FöPL-försäkringens pris

FöPL-försäkringens pris beror på din arbetsinkomst. Om du är en nybliven företagare får du 22 % rabatt på FöPL-avgiften under de fyra första åren. Du kan dra av FöPL-avgiften helt i beskattningen.

Hur beräknas FöPL-försäkringens pris?

FöPL-avgiften beräknas enligt din FöPL-arbetsinkomst. Med tanke på ditt pensions- och socialskydd är det viktigt att din FöPL-arbetsinkomst är på rätt nivå från första början. År 2024 är den nedre gränsen för FöPL-försäkringen 9 010,28 € och den övre 204 625 € (år 2024). Du kan gå med i företagarnas arbetslöshetskassa om arbetsinkomsten uppgår till minst 14 803 € (år 2024).

Procentsatsen för avgifterna fastställs årligen av social- och hälsovårdsministeriet. I år 2024 är procentsatserna

 • 24,10 % i åldern 18–52 år
 • 25,60 % i åldern 53–62 år
 • 24,10 % i åldern 63–69 år

Avgiftsprocenten för företagare över 53 år träder i kraft från ingången av det år som följer efter att företagaren fyllt 53 år och fortsätter till slutet av det kalenderår företagaren fyller 63 år.

Förfallomånaderna och antalet förfallodagar påverkar också FöPL-avgiften. Läs mer om hur förfallomånaderna påverkar avgiften.

Prova på FöPL-räknare och beräkna hur din arbetsinkomst påverkar FöPL-avgifterna, socialskyddet och pensionen.

Läs tabellen över sociala avgifter och gränsbelopp

Rabatt för nya företagare i fyra år

Som nyetablerad företagare får du 22 % rabatt i fyra år (48 månader). Rabattperioden kan användas i högst två delar. Om du tecknar en FöPL-försäkring för första gången och din försäkring inledningsvis gäller till exempel i tio månader har du fortfarande kvar 38 månader av rabattperioden som du kan använda om du tecknar en andra FöPL-försäkring senare.

Kan man dra av FöPL-avgifterna i beskattningen?

FöPL-avgifterna är helt och hållet avdragbara i beskattningen! Om du betalar dina FöPL-avgifter själv kan du dra av dem i din personliga beskattning. Om företaget betalar dina FöPL-avgifter ska du dra av dem i företagets beskattning. Fyll i skattedeklarationen enligt skattemyndighetens anvisningar.

Granska dina FöPL-avgifter i Varma Onlinetjänst

Vi meddelar arbetsinkomsten för FöPL-försäkrade till skattemyndigheten årligen. Vi meddelar inte FöPL-avgifter till skattemyndigheten.

Läs mer i vår artikel: Hur drar jag av FöPL-avgifterna i beskattningen – åtta råd för företagare

När förfaller FöPL-avgifterna?

FöPL-avgiften förfaller till betalning den 20:e dagen i månaden eller därpå följande bankdag. Du kan välja 1, 2, 3, 4, 6 eller 12 rater om året. Man kan ändra betalningssätt under året förutsatt att hälften av avgifterna förfaller före augusti.

Förfallomånaderna och antalet förfallodagar påverkar FöPL-avgiften. FöPL-avgiften är lägst om du betalar den i en rat i januari. Om du betalar i början av året får du tillgodoräkna dig ränta. Om du betalar i slutet av året kommer du att debiteras ränta. Testa vår praktiska företagarens räknare, som hjälper dig hitta förfallomånader som passar dig bäst.

Testa FöPL-räknaren

Du kan lätt ändra betalningssätt i Varma Onlinetjänst: FöPL-försäkring > Försäkringens uppgifter > Ändra antalet betalningsposter.

Varmas egna inkassorådgivare hjälper dig

Vid behov kan du ansöka om mer betalningstid i Varma Onlinetjänst: FöPL-försäkring > Fakturor > Ansök om betalningstid för dina fakturor. På betalningstiden tillämpas dröjsmålsränta (12,5 % i 2024). Varmas inkassorådgivare hjälper dig att hitta den bästa lösningen för ditt betalningsläge. Tveka inte att kontakta oss! Vi tar ut en avgift på 40 euro för betalningspåminnelser.

Logga in på Varma Onlinetjänst

FöPL-räkningarna som e-faktura

Om ditt företag betalar din FöPL-avgift och företaget använder nätfakturering kan du meddela din nätfakturaadress och operatör via Varma Onlinetjänst: FöPL-försäkring > Försäkringens uppgifter > Fakturans mottagare > Redigera.

Meddela din nätfakturaadress via Varma Onlinetjänst

Om du betalar din FöPL-avgift själv kan du aktivera e-fakturaavtalet i din personliga nätbank. Vi får automatiskt information om e-fakturaavtalet från banken.

Om du vill ta emot FöPL-fakturor per e-post, meddela den e-postadress dit du vill få fakturorna i Varma Onlinetjänst: FöPL-försäkring > Försäkringens uppgifter > Fakturans mottagare > Redigera.

Ange din e-postadress för FöPL-fakturor

Flexibla FöPL-avgifter

Som företagare kan du ansöka om flexibel betalning av FöPL-avgifterna enligt din ekonomiska situation. När det går bra för företaget kan du förbättra ditt pensionsskydd genom att betala tillskottsavgift. Du kan också sänka avgifterna tillfälligt. Förändringen gäller alltid ett kalenderår åt gången och under ett och samma kalenderår är det endast möjligt att flexa en gång.

Du kan betala en tillskottsavgift på 10–100 procent. För tillskottsavgiften sänder vi en separat faktura, som ska betalas under flexåret. När du betalar en tillskottsavgift kan det totala avgiftsbeloppet under året dock inte överstiga avgiften beräknat enligt FöPL-arbetsinkomstens högsta belopp (204 625 € i år 2024). Tillskottsavgift kan du betala varje år om du så vill och dra av den i beskattningen på samma sätt som andra FöPL-avgifter.

Du kan minska försäkringsavgiften med 10–20 procent. När du minskar avgiften kan det totala avgiftsbeloppet under året dock inte understiga avgiften beräknad enligt FöPL-arbetsinkomstens lägsta belopp (9 010,28 € i år 2024). Du kan minska avgiften i högst tre år under sju kalenderår i följd.

Ansök om flexibel betalning i Varma Onlinetjänst

Skicka ett skriftligt meddelande när du vill utnyttja din flexrätt. Det enklaste sättet att ansöka om flexibel betalning är att skicka ett meddelande till oss via Varma Onlinetjänst. Gör ansökan i god tid, eftersom din ansökan måste behandlas och tillskottsavgiften betalas under flexåret. Uppge i meddelandet i vilken riktning du vill flexa och hur mycket, antingen i procent eller i euro.

Du kan betala FöPL-avgifterna flexibelt om

 • din försäkring är i kraft hela det år du flexar,
 • din försäkring är i kraft hela kalenderåret i ett och samma arbetspensionsbolag,
 • du inte har några obetalda utestående FöPL-avgifter,
 • du inte får rabatt för nyetablerade företagare och
 • du ännu inte får arbetspension från Finland (gäller även deltidspension och partiell ålderspension).

Flexrätten dras in om det senare visar sig att företagaren inte skulle ha haft rätt till flexibel betalning på grund av ändringar i försäkringsuppgifterna. Flexmöjligheten återkallas till exempel om den fastställda arbetsinkomsten ändras eller om försäkringen avslutas under flexåret. Om flexmöjligheten dras in, räknas försäkringsavgifterna på nytt enligt den fastställda arbetsinkomsten.

Logga in i Varma Onlinetjänst och ansök om flexibel betalning

Flexibel betalning påverkar endast pensionen. Flexibel betalning påverkar till exempel inte nivån på dagpenningar enligt sjukförsäkringslagen eller arbetslöshetsskyddet.

Om väsentliga förändringar sker i företagarverksamheten, bör du i stället för flexibel betalning ansöka om ändring av arbetsinkomsten, eftersom FöPL-arbetsinkomsten ska motsvara företagarens arbetsinsats och verksamhetsförutsättningarna.

Ansök om ändring av arbetsinkomsten i vår onlinetjänst

Flexibel betalning påverkar den totala arbetsinkomsten under det år du flexar. Den totala arbetsinkomsten utgör grunden för beräkningen av den pension du tjänar in under året. Lägre avgifter minskar din totala arbetsinkomst och om du betalar tillskottsavgift ökar din totala arbetsinkomst på motsvarande sätt. 

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina FöPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • ansöka om ändring av din FöPL-arbetsinkomst
 • granska tidigare och kommande FöPL-avgifter
 • be om mer betalningstid för fakturor.

Logga in på tjänsten med dina personliga bankkoder.