Ledning av arbetsförmågan

Arbetslivet förändras ständigt och det är inte alltid enkelt att värna om och upprätthålla arbetsförmågan. Vi på Varma hjälper dig att identifiera risker för arbetsoförmåga, förebygga och hantera dem med hjälp av inriktade åtgärder och hitta lösningar på enskilda arbetstagares problem med arbetsförmågan. Vi erbjuder forskningsdata och verktyg som hjälper dig att utveckla dina kunskaper. Vi stöder dig i en värld som genomgår en sanslös förändring.

Förstå – Lär känna – Var vaksam – Stöd

Tänk om ni på din arbetsplats kunde förstå varandras arbetsförmågecykler bättre för att veta när och på vilket sätt var och en arbetar bäst och vilket slags stöd var och en behöver i olika situationer? Denna förståelse skulle hjälpa er att både prestera bättre på jobbet och må bättre som individer. Den ökade förståelsen skulle hjälpa er att ta bättre hand om varandra, er själva och er gemensamma arbetsplats.

Förstå vad som menas med hållbar arbetsförmåga och hur den går att utveckla

Varmas forskning, våra experters stöd för att bygga upp en stark arbetsförmågekedja och Varma-Akademins kurser är exempel på hur vi kan hjälpa dig skapa en stark grund för arbetsförmågan i din organisation. Varma-Akademins innehåll är för det mesta på finska.

Lär känna situationen och de individuella cyklerna som påverkar arbetsförmågan i din organisation

Vi hjälper dig att upptäcka förändringar i arbetsförmågan, ställa upp mål och indikatorer för utvecklingen samt utnyttja data och analyser för att arbetsförmågan i din organisation ska förbli på en god nivå i olika cykler.

Var vaksam och identifiera förändringar på arbetsplatsen för att kunna agera i tid

Ibland kommer tidigt stöd också för sent. Därför har vi utvecklat modeller och verktyg som hjälper dig att ingripa i faktorer som äventyrar arbetsförmågan redan före de orsakar sjukfrånvaro – även när arbetet är decentraliserat och du inte träffar arbetstagarna särskilt ofta.

Ge stöd i situationer där arbetsförmågan är hotad

Alla faktorer som försämrar arbetsförmågan går inte att förebygga. Våra experter på arbetsförmåga står till din tjänst och hjälper dig att hitta lösningar t.ex. när en arbetstagare återvänder till arbetet efter en lång sjukfrånvaro eller när arbetsförmågan har försämrats permanent. 

Vad är en arbetsförmågecykel?

Med arbetsförmågecykeln avses arbetsförmågans individuella och arbetsplatsspecifika variationer i förhållande till arbetet och dess utveckling. Bl.a. arbetsförhållandena, arbetets målsättningar, arbetsgemenskapen, hälsan och externa faktorer kan påverka dessa variationer. När arbetet och förändringarna i arbetet är i balans med individens professionella utveckling och egna resurser är det inget problem att upprätthålla arbetsförmågan.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina ärenden gällande arbetsförmågan på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • kartlägga riskerna för arbetsoförmåga i din organisation
  • granska data och analyser gällande arbetsförmåga
  • göra upp en plan för ledning av arbetsförmågan.