Varmas FöPL-justeringar gick smidigt till – företagarnas arbetsinkomst steg i genomsnitt med 3 870 euro

I juni inledde Varma de regelbundna justeringarna av FöPL-arbetsinkomsten utifrån FöPL-lagändringen. Enligt lagen ska arbetspensionsbolagen i fortsättningen justera arbetsinkomsten vart tredje år. Under hösten justerade Varma arbetsinkomsterna för 12 000 företagare. Arbetsinkomsten steg i genomsnitt med 3 870 euro. År 2024 justerar vi FöPL-arbetsinkomsterna för FöPL-försäkringar som börjat före 1.1.2023, vilkas arbetsinkomst är mindre än 25 000 euro och vilkas FöPL-arbetsinkomst tidigare har fastställts eller väsentligen ändrats för minst tre år sedan.

Det första året för Varmas FöPL-justeringar gick enligt planerna. Efter vårens framgångsrika testgrupper skickades veckovisa FöPL-justeringsbrev till företagarna under perioden augusti–oktober. Spridningen över en längre period gav kundtjänsten gott med tid att svara på eventuella förfrågningar.

– Lagändringen innebar att skapa en helt ny process och vi ville att den genast från början skulle vara så smidig och enkel som möjligt för våra kunder. Varma Onlinetjänst fungerade bra som vår huvudsakliga kanal att sköta ärenden i och våra kunder som behövde uppgifter och anvisningar fick den hjälp de behövde. Man kan gott säga att Varmas FöPL-justeringar gick smidigt till och enligt planerna, konstaterar Riikka Nivus, direktör för försäkringstjänster.

Varma justerade arbetsinkomsterna för 12 000 företagare

Inom arbetspensionsbranschen justerades arbetsinkomsterna för företagare vars arbetsinkomst underskrider 15 000 euro. För Varmas del innebar det 12 000 företagare. Under våren kontaktade vi de vars arbetsinkomster skulle justeras och berättade om hur justeringen går till och tidtabellen.

– Förutom några enstaka fall förstod kunderna varför justeringen behövs. Lagändringen gav oss ett tydligt ramverk och bemyndigande för att säkerställa att den tidigare fastställda arbetsinkomsten fortfarande motsvarar den aktuella situationen och därmed stärker inte bara företagarens pensionstillväxt, utan även övrig social trygghet. Bemötandet var korrekt och förstående, även om situationen kunde se annorlunda ut i sociala medier och övrig media, berättar Nivus.

Företagare vars arbetsinkomst motsvarade värdet på arbetsinsatsen blev informerade om att justeringen är verkställd och arbetsinkomsten inte ändras. Ett sådant meddelande skickades till 15 % av de granskade företagarna.

Om det konstaterades att arbetsinkomsten inte motsvarade arbetsinsatsens värde, gav vi företagaren ett förslag om ny arbetsinkomst. Av dessa företagare motsatte sig 10 % vår föreslagna arbetsinkomst och gav sin egen utredning om omständigheter som kan inverka på arbetsinsatsens värde samt sin syn på arbetsinkomstnivån. Orsakerna till det motstånd som företagarna presenterade i utredningen var till exempel betalningsoförmåga, misstro mot systemet, felaktiga företagsuppgifter och andra pensionsarrangemang.

Av de kunder som mottagit meddelanden om föreslagen arbetsinkomst svarade 27 %.

Företagarna fick ett överklagbart beslut om ändrad arbetsinkomst. En liten del av de som fått beslutet har ansökt om ändring.

Den största delen av de som motsatte sig är verksamma inom frisörbranschen och andra hälsovårdstjänstebranscher och kunder vars rekommenderade arbetsinkomst var 20 000–40 000 euro enligt PSC:s beräknare.

– I dessa fall var beräknarens rekommenderade arbetsinkomst mycket nära företagets omsättning, konstaterar Nivus.

Arbetsinkomsten kommer i fortsättningen att justeras regelbundet

Företagarna vars arbetsinkomst blev justerad i år granskas nästa gång år 2026. Då tillämpas fortfarande en maximal höjning på 4 000 euro för dessa företagare.

År 2024 justerar vi FöPL-arbetsinkomsterna för FöPL-försäkringar som börjat före 1.1.2023, vilkas arbetsinkomst är mindre än 25 000 euro och vilkas FöPL-arbetsinkomst tidigare har fastställts eller väsentligen ändrats för minst tre år sedan. I Varma hör 8 000 personer till denna grupp. Om din FöPL-arbetsinkomst står på tur att justeras år 2024 informerar vi dig under våren om justeringen och senare även som ett separat meddelande en tydlig rekommendation på arbetsinkomsten av oss samt anvisningar för hur du ska gå vidare. Om din arbetsinkomst redan är på rätt nivå eller om den skulle ändras högst 5 procent jämfört med den tidigare, får du ingen ny rekommenderad arbetsinkomst utan endast information om att justeringen gjorts. Enligt vår uppskattning inleds justeringen i maj 2024.

Justeringsprocessen utvecklas nästa år

Arbetspensionsbolagens FöPL-justeringar grundar sig på en FöPL-arbetsinkomstberäknare som Pensionsskyddscentralen (PSC) har utvecklat. För justeringarna nästa år utvecklar PSC beräknaren tillsammans med skattemyndigheterna så att beräknaren noggrannare beaktar omsättningsuppgifter endast i sådana företag som företagaren har innehav i. Uppgifterna som arbetspensionsbolagen får är då kvalitetsmässigt bättre och minskar missförstånd.

Under det andra justeringsåret utvecklas även Varmas egen verksamhet till att bli ännu smidigare och kundvänligare.

 

Tidigare nyheter om ämnet: 

Mer information på varma.fi, Justering av FöPL-arbetsinkomsten.

 

EDIT 21.3.2024: År 2024 justerar vi FöPL-arbetsinkomsterna för FöPL-försäkringar som börjat före 1.1.2023, vilkas arbetsinkomst är mindre än 25 000 euro och vilkas FöPL-arbetsinkomst tidigare har fastställts eller väsentligen ändrats för minst tre år sedan.

Bra att veta!

När behöver jag en FöPL-försäkring år 2024? Hur stor är FöPL-avgiften år 2024? Hur stor är den lägsta FöPL-arbetsinkomsten år 2024? Vilka rabatter får jag på min FöPL-försäkring? FöPL-försäkringen, dvs. företagarens pensionsförsäkring, är en lagstadgad pensionsförsäkring för företagare. Läs mer om nyckeltalen för FöPL-försäkringen år 2024.

Du kunde också vara intresserad av dessa