FöPL-räknare

Beräkna hur FöPL-arbetsinkomsten påverkar dina sociala förmåner och uppskatta försäkringsavgifternas storlek med vår FöPL-räknare.

FöPL-räknare | Företagarens pensionräknare

Så här använder du FöPL-räknaren: fem tips för företagare

Uppskatta FöPL-avgiftens storlek och hur din arbetsinkomst påverkar din sociala trygghet med FöPL-räknaren.

1. Fyll i din arbetsinkomst i fältet FöPL-arbetsinkomst

FöPL-arbetsinkomst är en uppskattning av värdet på dina årliga arbetsinsatser. Den måste motsvara den lön som skulle utbetalas för samma arbete till en person med samma yrkeskunskaper som du har. Med vår arbetsinkomsträknare får du en arbetsinkomstrekommendation baserad på din bransch och på ditt företags omsättning.

2. Tillägg intjänad pension

Om du vill beakta pensionen du tjänat in hittills hittar du en beräkning av din intjänade arbetspension i ditt arbetspensionsutdrag som du kan ange i fältet Intjänad pension. Du kan kontrollera ditt arbetspensionsutdrag när som helst i Varma Onlinetjänst. Om du inte ännu är vår kund ser du utdraget på Arbetspension.fi.

3. Välj förfallomånader för FöPL-avgiften

Förfallomånaderna och antalet förfallodagar påverkar FöPL-avgiften. FöPL-avgiften är lägst om du betalar den i en rat i januari. Om du betalar i början av året får du tillgodoräkna dig ränta. Om du betalar i slutet av året kommer du att debiteras ränta.

4. Testa med FöPL-räknaren hur din arbetsinkomst påverkar din pension och dina sociala förmåner

Kom ihåg att FöPL-arbetsinkomsten förutom pensionen också påverkar dina sociala förmåner medan du arbetar, till exempel sjukdagpenning, arbetslöshetsskydd och föräldradagpenning.

Den sista punkten: Glöm inte dra av FöPL-avgiften i beskattningen

Kom ihåg att du kan dra av FöPL-avgiften helt och hållet i beskattningen. 

Läs mer om hur du drar av FöPL-avgifterna i beskattningen

Vad behöver jag veta om FöPL-försäkringen?

Som företagare ansvarar du själv för ditt pensionsskydd genom att teckna en lagstadgad FöPL-försäkring. Du behöver en FöPL-försäkring om du arbetar som företagare eller lättföretagare i minst fyra månader och det uppskattade värdet på dina arbetsinsatser är minst 9 010,28 euro om året (2024).

Läs mer om när du behöver en FöPL-försäkring

FöPL-försäkringen bygger på FöPL-arbetsinkomsten som är en uppskattning av penningvärdet på dina arbetsinsatser. Din arbetsinkomst ska motsvara den årslön som skulle betalas ut för samma arbete till någon annan med samma yrkeskunskaper.

Läs mera om att fastställa arbetsinkomsten

FöPL-försäkringsavgiften är en viss procent av din FöPL-arbetsinkomst. År 2024 är avgiftsprocenten 24,10 % för företagare mellan 18–52 år eller över 63 år. För 53–62-åringar är avgiftsprocenten 25,60 %.

Som nybliven företagare får du automatiskt 22 % rabatt på avgiften under de fyra första åren!

Läs mer om FöPL-avgiften

Förutom din pension påverkar FöPL-arbetsinkomsten även din sociala trygghet medan du arbetar som företagare. Om du får barn och tar familjeledigt kommer FPA att beräkna din föräldradagpenning utifrån FöPL-arbetsinkomsten. Om du blir sjuk kommer din sjukdagpenning från FPA likaså att beräknas utifrån FöPL-arbetsinkomsten. Om din arbetsinkomst är minst 14 803 euro om året (2024) kan du gå med i Företagarnas Arbetslöshetskassa.

Ansök om ändring av arbetsinkomsten i Varma Onlinetjänst

Hur påverkar FöPL-arbetsinkomsten mina sociala förmåner?

FöPL-försäkringen tryggar din utkomst. FöPL-arbetsinkomsten påverkar inte enbart din ålderspension utan utgör även grunden för andra pensioner i enlighet med arbetspensionslagarna och olika förmåner som du kan vara berättigad till redan innan du når din lägsta pensionsålder för ålderspension.

Företagarens pensionstillväxt är 1,5 procent av den årliga FöPL-arbetsinkomsten.

Ett undantag för detta utgör FöPL-försäkrade 53–62-åringar vars pensionstillväxt är 1,7 procent av FöPL-arbetsinkomsten under övergångsperioden 2017–2025.

Vid beräkning av sjukdagpenningen tillämpar FPA årsinkomsten som grundar sig på företagarens FöPL-arbetsinkomst. Årsinkomsten beräknas utifrån 12 kalendermånader före kalendermånaden innan sjukdagpenningen inletts. Om FöPL-arbetsinkomsten har ändrats under granskningsperioden på 12 månader, tillämpar FPA den genomsnittliga arbetsinkomsten vid beräkningen.

Företagaren är berättigad till sjukdagpenning om hen är arbetsoförmögen på grund av sjukdom och har varit i förvärvsarbete som arbetstagare eller företagare minst 3 månader innan arbetsoförmågan. Om arbetsvillkoret inte uppfylls, kan sjukdagpenning fås först när arbetsoförmågan har pågått oavbrutet i 10 dagar.

Läs mer on företagarens sjukdagpennig på FPA:s webbsida

FöPL-försäkringen pausas inte på grund av kort sjukledighet. FöPL-försäkringen går dock att avsluta på grund av längre sjukledighet. Teckna en ny försäkring när du återgår till arbetet efter sjukledigheten.

FöPL-försäkringen tryggar företagarens utkomst även vid händelse av arbetsoförmåga. Du kan beviljas tillfälligt rehabiliteringsstöd eller permanent invalidpension under tiden för en långvarig sjukdom när du inte kan återvända till arbetet till exempel med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering. Storleken på din FöPL-arbetsinkomst påverkar stödets och pensionens storlek.

Läs mer on invalidpension

Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering

Med FöPL-försäkringen tryggar du din utkomst även under föräldraledigheten. I FPA:s föräldradagpenning ingår graviditets- och föräldrapenning samt partiell föräldrapenning. Grunden för beloppet för dessa dagpenningar är årsinkomsten, som beräknas utifrån företagarens FöPL-arbetsinkomst.

Årsinkomsten beräknas utifrån 12 kalendermånader före kalendermånaden innan föräldradagpenningen inletts. Om FöPL-arbetsinkomstens belopp har ändrats under de 12 månaderna, tillämpas den genomsnittliga arbetsinkomsten.

Läs mer om föräldradagpenning till företagare på FPA:s webbsida

Om du inte arbetar under föräldraledigheten, kan din FöPL-försäkring avslutas den sista dagen som du arbetar. Teckna en ny försäkring när du återgår till arbetet.

Gör en uppsägningsansökan i Varma Onlinetjänst

Om du arbetar under föräldraledigheten avslutas inte FöPL-försäkringen. En justering av din FöPL-arbetsinkomst är dock på sin plats om din arbetsinsats i företaget minskar under föräldraledigheten.

Ansök om ändring av arbetsinkomsten i Varma Onlinetjänst

Även företagare kan bli arbetslösa. Med FöPL-försäkringen tryggar du din utkomst även om du blir arbetslös.

När din FöPL-arbetsinkomst är minst 14 803 euro (2024) kan du vara berättigad till grunddagpenning från FPA. Om din FöPL-arbetsinkomst är mindre än detta, kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA.

Du kan beviljas inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning om din FöPL-arbetsinkomst är minst 14 803 euro (2024) och du hör till Företagarkassan. Den inkomstbundna arbetslöshetsdagpenningen grundar sig på din FöPL-arbetsinkomst. Genom att hålla din FöPL-försäkring aktuell och ansluta dig som medlem till en arbetslöshetskassa, har du rätt till arbetslöshetsersättning som grundar sig på din inkomstnivå om du blir arbetslös.

När du har en FöPL-försäkring kan du även teckna en frivillig olycksfallsförsäkring för företagare. Olycksfallsförsäkringens årsarbetsinkomst binds till din FöPL-arbetsinkomst. Din FöPL-arbetsinkomst påverkar även ersättningen för inkomstbortfall och pensioner som kan följa efter en arbetsolycka.

FöPL-försäkringen erbjuder skydd även vid en familjeförsörjares bortgång.

Läs mer om familjepension det vill säga barn- och efterlevandepension

Det är enkelt att teckna FöPL-försäkring på webben eller per telefon

Du kan snabbt teckna en FöPL-försäkring på webben. För försäkringsansökan behöver du bara:

  • 2–5 minuter
  • nätbankskoder eller Mobilcertifikat.

Om du redan har en FöPL-försäkring någon annanstans säger vi upp den åt dig.

Om du är ny företagare får du automatiskt 22 % rabatt på FöPL-avgiften under de fyra första åren.

Teckna en FöPL-försäkring

Du kan också teckna en FöPL-försäkring per telefon. Ring oss på 010 192 100 så går vi igenom din situation tillsammans. Vi kan sköta allt som berör FöPL-försäkringen åt dig.

Du når vår kundtjänst från måndag till fredag klockan 8–16.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina FöPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • ansöka om ändring av din FöPL-arbetsinkomst
  • granska tidigare och kommande FöPL-avgifter
  • be om mer betalningstid för fakturor.

Logga in på tjänsten med dina personliga bankkoder.