Työkyvyttömyysriskien tunnistaminen

Megatrendit, kuten digitalisaatio, työn murros ja ilmastonmuutos – tai pandemia – muuttavat elinkeinorakennetta sekä yritysten ja organisaatioiden toimintaedellytyksiä. Samalla ne muuttavat työskentelyolosuhteita, työtapoja, organisoitumista ja johtamista. Myös työssä jaksaminen, työkyvyn haasteet ja riskit muuttuvat. On tärkeää ymmärtää, miten työkykyjohtaminen vaikuttaa työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja kestäviin työuriin.

Johda työkykyä ja tunnista riskit

Tiedätkö, millaista työkykyä organisaatiossasi tehtävä työ tulevaisuudessa vaatii?

Mitkä ovat suurimmat riskit työntekijöidesi työkyvylle juuri nyt?

Mitä haittaa työkyvyttömyysriskit voivat liiketoiminnallesi aiheuttaa?

Hyödynnä olemassa olevaa tietoa

Varmaan kertyy jatkuvasti valtavasti tietoa asiakasyritystemme työntekijöiden työkyvystä ja työkyvyttömyyteen johtaneista poluista. Analysoimme tätä tietoa mm. robotiikan avulla ja jalostamme sitä niin, että asiakkaanamme voit hyödyntää tietoa oman organisaatiosi työkyvyttömyysriskien ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimusosastomme tuottaa sekä omien että kumppaneiden kanssa tehtävien tutkimusten avulla tietoa työkyvystä tueksesi.

Tutustu tarkemmin Varman tutkimuksiin

Kartoita yrityksesi työkyvyttömyysriskit

Olemme rakentaneet uuden työkalun, jonka avulla voit kartoittaa organisaatiosi työkyvyttömyysriskit entistä tarkemmin. Mitä tarkempi ja varhaisempi ymmärrys mahdollisista riskeistä on, sitä helpompi toimintaa on kehittää ennakoivasti ja mahdollisimman vaikuttavasti. Riskikartoittimen saat käyttöösi Varma Asioinnissa.

Kirjaudu Varma Asiointiin

Pysy ajan tasalla työntekijöiden tilanteesta

Varman asiakkaana käytössäsi ovat Tunne työkykysykli -kyselyt, joilla voit kartoittaa henkilöstösi työkykyyn vaikuttavia tekijöitä säännöllisesti. Kyselyitä on eri tarkoituksiin ja tilanteisiin: Tuntuma-kyselyllä tarkistat tilanteen vaikka kuukausittain ja halutessasi syvempää tietoa voit tehdä Ote-kyselyn esimerkiksi kerran vuodessa. Kyselyt voit ottaa käyttöön asiointipalvelussamme.

Kirjaudu Varma Asiointiin

Varmista riittävä osaaminen

Kaikilla työntekijöillä on hyvä olla riittävästi tietoa omaan työkykyyn vaikuttavista tekijöistä, kuten siitä, miten varmistaa palautuminen tai tunnistaa uupumisen merkit. Esihenkilöillä on erityinen vastuu ja velvollisuus huolehtia työn sujumisesta terveellisesti ja turvallisesti sekä havaita työkykyä uhkaavat riskit. Yrityksen henkilöstöasioista vastaavan taas tulee useimmiten hallita koko työkykyjohtamisen kokonaisuus ja vastata esimerkiksi sujuvasta työterveysyhteistyöstä. Varma Akatemiasta löytyy runsaasti kursseja ja muita digitaalisia sisältöjä ja työkaluja, joiden avulla osaamista voi kehittää. Varma Akatemia on kaikkien Varman asiakasyritysten työntekijöiden vapaasti käytettävissä.

Kirjaudu Varma Akatemiaan

Jo yli 500 asiakasorganisaatiotamme on kartoittanut työkyvyttömyyden riskejä Varma Asioinnissa

Oletko sinä? Mitä tarkempi ja varhaisempi ymmärrys mahdollisista työkyvyttömyysriskeistä on, sitä helpompi toimintaa on kehittää ennakoivasti ja mahdollisimman vaikuttavasti.

Alla tuloksia asiakasorganisaatioissa havaituista työkyvyttömyysriskeistä.

Kartoita oman organisaatiosi työkyvyttömyysriskejä Varma Asioinnissa

Työn kuormittavuuteen sisältyy työtehtävien fyysinen ja tiedollinen kuormittavuus sekä työn organisointiin ja vuorovaikutukseen liittyvät kuormitustekijät.
Keskeisiä tunnistettuja riskejä
 1. 1

  Vaikutusmahdollisuudet työhön

  Hyvät vaikutusmahdollisuudet työssä edistävät työkykyä. Vaikuttamisen keinoja on hyvä pohtia yhdessä työntekijöiden kanssa. Kiinnitä huomiota esimerkiksi työntekijöiden mahdollisuuksiin vaikuttaa työtehtäviinsä, työaikoihinsa ja päätöksentekoon.
 2. 2

  Työn fyysinen kuormittavuus

  Työn fyysinen kuormitus voi aiheuttaa haittaa työntekijän työ- ja toimintakyvylle. Tunnista erilaiset työtehtäviin liittyvät kuormitustekijät (kuten työasennot, työliikkeet, liikkuminen, fyysisen voiman käyttö) sekä ne henkilöt/työyksiköt, jotka altistuvat huomattavalle kuormitukselle. Tukea kuormituksen tunnistamiseen ja vähentämiseen sekä terveysvaarojen arviointiin saat työterveyshuollolta, jonka asiantuntemusta voit hyödyntää myös toimenpiteiden suunnittelussa ja kohdentamisessa.
 3. 3

  Johtamisen tavat ja rakenteet

  Johtaminen ja esihenkilötyö ovat yhteydessä työkykyyn. Johtamiseen ja esihenkilötyöhön liittyvän osaamisen vahvistaminen on keskeistä työkyvyn edistämiseen. On tärkeää, että johtaminen perustuu yhteisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin, ja että tiedonkulku sekä vuorovaikutus ovat sujuvaa. Kiinnitä huomiota myös päätöksentekoprosesseihin ja siihen, että työn tavoitteista keskustellaan säännöllisesti yhdessä.
Työkykyjohtamisen strategiseen tasoon sisältyy ymmärrys työkyvyn kokonaistilanteesta, tavoitteellinen ja suunnitelmallinen johtaminen, päätöksenteko sekä henkilöstön osallistaminen.
Keskeisiä tunnistettuja riskejä
 1. 1

  Sairauspoissaolojen määrä

  Sairauspoissaolot, etenkin pitkittyneet tai toistuvat poissaolot, voivat lisätä työkyvyttömyyseläkkeen riskiä. Riittävän varhainen reagointi tukee työkykyä ja työssä jatkamista.
 2. 2

  Työkyky strategisena tekijänä

  Työkyvyn huomiointi strategisena tekijänä tukee organisaationne toiminnan tuloksellisuutta. Kun henkilöstön työkyky vastaa mahdollisesti muuttuvan työn vaatimuksia, on onnistuminen ja menestyminen mahdollista niin organisaatiolle kuin työntekijälle. Varmista, että työkyvyn johtaminen on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Yhteinen ymmärrys työkyvyn johtamisen prosesseista ja päätöksentekotavoista ovat avainasemassa.
 3. 3

  Työkyvyn ja kuormitustekijöiden tilannekuva

  Ajantasainen tilannekuva henkilöstön työkyvystä ja siihen vaikuttavista tekijöistä luo pohjan suunnitelmalliselle työkyvyn edistämiselle. Tilannekuva auttaa teitä myös kohdentamaan työkyvyn tuen toimenpiteet keskeisiin riskitekijöihin ja -ryhmiin. Varmista, että teillä on yhteinen ymmärrys työn luonteesta sekä keskeisistä työn kuormitustekijöistä. Keinoja tilannekuvan tarkentamiseen ovat mm. yhteinen keskustelu työpaikalla, työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö sekä henkilöstölle suunnatut kyselyt.
Työkyvyn toimintamalleihin sisältyy työkykyä tukevat käytännöt, työkyvyn havainnointi ja toimenpiteet sekä eri toimijoiden välinen yhteistyö.
Keskeisiä tunnistettuja riskejä
 1. 1

  Työssä suoriutumisen seuranta

  Mahdollisuudet seurata työn etenemistä ja tulosten saavuttamista tukevat työkykyä. Työssä suoriutumiseen vaikuttaa myös koettu työn mielekkyys ja merkityksellisyys. Mieti keinoja suoriutumisen seurantaan myös silloin, jos lähiesihenkilöä ei ole tai hänellä ei ole mahdollisuuksia seurantaan läheltä. Varmista, että teillä on selkeät ja yhteiset toimintatavat tilanteisiin, joissa työssä suoriutuminen poikkeaa tavoitellusta.
 2. 2

  Työkyvyn haasteiden ratkaiseminen

  Työkyvyn haasteisiin tulee etsiä ratkaisuja mahdollisimman varhain. Tällöin etenemisvaihtoehtoja on yleensä enemmän. Kehittämisen kohteena voi olla esim. työn organisointi, johtaminen, työn sujuvuus, motivaatio, osaaminen tai terveydentila. Tarkastele työkykyä suhteessa työhön ja sen muutoksiin. On tärkeää havaita, milloin työkyky ei enää vastaa työn vaatimuksia. Esimerkiksi yhteinen työn kehittäminen sekä yksilön tukeminen työssä suoriutumisessa tai terveydellisissä haasteissa voivat olla toimivia ratkaisuja.
 3. 3

  Rekrytointi- ja perehdyttämiskäytännöt

  Jo rekrytointi- ja perehdytysvaiheessa on tärkeä varmistaa, että työ on tekijälleen innostavaa, motivoivaa sekä oman osaamisen ja voimavarojen mukaista, eikä miltään osin vaaranna työkykyä. Tällöin työkyvyllä on edellytykset säilyä, ja työntekijä voi antaa työlleen täyden panoksen. Pohdi, voisiko työkyvyn näkökulman huomioida paremmin jo rekrytointivaiheessa. Työntekijän kanssa kannattaa keskustella myös perehdytysaikana siitä, vastaavatko työkyky ja työn vaatimukset toisiaan, ja mikä työssä mahdollisesti kuormittaa.
Tiedot haettu Varma Asioinnista 14.06.2024

Apua asiointiin

Hoida työkykyasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

 • kartoittaa organisaatiosi työkyvyttömyysriskit
 • tarkastella työkykyyn liittyvää dataa ja analyyseja
 • tehdä työkykyjohtamisen toimintasuunnitelman.