FöPL-skyldighet

Du behöver en FöPL-försäkring när du arbetar som företagare. FöPL-försäkringen ska träda i kraft den dag då du började arbeta.

När uppfylls FöPL-skyldigheten?

Enligt lag är du skyldig att teckna en FöPL-försäkring om

 • du har fyllt 18 år,
 • du arbetar i ditt eget företag eller som lättföretagare,
 • din företagarverksamhet fortsätter minst fyra månader utan avbrott och
 • din arbetsinkomst, dvs. värdet på din arbetsinsats, är minst 9 010,28 euro (2024).

Huvudregeln är att du behöver en FöPL-försäkring om du arbetar som företagare. FöPL-försäkringen träder i kraft den dag då du börjar arbeta i ditt företag i en sådan omfattning att villkoren för försäkringsskyldighet uppfylls dvs. din arbetsinkomst är minst 751 euro per månad (2024). I allmänhet ska försäkringen träda i kraft den dag då du började arbeta. Du har sex månader på dig att teckna en försäkring.

FöPL-försäkringsskyldigheten och försäkringsavgifterna grundar sig på en arbetsinkomst, som motsvarar värdet av din arbetsinsats i pengar.

Läs mer om FöPL-arbetsinkomst

Du kan bara ha en FöPL-försäkring eftersom en FöPL-försäkring täcker all företagsverksamhet. Om du arbetar som företagare i flera företag, det monetära värdet på din arbetsinsats totalt i alla företag beaktas i beräkningen av din FöPL-arbetsinkomst.

Försäkringen börjar från och med början av följande kalendermånad efter 18-årsdagen. Den övre åldersgränsen för försäkrande beror på den företagarens födelseår:

 • för dom födda i 1957 eller tidigare är den 68 år,
 • för dom födda i 1958-1961 är den 69 år och
 • för dom födda i 1962 eller senare är den 70 år.

Om du verkar som företagare vid sidan av din ålderspension är FöPL-försäkringen frivillig.

Läs mer om företagarens pension på Arbetspension.fi, en tjänst av Pensionsskyddscentralen

Hur påverkar bolagsformen FöPL-skyldighet?

Olika bolagsformer har specifika regler för vilka som anses vara företagare enligt lagen om pension för företagare. Ibland kan en familjemedlem som arbetar i företaget även behöva en egen FöPL-försäkring. Det beror på bolagsform och familjemedlemmens arbete och ställning i företaget. De olika situationerna beskrivs nedan enligt bolagsform.

Du behöver en FöPL-försäkring när du arbetar som näringsidkare eller yrkesutövare och har en firma. Om din make/maka arbetar i ditt företag ska även han/hon försäkras enligt FöPL oavsett om lön utbetalas för arbetet eller inte.

En FöPL-försäkring ska också tecknas för andra familjemedlemmar som arbetar i ditt företag utan lön. Om personen får lön ska du teckna en ArPL-försäkring för honom/henne.

Lättföretagare räknas som företagare i arbetspensionslagstiftningen och behöver en FöPL-försäkring. Om du sysselsätter dig själv och fakturerar dina kunder via en faktureringstjänst ska du teckna en FöPL-försäkring.

Läs mer om FöPL-försäkringen för lättföretagare

Du behöver en FöPL-försäkring om du arbetar i ett aktiebolag i ledande ställning och själv äger över 30 % eller tillsammans med dina familjemedlemmar mer än 50 % av aktiestocken eller röstetalet. Om ägarandelen underskrider ovanstående försäkras du med en ArPL-försäkring.

Delägare som inte är i ledande ställning, men som arbetar och erhåller lön försäkras med en ArPL-försäkring. Även en delägares familjemedlem som inte äger en andel av företaget men som arbetar där och erhåller lön försäkras med en ArPL-försäkring.

Personer i ledande ställning är t.ex.

 • verkställande direktör
 • styrelseledamot
 • administrations- eller affärsområdesdirektör
 • person som på grund av sin ställning har rätt att teckna firma
 • person som äger alla aktier i bolaget eller utövar motsvarande faktisk bestämmanderätt i företaget
 • person som arbetar i företaget och som de facto bestämmer över bolagets verksamhet även om han eller hon formellt inte har en ledande ställning i företaget.

Läs mer om försäkring av aktieägare och aktieägares familjemedlemmar i Pensionsskyddcentralens tjänst

Bolagsmän i öppna bolag behöver en FöPL-försäkring. En bolagsmans familjemedlem som arbetar i företaget och erhåller lön försäkras med en ArPL-försäkring. Familjemedlemmar som inte får lön behöver varken FöPL- eller ArPL-försäkring, eftersom de försäkras inte enligt arbetspensionslagarna.

Ansvariga bolagsmän i kommanditbolag försäkras med en FöPL-försäkring.

En tyst bolagsman som arbetar i företaget och erhåller lön omfattas av ArPL-försäkringen. Om en tyst bolagsman inte erhåller lön behöver han/hon ingen pensionsförsäkring.

Familjemedlemmar till bolagsmän som inte själva är bolagsmän, men som arbetar i företaget och erhåller lön försäkras enligt ArPL. Om de emellertid arbetar utan lön försäkras de inte.

Du behöver en FöPL-försäkring om du arbetar i ledande ställning och ensam har över 30 % eller tillsammans med familjemedlemmar över 50 % av bestämmanderätten. Även delägare som arbetar i bolaget och som personligen ansvarar för företagets åtaganden behöver en FöPL-försäkring.

Delägares familjemedlemmar försäkras enligt ArPL om de arbetar i företaget och får lön. Om de inte får lön försäkras de inte.

Delägare som arbetar i företaget och får lön men som har under 30 % av bestämmanderätten och inte är personligen ansvariga för bolagets åtaganden försäkras enligt ArPL. Om de arbetar utan lön omfattas de inte av en arbetspensionsförsäkring.

Vid tillämpningen av arbetspensionslagarna betraktas följande personer som familjemedlemmar:

 • äkta make/maka eller partner i registrerat partnerskap oberoende av om han eller hon bor med företagaren i samma hushåll
 • sambo som bor i samma hushåll med företagaren.

Följande personer betraktas också som familjemedlemmar om de bor i samma hushåll med företagaren eller företagarens make/maka arbetar i ledande ställning:

 • Barn eller barnbarn
 • Förälder eller mor-/farförälder
 • Adoptivbarn eller adoptivförälder.

Barn som bor i ett eget hushåll räknas inte som familjemedlemmar vid tillämpningen av arbetspensionslagstiftningen. Syskon, morbröder, farbröder, mostrar eller fastrar räknas inte heller som familjemedlemmar oavsett om de bor i samma hushåll med företagaren.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina FöPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • ansöka om ändring av din FöPL-arbetsinkomst
 • granska tidigare och kommande FöPL-avgifter
 • be om mer betalningstid för fakturor.

Logga in på tjänsten med dina personliga bankkoder.