Invalidpension

Invalidpensionen kan beviljas antingen permanent eller för en viss tid (rehabiliteringsstöd) och tryggar din utkomst under en lång sjukdom när du inte kan återvända till arbetslivet till exempel med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering.

Pensionsansökan görs efter en sjukdagpenningsperiod

Under en långvarig sjukdom får du vanligtvis sjukdagpenning från FPA. FPA betalar ut sjukdagpenning för högst 300 vardagar, dvs. cirka ett år.
Under perioden med sjukdagpenning har du eventuellt redan talat med din läkare om att återvända till arbetet och om möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering. Om du tänker återvända till arbetet under eller direkt efter perioden med sjukdagpenning kan du ansöka om yrkesinriktad rehabilitering via vår onlinetjänst. Under yrkesinriktad rehabilitering eller studier betalar vi ut rehabiliteringspenning till dig.

Rehabiliteringsstöd och invalidpension efter tiden med sjukdagpenning

Om sjukdomen orsakar arbetsoförmåga som fortsätter efter att rätten till sjukdagpenning upphör och det inte är möjligt att återgå till arbetet ens med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering kan du ansöka om

 •  invalidpension för viss tid, dvs. rehabiliteringsstöd

eller

 • invalidpension tills vidare. 

Vi beviljar invalidpension för viss tid, dvs. rehabiliteringsstöd, om vi bedömer att du är oförmögen att arbeta men kan återfå arbetsförmågan med hjälp av behandling eller rehabilitering. Rehabiliteringsstödet kan beviljas för allt från en månad till flera år som en eller flera successiva perioder.

Vi beviljar permanent invalidpension när vi bedömer att du är oförmögen att arbeta och inte förväntas återfå arbetsförmågan.

Rehabiliteringsstödet eller invalidpensionen börjar i allmänhet när rätten till sjukdagpenning upphör. Förutom själva arbetsoförmågan bedömer vi också hur långvarig den är. Rehabiliteringsstöd eller invalidpension kan beviljas först när din arbetsoförmåga varar i minst ett år utan avbrott.

När du uppnår din lägsta pensionsålder som beror på ditt födelseår ändras invalidpensionen automatiskt till en lika stor ålderspension. Du behöver alltså inte ansöka om ålderspension skilt.

Om du har arbetat vid sidan om invalidpensionen kan du ansöka om pensionen du tjänat in under denna tid på en ålderspensionsansökan när du uppnått din lägsta pensionsålder.

Delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd som stöd vid deltidsarbete

Du kan ansöka om ett förhandsbeslut om delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd om du kan arbeta på deltid trots sjukdomen. Du kan lämna in ansökan medan du fortfarande arbetar på heltid, alltså även utan föregående sjukledighet.

Du kan ansöka om

 • delinvalidpension för viss tid, dvs. partiellt rehabiliteringsstöd

eller

delinvalidpension tills vidare.

Delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd kan även vara ett lämpligt alternativ efter yrkesinriktad rehabilitering i form av arbetsprövning om din arbetsförmåga ännu inte är tillräcklig för heltidsarbete. Partiellt rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension kan beviljas om arbetsoförmågan pågår i minst ett år utan avbrott.

Du måste inte förvärvsarbeta vid sidan om delinvalidpension utan du kan beviljas pensionen trots att du inte arbetar. Delinvalidpension betalas inte ut i form av folkpension.

När du uppnår din lägsta pensionsålder ändras delinvalidpensionen automatiskt till ålderspension och pensionsbeloppet fördubblas. Om du har arbetat vid sidan om delinvalidpensionen kan du ansöka om pensionen du tjänat in under denna tid på en ålderspensionsansökan när du uppnått din lägsta pensionsålder.

Invalidpensionens belopp

Rehabiliteringsstödet och invalidpensionen är lika stora. Delinvalidpensionens och det partiella rehabiliteringsstödets belopp är hälften av en full invalidpension. Om arbetspensionsbeloppet är litet kan du utöver arbetspensionen även få folkpension. Du kan beräkna ditt pensionsbelopp via våra e-tjänster.

Invalidpensionens belopp består av den pension du tjänat in fram tills du förlorade din arbetsförmåga samt inkluderar ofta en så kallad pension för återstående tid. Med återstående tid avses tiden från att arbetsoförmågan började till den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. För denna återstående tid beräknas ett pensionsbelopp som sedan läggs till din intjänade pension.

Om du var under 50 år när du beviljades invalidpension höjs pensionen med en engångshöjning fem år efter att pensionen började. Höjningens storlek beror på pensionstagarens ålder.

Så här gör du ansökan

Det är bra att göra ansökan 2–3 månader före rätten till sjukdagpenning upphör. Gör ansökan först när du har fått ett läkarutlåtande, där läkaren rekommenderar att du beviljas rehabiliteringsstöd eller invalidpension efter din sjukdagpenning.

Med samma ansökan kan du ansöka om invalidpension, rehabiliteringsstöd för viss tid, delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd för viss tid. Om ditt intjänade pensionsbelopp är litet kan du också ansöka om sjukpension i form av folkpension hos FPA på samma ansökan. Då vidarebefordrar vi din ansökan till FPA.

Om du har bott eller arbetat utomlands kan du även ansöka om utländsk pension på invalidpensionsansökan. I Varmas onlinetjänst hittar du bilaga U, Bosättning och arbete utomlands. Med bilagan ger du mer information om din tid utomlands, till exempel uppgifter om arbetsgivare och tider som du arbetat och bott utomlands.

Bifoga ett aktuellt B-läkarutlåtande till ansökan

När du ansöker om invalidpension behöver vi ett B-läkarutlåtande som är högst 6 månader gammalt, där läkaren tar ställning till din arbets- och funktionsförmåga. Om du vill kan du också bifoga andra medicinska utredningar, såsom patientjournaler eller resultat från genomförda rehabiliteringsperioder.

 

Fyll i ansökningsblanketten och skicka bilagorna till Varma

Fyll i invalidpensionsansökan och skicka tillhörande bilagor i Varmas onlinetjänst.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Du kan också skicka ansökan om invalidpension och bilagor till Varma via skyddad e-post:

 1. Ange din e-postadress som avsändare och skannaus(at)varma.fi som mottagare.
 2. Klicka på ”Fortsätt", skriv ett ämne och ditt meddelande och lägg till nödvändiga bilagor. Klicka på ”Skicka".

Skicka i första hand in invalidpensionsansökan och tillhörande bilagor via Varmas onlinetjänst eller skyddad e-post.

Vid behov kan du också skicka ansökningsblanketten och bilagorna per post: Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, PB 3, 00098 VARMA

Du kan skriva ut ansökningsblanketten (ansökan om invalidpension) på arbetspension.fi.

Skriva ut ansökningsblanketten på arbetspension.fi

Handläggningen av din ansökan på Varma

Handläggningen av invalidpension tar i genomsnitt fyra veckor. Observera att handläggningen kan ta längre än normalt om vi tvingas vänta på nödvändiga tilläggsuppgifter för att ge ett beslut.

Du kan följa handläggningen av din ansökan i vår onlinetjänst.

Logga in på Varma Onlinetjänst 

På Varma behandlar en sakkunnigläkare din ansökan tillsammans med en pensionsexpert. Bedömningen av arbetsoförmågan grundar sig på lagen om pension för arbetstagare och utgående ifrån den utvärderar vi din arbets- och funktionsförmåga i vilket som helst arbete som är lämpligt för dig. Utvärderingen av arbetsförmågan är lindrigare först efter att du har fyllt 60 år, då vi bara bedömer din arbetsförmåga i relation till ditt eget arbete och de krav det ställer.

Förutom själva arbetsoförmågan bedömer vi också hur långvarig den är. Rehabiliteringsstöd eller invalidpension kan beviljas om arbetsoförmågan pågår i minst ett år utan avbrott.

Du får ett beslut från oss när din pensionsansökan har behandlats. Om du har valt att sköta dina ärenden elektroniskt får du ett sms när du kan läsa beslutet i Varmas onlinetjänst. Om du inte valt att sköta dina ärenden elektroniskt får du beslutet per post.

Situationer som kan uppkomma i samband med en invalidpensionsansökan

Om din sjukdagpenning upphör innan du har fått ett beslut från Varma kan du anmäla dig som arbetslös arbetssökande på TE-byrån även om du har ett giltigt anställningsförhållande och fortfarande är sjukledig. Kom ihåg att anmäla dig i tid eftersom det inte går att göra retroaktivt. Efter att du anmält dig kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från din arbetslöshetskassa eller arbetslöshetsförmån från FPA för att trygga din utkomst.

Om vi har beviljat dig invalidpension i form av rehabiliteringsstöd för en viss tid och din arbetsförmåga inte återhämtar sig under rehabiliteringstiden kan du skicka in ett nytt giltigt B-läkarutlåtande. Du behöver alltså inte göra en ny ansökan. Skicka det nya utlåtandet till oss senast en månad innan ditt rehabiliteringsstöd upphör.

 • Du har fått ett förhandsbeslut om rätt till delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd eftersom vi bedömt att din arbetsförmåga är nedsatt i den utsträckning att det är nödvändigt. Av förhandsbeslutet framgår pensionsbeloppet och din inkomstgräns, dvs. hur mycket du kan tjäna vid sidan av pensionen. Efter att beslutet beviljas har du 10 månader på dig att komma överens om deltidsarbete med din arbetsgivare.
 • Avtala om deltidsarbete med din arbetsgivare. Det viktigaste är att lönen för deltidsarbetet inte överskrider den månatliga inkomstgränsen som anges i förhandsbeslutet som du fått. Ni ska även tänka på att lönen för deltidsarbete även inkluderar eventuell semesterpenning och många andra lönetillägg som betalas ut under året. Däremot betraktas till exempel kilometerersättning och dagtraktamente inte som likställda med lön. Du är själv ansvarig för att inkomstgränsen inte överskrids.
 • Fyll i anmälan om att övergå till delinvalidpension via våra e-tjänster under Ansökningar och anmälningar eller skicka den ifyllda ansökan till oss per post efter att du har avtalat om din arbetstid och dina arbetsuppgifter och försäkrat dig om att inkomstgränsen inte överskrids. Pensionen kan börja när vi på basis av den mottagna anmälan om pensionering kan konstatera att dina inkomster från deltidsarbetet inte överskrider inkomstgränsen i förhandsbeslutet.
 • Om du börjar eller fortsätter som företagare på deltid måste din företagsverksamhet och arbetsinkomst minska så att de högst utgör 60 % av din arbetsinkomst vid heltidsarbete. Din FöPL-arbetsinkomst kan alltså inte vara högre än den inkomstgräns som meddelats i beslutet (din månatliga inkomstgräns multiplicerad med tolv).

Om den yrkesinriktade rehabiliteringen inte har börjat eller du inte har ansökt om yrkesinriktad rehabilitering bedömer vi möjligheterna till rehabilitering i samband med handläggningen av din pensionsansökan. Därför kan du tillsammans med pensionsbeslutet få ett beslut om rätt till yrkesinriktad rehabilitering oavsett vad beslutet är. Du har tilldelats en rehabiliteringsspecialist hos Varma, kontaktuppgifterna finns på beslutet.

 • FPA kan ha bedömt att du är oförmögen att sköta ditt arbete eller ett motsvarande arbete och redan beviljat dig sjukdagpenning under en lång period. När du ansöker om pension grundar sig bedömningen av arbetsoförmågan på lagen om pension för arbetstagare och utifrån den utvärderar vi hurdant arbete som lämpar sig för din arbets- och funktionsförmåga även för andra lämpliga arbetsuppgifter. Därför är det möjligt att vi avslår din ansökan trots att du har fått sjukdagpenning i nästan ett år och din behandlande läkare har bedömt att du inte kan arbeta. Utvärderingen av arbetsförmågan är lindrigare först efter att du har fyllt 60 år, då vi bara bedömer din arbetsförmåga i relation till ditt eget arbete och de krav det ställer.
 • Om din ansökan avslås och din sjukdagpenning har upphört kan du anmäla dig som arbetslös arbetssökande på TE-byrån även om du har ett giltigt anställningsförhållande och fortfarande är sjukledig. Kom ihåg att anmäla dig i tid eftersom det inte går att göra retroaktivt. Efter att du anmält dig kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från din arbetslöshetskassa eller arbetslöshetsförmån från FPA för att trygga din utkomst.
 • Du har rätt att att överklaga beslutet. Med beslutet får du anvisningar för hur du kan söka ändring.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina invalidpensionsärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • ansöka om invalidpension och skicka bilagor
 • följa handläggningen av din ansökan
 • kontrollera din inkomstgräns
 • skicka meddelanden om ditt invalidpensionsärende.
Logga in på Varma Onlinetjänst