Vi utvecklar vår onlinetjänst och därför uppstår det ett driftavbrott i tjänsten på fredagen 24.9. kl. 17-18 och på lördagen 25.9. kl. 0-16.

Anvisningar och svar på de flesta frågor finns på vår webbplats. Snabbast kan du skicka en ansökan via vår onlinetjänst. Vid behov kan du skriva ut ansökan från Arbetspension.fi och skicka den med nödvändiga bilagor i den skyddade e-posten https://turvaposti.varma.fi. Ange som mottagare skannaus@varma.fi och ange i ämnesfältet din personbeteckning och ditt namn.

Vi betjänar dig i pensions- och rehabiliteringsärenden vardagar kl. 8–16 på numret 010 192 101.

Vi beklagar den eventuella olägenhet som driftavbrottet förorsakar.

Individuell arbetscoachning (IPS)

Varma pilottestar individuell arbetscoachning enligt IPS-modellen (Individual Placement and Support) i samarbete med coachningsföretaget Spring House. IPS-modellen är en arbetscoachningsmodell från USA. Vetenskapliga som utifrån vetenskapliga kriterier bevisats främja sysselsättningsmöjligheterna och återgången till arbetet för personer med delvis nedsatt arbetsförmåga.

Vad är IPS?

  • Forskning som bestyrker IPS-modellens effektivitet finns i synnerhet inom hur rehabiliteringsdeltagare med mentala problem hittar sysselsättning och får psykisk rehabilitering.
  • Målet är att hjälpa rehabiliteringsdeltagarna att hitta arbete och få in foten i arbetslivet så att arbetet blir en viktig del av rehabiliteringen.
  • Vilket arbete som söks beror på rehabiliteringsdeltagarens egna önskemål och målsättningar.
  • Arbete söks på den öppna arbetsmarknaden och stödåtgärderna fokuseras på arbetsplatsen för att främja rehabiliteringsdeltagarens förankring i arbetet.
  • En arbetscoach stöder sysselsättningsprocessen och kan med rehabiliteringsdeltagarens samtycke även samarbeta med vårdpersonal.

Pilottestning av IPS-modellen

Vi pilottestar IPS-modellen som en del av rehabiliteringen och främjandet av sysselsättningen bland Varmas klienter inom psykisk rehabilitering. En arbetscoach på Spring House stödjer klienten under hela processen.
Pilottestningen genomförs i Birkaland och Mellersta Finland under perioden 9/2020–12/2023. 40 rehabiliteringskunder hos Varma medverkar i pilottestningen.
Målet med pilottestningen är att flytta rehabiliteringens fokus till förankringen i arbetet och arbetslivet.

Vem kan delta?

Varmas kunder inom psykisk rehabilitering som deltar i yrkesinriktad rehabilitering i Birkaland och Mellersta Finland kan medverka i pilottestningen.

  • Deltagarna förutsätts ha en risk för arbetsoförmåga eller nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk ohälsa.
  • Varma erbjuder möjlighet att delta i pilottestningen för rehabiliteringskunder som uppfyller kriterierna och som behöver stöd med att återgå till arbetet.
  • En förutsättning för deltagandet är att personens arbetsgivare inte kan erbjuda ett lämpligt arbete eller att anställningsförhållandet har upphört tidigare.

Forskning kring pilottestningen av IPS-modellen

Varma genomför en jämförande studie över pilottestningen som utreder IPS-modellens effekt på arbets- och funktionsförmågan hos rehabiliteringsdeltagare med mentala problem och på hur modellen hjälpt dem få in foten i arbetslivet. I samband med studien undersöker och bedömer vi mekanismerna som gör modellen effektiv.

Studiematerialet samlas med hjälp av olika kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Resultaten utnyttjas i utvecklingen av olika former av yrkesinriktad rehabilitering.

Studien är en del av Varmas forskningsverksamhet, vars mål är att producera information om och ökad förståelse för arbetsförmågan, riskerna för arbetsoförmåga och hanteringen av dem samt effekterna av åtgärder för att stödja arbetsförmågan.

Kontaktpersoner på Spring House

Piia Kratsch

Utvecklingschef för hälsofrämjande tjänster

043 826 9602

Anne Vanajoki

Arbetsförmågecoach

044 420 4216

Kontaktpersoner på Varma

Sari Ekholm-Heinonen

Rehabiliteringsspecialist

010 244 4983

Iina Vilén

Rehabiliteringsspecialist

010 244 5842

Anne Korhonen

Servicechef

010 244 6948

Marika Schaupp

Forskningschef

050 582 4376

Forskning av ledning av arbetsförmågan