Identifiering av risker för arbetsoförmåga

Megatrender såsom digitalisering, arbetslivets omvälvningar och klimatförändringar – eller en pandemi – orsakar strukturomvandlingar och förändrar verksamhetsförutsättningarna för företag och organisationer. Samtidigt påverkar de arbetsförhållandena, arbetssätten, organiseringen och ledarskapet. Även utmaningarna och riskerna kring arbetsförmågan förändras. Det är viktigt att förstå hur riskerna för arbetsoförmåga förändras och hur de kan påverkas.

Vi hjälper dig att bygga en stabil grund

Vet du vilken typ av arbetsförmåga arbetet i din organisation kräver i framtiden?

Vilka är de största riskfaktorerna för dina arbetstagares arbetsförmåga just nu?

Hurdan skada kan riskerna för arbetsoförmåga orsaka för din verksamhet?

Utnyttja befintlig information

Varma får hela tiden in information om arbetshälsan hos arbetstagarna i våra kundföretag och vilka faktorer som bidragit till deras arbetsoförmåga. Vi analyserar denna information bl.a. med hjälp av robotik och bearbetar den så att våra kunder kan använda informationen för att förebygga risker för arbetsoförmåga i sin organisation. Vår forskningsavdelning producerar information om arbetshälsan för dig genom både egna undersökningar och samarbetsundersökningar.

Läs mer om Varmas forskningsverksamhet

Kartlägg riskerna för arbetsoförmåga i ditt företag

Vi har skapat ett nytt verktyg som hjälper dig att kartlägga riskerna för arbetsoförmåga i din organisation bättre än någonsin. Ju bättre och tidigare du förstår eventuella risker, desto lättare är det att utveckla verksamheten proaktivt och effektivt. Du kan använda Riskkartläggningen i Varma Onlinetjänst.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Håll dig uppdaterad om arbetstagarnas situation

Som kund hos Varma får du tillgång till Känn arbetsförmågecyklerna-enkäterna som hjälper dig att regelbundet kartlägga faktorer som påverkar arbetstagarnas arbetsförmåga. Det finns enkäter för olika syften och situationer: Med enkäten Känsla kan du följa upp situationen till exempel månadsvis och om du vill ha mer detaljerad information kan du utföra enkäten Grepp exempelvis en gång om året. Du kan börja använda enkäterna i Varma Onlinetjänst.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Säkerställ tillräckliga kunskaper

Alla arbetstagare bör ha tillräcklig information om faktorerna som påverkar deras egen arbetsförmåga, till exempel hur de säkerställer sin återhämtning eller känner igen varningssignaler på utbrändhet. Det är chefens uppgift och skyldighet att garantera hälsosamt och säkert arbete samt upptäcka riskfaktorer som hotar arbetsförmågan. Företagets HR-ansvariga har i allmänhet koll på ledningen av arbetsförmågan som helhet och ansvarar till exempel för ett smidigt samarbete med företagshälsovården. I Varma-Akademin finns många kurser och annat digitalt innehåll och verktyg för att utveckla kunskaperna. Alla arbetstagare hos Varmas kundföretag kan fritt använda Varma-Akademin. Varma-Akademins innehåll är för det mesta på finska.

Logga in på Varma-Akademin (på finska)

Över 500 av våra kundföretag har redan kartlagt risker för arbetsoförmåga i Varma Onlinetjänst

Har du? Ju bättre och tidigare du förstår eventuella risker för arbetsoförmåga, desto lättare är det att utveckla verksamheten proaktivt och effektivt.

Nedan finns resultat med risker för arbetsoförmåga som upptäcktes i kundorganisationerna.

Kartlägg riskerna för arbetsoförmåga i din egen organisation i Varma Onlinetjänst

Arbetsbelastningen inkluderar arbetsuppgifternas fysiska och kognitiva belastning samt belastningsfaktorer i samband med arbetets organisering och interaktion i arbetet.
Viktiga risker
 1. 1

  Möjligheter att påverka arbetet

  Goda möjligheter att påverka sitt eget arbete leder till bättre arbetsförmåga. Lägg vikt vid exempelvis arbetstagarnas möjligheter att påverka sina uppgifter och arbetstider samt beslutsfattandet. Fundera tillsammans på olika sätt att öka möjligheterna att delta och påverka. I många uppgifter är det möjligt att låta arbetstagarna uteckla och omdesigna arbetets innehåll, arbetsmetoderna samt arbetstiden och platsen så att arbetet känns mer meningsfullt. En annan bra idé är att uppmuntra arbetstagarna till att vara mer aktiva och delta på arbetsplatsen.
 2. 2

  Arbetets fysiska belastning

  Fysisk arbetsbelastning kan leda till nedsatt arbets- eller funktionsförmåga. Identifiera olika belastningsfaktorer i arbetet (som arbetsställningar, rörelser och behov av fysisk styrka) samt de personer/enheter som utsätts för betydande belastning i arbetet. Du kan vid behov får hjälp av företagshälsovården för att identifiera och minska belastningen samt bedöma hälsorisker i arbetet och utnyttja dess expertis för att planera och inrikta åtgärder.
 3. 3

  Ledarskapsmetoder och strukturer

  Ledarskap och chefsarbete har ett samband med arbetstagarnas arbetsförmåga. Se till att ledarskapet bygger på gemensamma mål och arbetssätt, att ni diskuterar målen regelbundet och har fungerande beslutsprocesser, informationsutbyte och samspel i organisationen. Att stärka ledarskaps- och chefsfärdigheterna är ett av de viktigaste sätten att främja arbetsförmågan.
Strategisk ledning av arbetsförmågan bygger på förståelse för helhetsläget, målinriktat och systematiskt ledarskap, beslutsfattande samt personalens delaktighet.
Viktiga risker
 1. 1

  Antal sjukfrånvaro

  Sjukfrånvaro, särskilt långvarig eller upprepad sådan, kan öka risken för invalidpension. Genom att reagera i god tid kan man stödja arbetsförmågan och hjälpa arbetstagarna att arbeta längre.
 2. 2

  Arbetsförmåga som strategisk faktor

  Att beakta arbetsförmågan som en del av strategiarbetet bidrar till organisationens lönsamhet. När personalens arbetsförmåga matchar eventuella förändrade krav i arbetet kommer både organisationen och arbetstagarna att prestera bättre. Säkerställ en målinriktad och systematisk ledning av arbetsförmågan. En gemensam uppfattning om processerna och beslutsfattandet är avgörande när det gäller ledning av arbetsförmågan.
 3. 3

  Lägesbild för arbetsförmåga och belastningsfaktorer

  En uppdaterad lägesbild över personalens arbetsförmåga och påverkande faktorer skapar en stabil grund för systematiskt främjande av arbetsförmågan. Lägesbilden hjälper er också att inrikta era stödåtgärder på de viktigaste riskfaktorerna och riskgrupperna. Säkerställ att ni har en gemensam uppfattning om vad arbetet inbegriper och vilka faktorer som orsakar belastning. En lägesbild kan upprättas genom bland annat diskussioner på arbetsplatsen, samarbete med företagshälsovården och personalenkäter.
Verksamhetsmodellerna inkluderar företagets stödrutiner för och observation av arbetsförmågan samt relaterade åtgärder och samarbete med olika aktörer.
Viktiga risker
 1. 1

  Uppföljning av arbetsprestationer

  Uppföljning av hur arbetet fortskrider och hur målen uppnås bidrar till bättre arbetsförmåga. Prestationerna påverkas också av om arbetet upplevs som meningsfullt och viktigt. Försök hitta uppföljningssätt även för personer som inte har någon närmaste chef eller som i övrigt saknar möjligheter till uppföljning. Säkerställ att ni har tydliga och enhetliga tillvägagångssätt för situationer där prestationerna avviker från målen.
 2. 2

  Att lösa problem med arbetsförmågan

  Det är viktigt att lösa problem med arbetsförmågan så tidigt som möjligt, för då har man vanligen fler sätt att hantera situationen. Till vanliga utvecklingsområden hör hur arbetet är organiserat och hur det flyter på, ledarskap, motivation, kompetensutveckling eller hälsorelaterade frågor. Iaktta arbetsförmågan i förhållande till arbetet och hur den har förändrats. Det är viktigt att upptäcka om någons arbetsförmåga inte längre motsvarar kraven som ställs i arbetet. Att utveckla arbetet tillsammans och ge individuellt stöd kan vara fungerande lösningar om någon har problem med att klara sitt arbete eller med hälsan.
 3. 3

  Rekrytering och inskolning

  Det är viktigt att redan i rekryterings- och inskolningsstadiet satsa på att göra arbetet inspirerande och motiverande samt få det att motsvara arbetstagarens kunskaper och resurser utan att det äventyrar arbetsförmågan på något sätt. Då skapar man goda förutsättningar för att arbetstagaren att bevara sin arbetsförmåga och arbeta med fullt engagemang. Fundera över om ni kan beakta detta perspektiv bättre redan i rekryteringsskedet. Fråga även i samband med inskolningen om arbetets krav motsvarar arbetstagarens arbetsförmåga och vilka belastningsfaktorer som eventuellt finns i arbetet.
Data hämtade 18.04.2024

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina ärenden gällande arbetsförmågan på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • kartlägga riskerna för arbetsoförmåga i din organisation
 • granska data och analyser gällande arbetsförmåga
 • göra upp en plan för ledning av arbetsförmågan.
Logga in på Varma Onlinetjänst