Vad ska jag göra om jag vill ansöka om ändring av min FöPL-arbetsinkomst?

Ansök om ändring av arbetsinkomsten i Varma Onlinetjänst

Du ansökar enkelt om ändring av arbetsinkomst i Varma Onlinetjänst. Ändringsansökan finns under Försäkringar > Försäkringsuppgifter > Ansök om ändring av din FöPL-arbetsinkomst. Vid behov begär vi tilläggsuppgifter av dig.

Du kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder.

Vi tar upp din ansökan till behandling och ber om tilläggsuppgifter vid behov. Vi fastställer din arbetsinkomst och skickar ett beslut.

Ansök om ändring av arbetsinkomsten

Läs mer om arbetsinkomsten och uppskattning av den

Bedöm med FöPL-räknaren vilken inverkan arbetsinkomsten har på avgifter och den sociala tryggheten

Hur lång tid tar behandlingen av min ansökan?

Handläggningstiden för en ansökan beror på många saker. En ändring av FöPL-arbetsinkomsten förutsätter alltid prövning enligt lagen. Det är vår uppgift att se till att din FöPL-arbetsinkomst motsvarar värdet på din arbetsinsats. Vi behandlar ansökningar i den ordning de kommer in och gör vårt bästa för alla beslut ska fattas så snabbt som möjligt.

Handläggningstiden påverkas exempelvis av följande saker:

  • Vi behandlar alla ansökningar i den ordning de kommer in. Ibland får vi ett stort antal ansökningar under en kort tid och då kan det tyvärr ta lite mer tid.
  • Ibland behöver vi begära tilläggsuppgifter av dig om din företagsverksamhet och ditt arbete för att kunna fatta ett beslut. Läs mer om vilka uppgifter vi kan behöva av dig.
  • Alla våra beslut är överklagbara. Tiden för sökande av ändringen är 30 dagar från att du fått beslutet. Under dessa 30 dagar kan vi inte fatta ett nytt beslut i ditt ärende. Om du alltså nyligen fått ett beslut av oss måste du vänta tills tiden för sökande av ändring har gått ut innan du kan få ett nytt beslut av oss.
  • Om du sökt om omprövning eller överklagat ett tidigare beslut måste vi först behandla det innan vi kan fatta ett nytt beslut. Vi kan inte fatta ett nytt beslut om du sökt ändring genom besvär hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden innan behandlingen där är slutförd.

Varför föreslår ni en annan arbetsinkomst än den jag sökt?

Det är vår uppgift att se till att din FöPL-arbetsinkomst motsvarar värdet på din arbetsinsats. Om din befintliga eller ansökta arbetsinkomst enligt uppgifterna du lämnat inte motsvarar värdet på din arbetsinsats föreslår vi en arbetsinkomst för dig som gör det enligt lagen och tillämpningsanvisningarna från Pensionsskyddscentralen. Läs mer om hur arbetsinkomsten fastställs.

Varför begär Varma tilläggsuppgifter av mig?

Ibland kan vi bli tvungna att begära tilläggsuppgifter för att kunna fastställa rätt FöPL-arbetsinkomst. Vi hämtar de uppgifter som finns tillgängliga i offentliga register, men det finns många uppgifter som du själv kan ge oss snabbast. Vi har enligt förvaltningslagen en skyldighet att be dig att komplettera din ansökan om uppgifter saknas. Du måste inte lämna uppgifterna, men om du inte gör det kan din ansökan bli avslagen eller lämnad utan prövning. Nedan kan du läsa om varför vi begär olika uppgifter.

Omsättningen är en faktor som beaktas i bedömningen av FöPL-arbetsinkomsten som helhet. En ökad eller minskad omsättning avspeglar ofta en förändring i din arbetsinsats och hjälper oss att fastställa rätt nivå för din arbetsinkomst. För att minska FöPL-arbetsinkomsten behöver det till exempel finnas bevis på att dina arbetsinsatser har minskat. En av faktorerna vi kan beakta då är om din omsättning är lägre än tidigare. För att få de senaste uppgifterna om ditt företags omsättning måste vi fråga dig.

Vid bedömningen av FöPL-arbetsinkomsten som helhet beaktar vi bland annat branschspecifika anvisningar från Pensionsskyddscentralen (PSC). Din bransch påverkar därför nivån på arbetsinkomsten och vi använder anvisningarna för din bransch eller närmaste tillämpliga bransch i PSC:s handbok om företagarens arbetsinkomst vid fastställande av din arbetsinkomst.

Antalet arbetstagare kan påverka giltigheten av din FöPL-försäkring eller storleken på din FöPL-arbetsinkomst. Huruvida ditt företag har arbetstagare och i så fall hur många är en faktor som beaktas vid bedömningen av din FöPL-arbetsinkomst. Ofta ökar en företagares arbetsinkomst allteftersom personalantalet ökar.

Företagarens FöPL-arbetsinkomst kan endast av motiverade skäl vara lägre än den högsta årslönen som betalas ut till den bäst betalda arbetstagaren.

Det genomsnittliga antalet arbetstimmar per vecka beskriver omfattningen av ditt arbete, vilket också har betydelse vid fastställande av storleken på din FöPL-arbetsinkomst.