen inkluderar inte pension för återstående tid.

Arbetslivspension

Under yrkesinriktad rehabilitering får du rehabiliteringspenning. Den motsvarar invalidpensionen förhöjd med 33 procent.

Varma stödjer yrkesinriktad rehabilitering

Familjepensionen fastställs utgående från antalet förmånstagare och kan högst vara lika stor som förmånslåtarens arbetspension.

Efterlevandepensionen uppgår till högst hälften av förmånslåtarens pension. Den efterlevande makens egen arbetspension kan påverka efterlevandepensionens storlek. Kontrollera om du har rätt till efterlevandepension och beräkna samtidigt hur din egen pension påverkar efterlevandepensionen.

Familjepension

Livslängdskoefficient

Livslängdskoefficienten används alltid när pensionen börjar, det vill säga när pensionen beräknas.

Livslängdskoefficienten fastställs för varje årsklass när den uppnår 62 års ålder. Koefficienten för din årsklass tillämpas på din pension, det spelar ingen roll i vilken ålder du går i pension.

Livslängdskoefficienten minskar pensionen efter hur den förväntade genomsnittliga livslängden utvecklas. Syftet är att anpassa nivån på nya arbetspensioner och pensionsutgifterna efter förändringar i livslängden.

Vid din målsatta pensionsålder tar livslängdskoefficientens minskning och uppskovsförhöjningen i stort sett ut varandra. Livslängdskoefficienten tillämpas alltid när pensionen börjar, även vid den målsatta pensionsåldern.

Fastställda livslängdskoefficienter på Pensionsskyddscentralens webbplats

Uppskovsförhöjning efter lägsta pensionsåldern

Uppkovsförhöjningen är 0,4 % för varje månad med vilken du skjuter upp pensioneringen.

Om du till exempel går i pension ett år efter din lägsta pensionsålder blir uppskovsförhöjningen 4,8 procent (12 x 0,4 %).

Ingen uppskovsförhöjning samlas medan du får arbetslöshetsförmån, ålderspension eller invalidpension.

Arbetspensionsindex och lönekoefficient

På arbetspensioner tillämpas två index: lönekoefficienten och arbetspensionsindexet. Båda är kombinationer av Statistikcentralens förtjänstnivåindex och konsumentprisindex.

 • När du går i pension justeras dina löner och arbetsinkomster under din karriär med en lönekoefficient till nivån för året då pensionen börjar. Lönekoefficienten utgörs till 80 procent av förändringen i löntagarnas inkomstnivå och till 20 procent av förändringen i konsumentpriserna. 
 • När du är pensionerad skyddar arbetspensionsindexet din pension mot inflationen. Ditt pensionsbelopp justeras varje år i januari enligt arbetspensionsindexet. Arbetspensionsindexet utgörs till 80 procent av förändringen i konsumentpriserna och till 20 procent av förändringen i löntagarnas inkomstnivå. 

Poängtalen för indexen på Pensionsskyddscentralens webbplats

Läs mer: Indexen för arbetspensionsskyddet 2024 har fastställts.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina pensionsärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • läsa i ditt pensionsutdrag hur mycket pension du tjänat in
 • se en uppskattning av ditt framtida pensionsbelopp
 • göra beräkningar av andra pensionsalternativ